REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 3 poz. 33

DECYZJA NR 12
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 23 czerwca 2010 r.

w sprawie zamiaru utworzenia Instytutu Muzyki i Tańca

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) w związku z art. 8 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.3)) postanawia się, co następuje:

§ 1.
W związku z zamiarem utworzenia instytucji kultury Instytutu Muzyki i Tańca ustanawia się Pełnomocników Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego do spraw organizacji Instytutu Muzyki i Tańca – jednego w zakresie muzyki oraz jednego w zakresie tańca, zwanych dalej „Pełnomocnikiem ds. Muzyki” i „Pełnomocnikiem ds. Tańca”.
§ 2.
1. Pełnomocnika ds. Muzyki i Pełnomocnika ds. Tańca powołuje i odwołuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zwany dalej „Ministrem”.

2. Pełnomocnik ds. Muzyki i Pełnomocnik ds. Tańca podlega bezpośrednio Ministrowi.

§ 3.
1. Do zadań Pełnomocnika ds. Muzyki oraz Pełnomocnika ds. Tańca należy:

1) przygotowanie i przedstawienie do akceptacji Ministrowi działań inicjujących powstanie Instytutu Muzyki i Tańca oraz planów jego właściwego funkcjonowania;

2) przedstawienie projektu statutu, struktury organizacyjnej, w tym w szczególności podziału kompetencji organów zarządzających i doradczych oraz sposobów ich powoływania, a także projektu budżetu, w tym wskazanie sposobów uzyskiwania środków finansowych na działalność statutową Instytutu.

2. W celu realizacji zadań Pełnomocnicy mogą współpracować ze środowiskami twórczymi.

§ 4.
Pełnomocnik ds. Muzyki i Pełnomocnik ds. Tańca wspólnie opracowują plan pracy, zatwierdzany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 5.
Obsługę merytoryczną prac Pełnomocnika ds. Muzyki i Pełnomocnika ds. Tańca zapewnia Departament Narodowych Instytucji Kultury Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
§ 6.
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY
I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 337, Nr 98, poz. 817, Nr 157, poz. 1241 i Nr 161, poz. 1277 oraz z 2010 r. Nr 57, poz. 354

3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-30
  • Data wejścia w życie: 2010-06-23
  • Data obowiązywania: 2010-06-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA