REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 13

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 19 marca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz nadania mu statutu

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W załączniku do zarządzenia Nr 51 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 31 października 1991 r. w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz nadania mu statutu (Dz. Urz. MKiDN z 2013 r. poz. 69) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, zwany dalej „Instytutem”, jest państwową instytucją kultury działającą w szczególności na podstawie:

1) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406), zwanej dalej „ustawą”;

2) ustawy z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. z 2012 r. poz. 987);

3) ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.2));

4) statutu.”;

2) w § 7:

a) pkt 6–8 otrzymują brzmienie:

„6) inicjuje, organizuje i prowadzi ogólnokrajowe programy własne i współrealizowane z innymi podmiotami, z zakresu muzealnictwa, w tym powierzone do realizacji przez Ministra, oraz pełni funkcję instytucji pośredniczącej we wdrażaniu programu Heritage Plus;

7) nadzoruje pod względem merytorycznym proces digitalizacji w muzeach, pełni rolę Centrum Kompetencji w zakresie digitalizacji muzealiów w ramach programu wieloletniego „Kultura +” oraz uczestniczy w programie „Polska Cyfrowa”;

8) prowadzi Konkurs na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla”;”,

b) pkt 17 otrzymuje brzmienie:

„17) prowadzi Krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem;”,

c) po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) prowadzi działania związane z restytucją zabytków wywiezionych niezgodnie z prawem z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w tym prowadzi obsługę Europejskiego Punktu Kontaktowego ds. Dóbr Kultury Nielegalnie Wywiezionych z terytorium Państwa Członkowskiego;”;

3) w § 18 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) usług wydawniczych oraz sprzedaży druków i publikacji;”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: B. Zdrojewski

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. Nr 248, poz. 1482).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959 i Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362 i Nr 126 poz. 875, z 2007 r. Nr 192, poz. 1394, z 2009 r. Nr 31, poz. 206 i Nr 97, poz. 804 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 474 i Nr 130, poz. 871.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-03-20
  • Data wejścia w życie: 2014-03-19
  • Data obowiązywania: 2014-03-19

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA