REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2003 nr 4 poz. 13

DECYZJA NR 25 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 5 lutego 2003 r.

w sprawie zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu oficerskiego dla policjantów, którzy ukończyli szkolenie wyższe zawodowe dla absolwentów szkół wyższych – specjalizacja kryminalna, zrealizowane w dniach 14.01 – 25.07.2002 r.

Tekst pierwotny

§ 1

1. Egzamin oficerski, zwany dalej „egzaminem”, zorganizuje i przeprowadzi Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

2. W celu zorganizowania i przeprowadzenia egzaminu Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji powoła komisję egzaminacyjną zwaną dalej „komisją”, w skład której wejdą przedstawiciele Komendanta Głównego Policji z właściwego merytorycznie biura i Wyższej Szkoły Policji.

3. Nabór policjantów – kandydatów na egzamin oficerski prowadzi Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.

§ 2

Egzamin składa się z:

1) testu wiedzy;

2) sprawdzianu umiejętności zawodowych;

3) rozmowy kwalifikacyjnej,

przeprowadzonych na zasadach i w trybie określonym w decyzji.

§ 3

1. Test wiedzy trwa 80 minut i składa się z 80 pytań zawierających 4 odpowiedzi, z których tylko jedna jest poprawna, punktowanych w skali 0–1 punkt.

2. Zaliczenie testu wiedzy następuje po uzyskaniu przez policjanta minimum 48 punktów i stanowi podstawę dopuszczenia do sprawdzianu umiejętności zawodowych.

§ 4

1. Sprawdzian umiejętności zawodowych polega na wykonaniu zadania praktycznego, opracowanego na podstawie katalogu zadań i umiejętności określonych w programie ramowym szkolenia wyższego zawodowego dla absolwentów szkół wyższych – specjalizacja kryminalna.

2. Za wykonanie zadania praktycznego, o którym mowa w ust. 1, policjant może uzyskać od 0 do 40 punktów.

3. Zaliczenie sprawdzianu umiejętności zawodowych następuje po uzyskaniu przez policjanta minimum 24 punktów i stanowi podstawę dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej.

§ 5

1. Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie umiejętności stosowania przez policjanta posiadanej wiedzy i doświadczenia zawodowego związanych z realizacją zadań na zajmowanym przez niego stanowisku oraz ocenę jego cech określonych w załączniku do decyzji.

2. Z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej policjant może uzyskać od 0 do 40 punktów.

3. Zaliczenie rozmowy kwalifikacyjnej następuje po uzyskaniu przez policjanta minimum 24 punktów.

§ 6

1. Suma punktów uzyskanych przez policjanta z testu wiedzy, sprawdzianu umiejętności zawodowych oraz rozmowy kwalifikacyjnej stanowi podstawę określenia oceny, z jaką policjant złożył egzamin oficerski, według następującej skali ocen:

1) 0–95 punktów – ocena 1 (niedostateczna);

2) 96–108 punktów – ocena 2 (dopuszczająca);

3) 109–121 punktów – ocena 3 (poprawna);

4) 122–134 punkty – ocena 4 (dobra);

5) 135–147 punktów – ocena 5 (bardzo dobra);

6) 148–160 punktów – ocena 6 (wyróżniająca).

2. Brak zaliczenia którejkolwiek z trzech części egzaminu oficerskiego skutkuje przerwaniem egzaminu i wystawieniem policjantowi oceny niedostatecznej.

3. Zaliczeń i egzaminów poprawkowych nie przeprowadza się.

§ 7

Policjant, który złożył egzamin oficerski, otrzymuje świadectwo złożenia egzaminu oficerskiego.

§ 8

O wyniku egzaminu oficerskiego Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji powiadamia pisemnie Dyrektora Biura Kadr i Szkolenia Komendy Głównej Policji oraz przełożonego policjanta właściwego w sprawach osobowych.

§ 9

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji:

gen. insp. Antoni Kowalczyk

Załącznik 1. [Cechy pozytywne i negatywne kandydata obserwowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej]

Załącznik do decyzji nr 25
Komendanta Głównego Policji
z dnia 5 lutego 2003 r.

Cechy pozytywne i negatywne kandydata obserwowane podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Standardy zawodowe i etyczne:

Cechy pozytywne:

● bezstronność i sprawiedliwość,

● takt w rozmowach, wrażliwość w doborze słów,

● panowanie nad sobą,

● spokój i pewność siebie w stresowych sytuacjach,

● poczucie dumy z samorealizacji,

● poczucie dumy z wykonywanego zawodu.

Cechy negatywne:

● okazywanie obojętności,

● działanie nierozważne, bez uwzględnienia odczuć innych osób,

● brak elastyczności w stosunkach z innymi osobami,

● egocentryzm, brak taktu, obcesowość,

● arogancja, nadużywanie władzy,

● stwarzanie napięć,

● przejawianie stronniczości lub uprzedzeń,

● podważanie ustanowionych procedur,

● brak dumy ze swej sprawności lub wyglądu,

● brak dumy z pracy w Policji.

Komunikacja

Cechy pozytywne:

● mówi wyraźnie i zwięźle,

● wymowny, płynny i przekonujący mówca,

● dostosowuje styl komunikacji do potrzeb publiczności,

● zadaje pytania, dąży do pełnego zrozumienia wypowiedzi innych osób.

Cechy negatywne:

● mówi niejasno lub niewyraźnie,

● wypowiedzi nie zawierają potrzebnych informacji,

● nie zwraca uwagi na wypowiedzi innych osób,

● często przerywa innym osobom.

Motywacja własna

Cechy pozytywne:

● zainteresowanie pracą,

● wytrwałość w obliczu trudności i przeszkód,

● ciągłe uaktualnianie wiedzy zawodowej,

● dążenie do osiągania wyznaczonych celów,

● ciągłe śledzenie osiąganych przez siebie postępów,

● planowanie i organizowanie pracy.

Cechy negatywne:

● apatia,

● tendencja do negatywnego postrzegania spraw,

● brak zaangażowania w wykonywanie zadań i pracę,

● łatwe poddawanie się w obliczu problemów,

● brak uaktualniania wiedzy zawodowej,

● unikanie pracy lub odpowiedzialności,

● brak zorganizowania w podejściu do zarządzania pracą.

Podejmowanie decyzji

Cechy pozytywne:

● szybko i dokładnie przyswaja sobie informacje i nabywa doświadczenie,

● wnikliwie i sprawnie korzysta z posiadanej wiedzy i doświadczenia,

● jest obiektywny, decyzje podejmuje bez uprzedzeń,

● będąc pod presją podejmuje decyzje racjonalnie i bezstronnie,

● zmienia, wyjaśnia lub broni decyzji w świetle późniejszych informacji,

● myśli o skutkach swego działania,

● przewiduje problemy i stara się je rozwiązać w odpowiednim czasie.

Cechy negatywne:

● przyjmuje informacje bez dociekania ich prawdziwości lub dokładności,

● podejmując decyzje kieruje się osobistymi uprzedzeniami,

● podejmuje decyzje zbyt subiektywnie,

● unika podejmowania decyzji,

● niezdecydowany: podjęcie decyzji trwa zbyt długo,

● podejmując decyzje nie opiera się na uzyskanych doświadczeniach,

● po podjęciu decyzji zbytnio upiera się przy niej pomimo nowych lub odmiennych informacji.

Kreatywność i innowacyjność

Cechy pozytywne:

● dochodzi do innowacyjnych i możliwych do zrealizowania w praktyce rozwiązań problemów,

● poszukuje nowych dróg wykonywania pracy, mając na uwadze konieczność jej ulepszania,

● docenia uczciwie nowe pomysły,

● przedstawia praktyczne plany innowacyjnych zmian,

● wspiera wdrażanie nowych praktyk.

Cechy negatywne:

● brak oryginalnych pomysłów,

● wykazuje nieuzasadniony upór przy każdej zmianie w stosunku do tradycyjnego podejścia,

● brak wyobraźni,

● jest zawsze zadowolony z istniejącego stanu rzeczy, nie dąży do ulepszeń,

● ma „klapki na oczach”,

● cechuje się brakiem wrażliwości i brakiem reakcji.

Przywództwo

Cechy pozytywne:

● wyraźnie wytycza innym kierunek,

● wyznacza realistyczne cele zespołowe,

● uznaje i chwali dobrą pracę,

● przydziela pracę bezstronnie,

● konsultuje się z innymi i dąży do poznania ich poglądów,

● przekazuje zespołowi informacje,

● okazuje osobiste zaangażowanie poprzez interesowanie się zdarzeniami i incydentami,

● jest pewny siebie w stosunkach z personelem i społeczeństwem,

● jest osobiście zainteresowany, wspiera i zachęca zespół.

Cechy negatywne:

● nie wywiera wpływu na zespół i nie motywuje go,

● unika stosunków z ludźmi,

● zachęca do przekazywania informacji w górę, drogą służbową, a nie zachęca do przekazywania ich w dół i w poziomie,

● brakuje mu wiarygodności w stosunkach z innymi,

● nie wytycza lub nie wyjaśnia kierunku,

● nie wie kiedy ingerować, a kiedy nie ingerować w zaistniałą sytuację,

● nie włącza zespołu do pracy,

● czuje się niepewnie wobec zgromadzonego personelu lub w publicznych wystąpieniach.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2003-02-25
  • Data wejścia w życie: 2003-02-05
  • Data obowiązywania: 2003-02-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA