REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 18

ZARZĄDZENIE NR 4
PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO

z dnia 21 kwietnia 2016 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392 oraz z 2015 r. poz. 1064) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W regulaminie organizacyjnym Głównego Urzędu Statystycznego, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 20 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego Głównego Urzędu Statystycznego (Dz. Urz. GUS poz. 61, z 2013 r. poz. 1, z 2014 r. poz. 1 i 13 oraz z 2016 r. poz. 5) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. Roczne sprawozdania z wykonania planu działalności edukacyjnej za poprzedni rok przedstawia Prezesowi GUS, w terminie do dnia 31 marca roku następnego, Biuro Organizacji i Kadr.”;

2) w § 20:

a) w ust. 2 pkt 10 otrzymuje brzmienie:

„10) rozpatrywanie skarg i wniosków wpływających do Prezesa GUS, udzielanie odpowiedzi w sprawie interpelacji i zapytań poselskich oraz koordynacja zadań związanych z rozpatrywaniem petycji wpływających do GUS;”,

b) uchyla się pkt 11;

3) § 33 otrzymuje brzmienie:

„§ 33. 1. Zadaniem Departamentu Współpracy Międzynarodowej jest organizowanie i koordynowanie współpracy służb statystyki publicznej w ramach Europejskiego Systemu Statystycznego (ESS), jak również z urzędami statystycznymi krajów spoza Unii Europejskiej oraz z organizacjami międzynarodowymi.

2. Do zadań Departamentu należy w szczególności:

1) opracowywanie planu współpracy służb statystyki publicznej z zagranicą, monitorowanie jego realizacji oraz przygotowywanie analiz w tym zakresie;

2) koordynacja współpracy służb statystyki publicznej w ramach ESS, z urzędami statystycznymi krajów spoza Unii Europejskiej oraz organizacjami międzynarodowymi;

3) opracowywanie okresowych informacji i sprawozdań o współpracy służb statystyki publicznej z zagranicą oraz o realizowanych przez te służby projektach statystycznych dofinansowywanych ze środków Komisji Europejskiej (KE);

4) inicjowanie, programowanie i koordynacja prac związanych z przygotowaniem udziału resortu statystyki w ważnych wydarzeniach o znaczeniu międzynarodowym w kraju i za granicą;

5) obsługa Prezesa GUS, wiceprezesów i Dyrektora Generalnego w zakresie przygotowywania materiałów na wyjazdy zagraniczne oraz w zakresie wizyt delegacji zagranicznych w kraju na szczeblu Kierownictwa Urzędu;

6) obsługa wyjazdów zagranicznych pracowników resortu statystyki publicznej, w tym rezerwacje hoteli i biletów lotniczych;

7) prowadzenie baz informatycznych zapewniających dostęp do informacji dotyczących wyjazdów zagranicznych, przyjazdów delegacji zagranicznych, dotacji KE oraz dokumentów rozpatrywanych przez wybrane gremia międzynarodowe;

8) przygotowywanie materiałów przewidzianych do rozpatrzenia na posiedzeniach Komitetu do Spraw Europejskich oraz komisji parlamentarnych do spraw Unii Europejskiej, w tym koordynacja przygotowywania opinii i stanowisk do dokumentów wnoszonych przez ministerstwa i urzędy centralne oraz prowadzenie spraw związanych z udziałem Kierownictwa Urzędu w tych posiedzeniach;

9) koordynacja przygotowywania stanowisk w zakresie ogólnych rozwiązań dotyczących statystyki na posiedzenia Rady Unii Europejskiej, Komitetu Stałych Przedstawicieli (COREPER) oraz wkładów do instrukcji dla przedstawicieli Polski na posiedzenia innych grup roboczych i komitetów Rady Unii Europejskiej;

10) koordynacja udziału przedstawicieli resortu statystyki w pracach organów przygotowawczych Rady Unii Europejskiej, w tym w posiedzeniach Grupy Roboczej ds. Statystyki;

11) opracowywanie we współpracy ze służbami statystyki publicznej okresowych informacji i sprawozdań o dostosowaniu do wymogów Unii Europejskiej badań statystycznych prowadzonych przez statystykę publiczną;

12) koordynacja prac dotyczących podejmowania przez służby statystyki publicznej dofinansowywanych ze środków KE projektów statystycznych wynikających z programów prac KE dotyczących dotacji;

13) monitorowanie realizacji umów dotyczących projektów statystycznych dofinansowywanych ze środków KE;

14) współorganizacja z Biurem Organizacji i Kadr szkoleń i staży realizowanych w ramach współpracy międzynarodowej;

15) prowadzenie prac analitycznych w zakresie dokumentów opracowanych przez międzynarodowe gremia statystyczne;

16) analiza i monitoring procesu legislacyjnego w dziedzinie statystyki w ramach ESS.”;

4) w § 36 w ust. 2 pkt 12 i 13 otrzymują brzmienie:

„12) prowadzenie spraw w zakresie edukacji statystycznej, w tym opracowywanie planu działalności edukacyjnej oraz nadzór w zakresie jego realizacji, współpraca z jednostkami zewnętrznymi w tym zakresie;

13) badanie potrzeb szkoleniowych komórek organizacyjnych GUS, opracowywanie planu szkoleń, w szczególności pod kątem realizacji programu zarządzania zasobami ludzkimi w GUS, i jego realizacja;”;

5) w § 37 w ust. 2 po pkt 10a dodaje się pkt 10b w brzmieniu:

10b) prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem obiektów sportowych GUS oraz nadzór nad korzystaniem z tych obiektów;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie w pierwszym dniu roboczym po dniu ogłoszenia.

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego: p.o. H. Dmochowska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-04-22
  • Data wejścia w życie: 2016-04-25
  • Data obowiązywania: 2016-04-25
  • Dokument traci ważność: 2018-06-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA