REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2016 poz. 62

ZARZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO1)

z dnia 28 października 2016 r.

w sprawie połączenia państwowych instytucji kultury – Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 19 ust. 1–3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 marca 2017 r. dokonuje się połączenia państwowych instytucji kultury: Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego.3)

§ 2.

Powstała w wyniku połączenia, o którym mowa w § 1, państwowa instytucja kultury otrzymuje nazwę: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

§ 3.

Siedzibą Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego jest Warszawa.

§ 4.

Przedmiotem działania Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego jest:

1) gromadzenie, katalogowanie, zachowanie i restaurowanie oraz udostępnianie zbiorów oraz materiałów dokumentacyjnych, dotyczących narodowego dziedzictwa audiowizualnego;

2) współtworzenie, produkcja, rejestracja i promocja dzieł kultury o wysokim poziomie artystycznym w celu ich emisji w programach mediów publicznych i prywatnych;

3) produkcja materiałów audiowizualnych o wysokim poziomie artystycznym, dotycząca zagadnień związanych z kulturą, nauką, edukacją w celu ich emisji w programach mediów publicznych i prywatnych lub internecie albo rozpowszechniania w inny sposób;

4) prowadzenie działalności edukacyjnej, naukowej, wydawniczej i kulturalnej.

§ 5.

1. Przejęcie przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny mienia oraz zobowiązań i wierzytelności łączonych instytucji kultury następuje z chwilą wpisu Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego do rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2. Przejęcie mienia oraz zobowiązań i wierzytelności, o którym mowa w ust. 1, następuje na podstawie bilansów oraz protokołów zdawczo-odbiorczych łączonych instytucji kultury, sporządzonych zgodnie z zasadami rachunkowości określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) według stanu na dzień 28 lutego 2017 r.

§ 6.

Pracownicy łączonych instytucji kultury stają się pracownikami Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego i zachowują uprawnienia wynikające ze stosunku pracy na podstawie art. 231 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666).

§ 7.

Filmotece Narodowej – Instytutowi Audiowizualnemu zostanie nadany statut w trybie określonym w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

§ 8.

Tracą moc:

1) zarządzenie Nr 139 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 19 października 1961 r. w sprawie dostosowania organizacji i zakresu działania Centralnego Archiwum Filmowego w Warszawie do obowiązujących przepisów (Dz. Urz. MKiS poz. 134) zmienionego zarządzeniem Nr 16 Ministra Kultury i Sztuki z dnia 25 czerwca 1987 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie dostosowania organizacji i zakresu działania Filmoteki Polskiej w Warszawie do obowiązujących przepisów (Dz. Urz. MKiS poz. 16);

2) zarządzenie Nr 32 Ministra Kultury z dnia 9 września 2005 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Polskiemu Wydawnictwu Audiowizualnemu (Dz. Urz. MK poz. 52 i 59 oraz Dz. Urz. MKiDN z 2008 r. poz. 41 i 67) oraz zarządzenie Nr 8 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 1 kwietnia 2009 r. w sprawie zmiany nazwy i zakresu działania Polskiego Wydawnictwa Audiowizualnego (Dz. Urz. MKiDN poz. 9 oraz z 2011 r. poz. 22 i 42).

§ 9.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z wyjątkiem § 6 i 8, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2017 r.

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego: P. Gliński

 

1) Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego kieruje działem administracji rządowej – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Dz. U. poz. 1894).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 423, z 2015 r. poz. 337 i 1505 oraz z 2016 r. poz. 1020.

3) Połączenie zostanie dokonane pod warunkiem wprowadzenia stosownych zmian do ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o kinematografii (Dz. U. z 2016 r. poz. 438).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA