REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2011 nr 9 poz. 79

ZARZĄDZENIE NR 60
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 2 grudnia 2011 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.2)) w związku z § 14 ust. 1 statutu Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie nadania statutu Centralnemu Muzeum Morskiemu w Gdańsku (Dz. Urz. MKiDN Nr 1, poz.6) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Nr 29 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 czerwca 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Muzeum przy Centralnym Muzeum Morskim w Gdańsku (Dz. Urz. MKiDN Nr 4, poz. 35) w § 1 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) Grzegorz Landowski.”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Bogdan Zdrojewski

 

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2005 r. Nr 64, poz. 565, z 2007 r. Nr 136, poz. 956 oraz z 2011 r. Nr 207, poz. 1230.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2011-12-30
  • Data wejścia w życie: 2011-12-02
  • Data obowiązywania: 2011-12-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA