REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 3 poz. 26

ZARZĄDZENIE Nr 15
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 2 czerwca 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Warszawie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W statucie Muzeum Narodowego w Warszawie stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 15 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Muzeum Narodowemu w Warszawie (Dz. Urz. MKiDN Nr 2, poz. 17) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) gromadzi, przechowuje, konserwuje, inwentaryzuje, kataloguje, naukowo

opracowuje

i udostępnia zbiory:

a) sztuki starożytnej, średniowiecznej, nowożytnej i nowoczesnej, w szczególności polskiej, zachodnio- i wschodnioeuropejskiej, Azji i Afryki,

b) różnych historycznych mediów artystycznych, w tym: rzemiosła artystycznego, sztuki zdobniczej, malarstwa, rzeźby, rysunku i grafiki, fotografii, numizmatyki i wzornictwa,

c) materiały ikonograficzne i dokumentacyjne;”;

2) § 5 otrzymuje brzmienie:

„§ 5. W skład Muzeum wchodzą następujące oddziały:

1) Oddział - Muzeum w Nieborowie i Arkadii;

2) Oddział - Muzeum Rzeźby im. X. Dunikowskiego w Królikarni;

3) Oddział - Muzeum Plakatu w Wilanowie;

4) Oddział - Muzeum Wnętrz w Otwocku Wielkim;

5) Oddział - Muzeum Policji w Pałacu Mostowskich;

6) Oddział - Muzeum Fotografii.”;

3) w § 11:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kolegium Kuratorów na spotkaniach omawia bieżące sprawy dotyczące działalności merytorycznej, ze szczególnym uwzględnieniem problemów związanych z prowadzeniem zbiorów Muzeum i nadzorem nad tymi zbiorami.”,

b) ust.9 otrzymuje brzmienie:

„9. Na posiedzenia Kolegium Kuratorów zapraszany jest Dyrektor Muzeum. Z upoważnienia Dyrektora Muzeum w posiedzeniach Kolegium uczestniczy Zastępca Dyrektora.”,

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. Przebieg posiedzeń Kolegium Kuratorów jest protokołowany przez sekretarza Kolegium wyznaczonego przez Przewodniczącego Kolegium Kuratorów.”,

d) dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12. Kolegium Kuratorów zbiera się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY

I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565 oraz z 2007 r. Nr 136, poz. 956.

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-30
  • Data wejścia w życie: 2010-06-02
  • Data obowiązywania: 2010-06-02
  • Dokument traci ważność: 2011-02-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA