REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 3 poz. 29

ZARZĄDZENIE NR 18
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 6 lipca 2010 r.

w sprawie ustanowienia i zadań Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)), w związku z § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595), zarządza się, co następuje:

§ 1.
1. Ustanawia się Pełnomocnika Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw utworzenia Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, zwanego dalej „Pełnomocnikiem”.

2. Pełnomocnik podlega bezpośrednio Ministrowi Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

3. Pełnomocnika powołuje i odwołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

§ 2.
Do zadań Pełnomocnika należy:

1) przygotowanie projektu założeń projektu ustawy o utworzeniu Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, zwanego dalej „Centrum”;

2) koordynowanie procesu legislacyjnego dotyczącego prac nad ustawą, o której mowa w pkt 1;

3) przygotowanie projektów aktów prawnych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego niezbędnych do rozpoczęcia działalności Centrum z dniem 1 stycznia 2011 r., w tym statutu Centrum oraz innych rozporządzeń wykonawczych;

4) kierowanie zespołem obsługującym realizację projektu powołania Centrum;

5) przygotowanie planu działań Centrum na 2011 r.;

6) przygotowanie projektu budżetu Centrum na 2011 r.;

7) monitorowanie prac nad budżetem państwa na rok 2011 i podejmowanie działań niezbędnych dla zapewnienia środków dla Centrum w ustawie budżetowej na 2011 r.;

8) koordynowanie działań formalno-prawnych zmierzających do pozyskania siedziby dla Centrum do dnia 1 stycznia 2011 r.;

9) prowadzenie prac organizacyjnych w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, przygotowujących realizację planu działań Centrum w 2011 r.;

10) rozwijanie kontaktów z przedstawicielami polskich i rosyjskich instytucji państwowych odpowiedzialnych za relacje polsko-rosyjskie;

11) rozwijanie kontaktów z przedstawicielami świata polityki, kultury, mediów i środowisk gospodarczych w Rzeczypospolitej Polskiej i Federacji Rosyjskiej, zainteresowanych promocją i wspieraniem dialogu polsko-rosyjskiego.

§ 3.
1. Przy wykonywaniu powierzonych mu zadań Pełnomocnik może korzystać z pomocy Departamentu Współpracy z Zagranicą oraz innych jednostek organizacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Pełnomocnik może współpracować, w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z Pełnomocnikiem Ministra Spraw Zagranicznych do spraw Polsko-Rosyjskiej Grupy do Spraw Trudnych, ustanowionym Zarządzeniem Nr 4 Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 10 marca 2008 r. (Dz. Urz. MSZ Nr 2, poz. 15 oraz z 2009 r. Nr 2, poz. 12).

§ 4.
Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą oraz dyrektorzy pozostałych jednostek organizacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego obowiązani są, w zakresie ich działania, do przekazywania Pełnomocnikowi informacji niezbędnych dla wykonywania powierzonych mu zadań.
§ 5.
1. Obsługę merytoryczną, administracyjno-techniczną i kancelaryjno-biurową Pełnomocnika zapewnia Departament Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. Dyrektor Departamentu Współpracy z Zagranicą Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego wyznaczy 2 pracowników odpowiedzialnych za wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1.

§ 6.
Wydatki związane z działalnością Pełnomocnika są pokrywane z budżetu państwa, z części, której dysponentem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ze środków przyznanych Departamentowi Współpracy z Zagranicą.
§ 7.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-30
  • Data wejścia w życie: 2010-07-06
  • Data obowiązywania: 2010-07-06
  • Dokument traci ważność: 2011-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA