REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 6 poz. 55

ZARZĄDZENIE NR 29
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 6 grudnia 2010 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 8 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Statut Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma stanowiący załącznik do zarządzenia Nr 44 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie utworzenia Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma (Dz. Urz. MKiDN Nr 8, poz. 79) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Statut Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma w brzmieniu nadanym niniejszym zarządzeniem obowiązuje od dnia 1 stycznia 2011 r.

2. Kadencja Rady Naukowej, o której mowa w statucie nadanym zarządzeniem wymienionym w § 1 niniejszego zarządzenia wygasa z dniem powołania Rady Programowej, o której mowa w statucie nadanym niniejszym zarządzeniem.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 216, poz. 1595).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 41, poz.364, z 2003 r. Nr 96, poz. 874, Nr 162, poz. 1568 i Nr 213, poz. 2081, z 2004 r. Nr 11, poz. 96 i Nr 261, poz. 2598, z 2005 r. Nr 131, poz. 1091 i Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658 oraz z 2009 r. Nr 62, poz. 504.

Załącznik 1. [Statu Żydowskiego Instytutu Historycznego im. Emanuela Ringelbluma]

Załącznik do Zarządzenia Nr 29 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 6 grudnia 2010 r.

STATUT
ŻYDOWSKIEGO INSTYTUTU HISTORYCZNEGO
im. Emanuela Ringelbluma

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Żydowski Instytut Historyczny imienia Emanuela Ringelbluma, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie ustawy z dn. 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą oraz postanowień niniejszego Statutu.

§ 2.

1. Siedzibą Instytutu jest m. st. Warszawa.

2. Instytut podlega ministrowi właściwemu do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, zwanemu dalej Ministrem.

3. Terenem działania Instytutu jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

4. Instytut może tworzyć filie i oddziały specjalistyczne w Polsce i za granicą.

5. Instytut jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra i posiada osobowość prawną.

Rozdział II

Cele i zadania

§ 3.

Celem działalności Instytutu jest:

1) tworzenie podstaw naukowych dla rozwoju wiedzy o historii i kulturze Żydów, ze szczególnym uwzględnieniem historii i kultury Żydów polskich, poprzez zachowane świadectwa materialne;

2) upowszechnianie wiedzy o historii i kulturze Żydów jako ważnego elementu światowego dziedzictwa kulturowego;

3) inspirowanie i wspomaganie inicjatyw społecznych oraz organizacji pozarządowych przyczyniających się do ochrony i upamiętniania dziedzictwa Żydów polskich;

4) inicjowanie i realizowanie projektów służących celom statutowym.

§ 4.

Cele określone w § 3 Instytut realizuje poprzez:

1) wszechstronną opiekę nad zbiorami przekazanymi Instytutowi w użyczenie przez Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny, stanowiącymi materialne świadectwo historii Żydów w Polsce;

2) uzupełnianie i wzbogacanie tych zbiorów;

3) wykorzystywanie zbiorów wskazanych w punk. 1 w celach naukowych, badawczych, edukacyjnych oraz promocyjnych;

4) rozwijanie pracy naukowej, także we współpracy z instytucjami krajowymi i zagranicznymi; organizowanie spotkań naukowych i uczestnictwo w krajowych i zagranicznych sesjach naukowych;

5) prowadzenie działalności wydawniczej, dokumentacyjnej, informacyjnej, promocyjnej i badawczej;

6) organizowanie wystaw stałych, czasowych oraz objazdowych;

7) tworzenie, organizowanie i realizację programów edukacyjnych;

8) stwarzanie możliwości podwyższania kwalifikacji kadr, zwłaszcza w zakresie nauki języków żydowskich.

Rozdział III

Zarządzanie i organizacja

§ 5.

1. Działalnością Instytutu kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Ministra na zasadach i w trybie przewidzianym w Ustawie.

2. Dyrektor zarządza całokształtem działalności Instytutu, reprezentuje go na zewnątrz, czuwa nad mieniem Instytutu i jest za nie odpowiedzialny.

3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:

1) kierowanie pracami Instytutu, w tym ustalanie wieloletnich programów i okresowych planów pracy oraz sprawowanie nadzoru nad ich realizacją;

2) prowadzenie polityki kadrowej;

3) zarządzanie mieniem Instytutu;

4) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu;

5) sporządzanie sprawozdań merytorycznych i sprawozdań finansowych za każdy rok kalendarzowy;

6) wydawanie wewnętrznych regulaminów.

4. Dyrektor może ustanawiać pełnomocników do realizacji określonych zadań oraz ustalić zakres i czas ich umocowania.

§ 6.

1. Dyrektor może zarządzać Instytutem przy pomocy jednego lub dwóch zastępców.

2. Zastępców Dyrektora powołuje i odwołuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii Ministra.

3. Głównego księgowego oraz pozostałych pracowników zatrudnia Dyrektor.

4. Organizację wewnętrzną Instytutu określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii Ministra oraz opinii działających w nim organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.

5. Wszelkie zmiany Regulaminu Organizacyjnego mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.

§ 7.

1. Przy Żydowskim Instytucie Historycznym imienia Emanuela Ringelbluma działa Rada Programowa zwana dalej „Radą”, która jest organem inicjatywnym i opiniodawczym Dyrektora Instytutu.

2. Członkowie Rady są powoływani i odwoływani przez Ministra na wniosek Dyrektora spośród osób spoza Instytutu posiadających tytuł naukowy lub stopień naukowy doktora, będących wybitnymi specjalistami z dziedziny historii i kultury Żydów – przedstawicieli ośrodków uniwersyteckich i innych instytucji naukowych z kraju i zagranicy.

3. Liczba członków Rady nie może przekroczyć dziewięciu osób.

4. Przewodniczącego Rady i Wiceprzewodniczącego Członkowie Rady wybierają spośród siebie na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez Dyrektora, w głosowaniu tajnym przy obecności co najmniej połowy Członków Rady.

5. Pracami Rady kieruje Przewodniczący.

6. Kadencja Rady trwa 4 lata.

7. Możliwe jest powoływanie tych samych osób na kolejne kadencje.

8. Członkostwo w Radzie wygasa przed upływem kadencji w razie:

1) zrzeczenia się członkostwa;

2) choroby trwale uniemożliwiającej wykonywanie obowiązków;

3) naruszenia przepisów prawa w związku z zajmowanym stanowiskiem;

4) śmierci;

5) odwołania z powodu niewykonywania obowiązków członka Rady wynikających z przepisów ustawy lub Regulaminu.

9. Uzupełnienie składu Rady następuje przez powołanie przez Ministra nowych członków Rady zgodnie ze wskazaniami ust. 2. Kadencja powołanych nowych członków Rady wygasa wraz z upływem kadencji Rady.

10. Za udział w pracach Rady jej członkowie nie otrzymują wynagrodzenia.

§ 8.

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie rocznych i wieloletnich programów i planów Instytutu oraz ocena ich realizacji;

2) analiza warunków i zadań stojących przed popularyzacją i ochroną kultury żydowskiej;

3) poszukiwanie nowych form wsparcia organizacyjnego, koncepcyjnego i finansowego działalności Instytutu;

4) wyrażanie opinii i składanie wniosków do Dyrektora we wszystkich istotnych sprawach związanych z działalnością Instytutu.

§ 9.

1. Rada odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał w danym roku kalendarzowym.

2. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć bez prawa głosu Dyrektor lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.

3. Przewodniczący może powoływać spośród Członków Rady mniejsze zespoły do opracowywania poszczególnych projektów lub zagadnień. Wypracowane przez nie projekty poddawane są ocenie w normalnym trybie przez wszystkich Członków Rady.

4. Posiedzenia Rady są protokołowane, protokół winien zawierać kolejny numer protokołu, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, porządek obrad, treść podjętych uchwał i wyniki głosowań. Zgłoszone zdania odrębne winny być zamieszczone w protokole. Do protokołu dołączane są również plany, sprawozdania, wnioski i inne materiały będące przedmiotem obrad.

5. Oryginały protokołów z posiedzeń Rady przechowywane są w siedzibie Instytutu.

6. Szczegółowy tryb działania Rady określa uchwalony przez nią i zatwierdzony przez Dyrektora Regulamin.

Rozdział IV

Zasady gospodarki finansowej Instytutu

§ 10.

1. Instytut prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie.

2. Działalność Instytutu finansowana jest z dotacji budżetowych, z dochodów własnych uzyskiwanych z działalności statutowej, dobrowolnych wpłat, zapisów osób prawnych i fizycznych, a także z innych źródeł.

3. Podstawą gospodarki Instytutu jest roczny plan finansowy zatwierdzany przez Dyrektora.

4. Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez biegłego rewidenta i przedłożenie go do zatwierdzenia Ministrowi. Biegłego rewidenta wybiera Dyrektor.

§ 11.

Majątek Instytutu może być wykorzystywany jedynie dla celów wynikających z zakresu działania Instytutu.

§ 12.

1. Instytut gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielnie gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

2. Instytut może przyjmować w depozyt, użyczenie dobra kultury oraz darowiznę darów rzeczowych na podstawie umów zawartych z osobami prawnymi lub fizycznymi.

3. Instytut może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednie przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.

4. Instytut może korzystać z kredytów na warunkach określonych odrębnymi przepisami.

§ 13.

Do składania w imieniu Instytutu oświadczeń w zakresie jego praw i zobowiązań majątkowych upoważniony jest Dyrektor samodzielnie lub występujący wspólnie Zastępca Dyrektora i główny księgowy działający łącznie.

§ 14.

W celu finansowania działalności statutowej Instytut może prowadzić, jako dodatkową, działalność gospodarczą według zasad określonych w obowiązujących przepisach, o ile działalność ta nie spowoduje ograniczenia przedmiotu działalności Instytutu.

Rozdział V

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 15.

1. Połączenia, podziału lub likwidacji Instytutu dokonuje Minister w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

2. Zmiany Statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego nadania.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-12-31
  • Data wejścia w życie: 2010-12-06
  • Data obowiązywania: 2010-12-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA