REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 10 poz. 60

DECYZJA NR 311 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 30 maja 2006 r.

zmieniająca decyzję w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie § 7 pkt 3 zarządzenia nr 25 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji (Dz. Urz. KGP z 2003 r. Nr 2, poz. 4 z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1

W decyzji nr 34 Komendanta Głównego Policji z dnia 12 lutego 2003 r. w sprawie utworzenia oddziałów prewencji Policji i samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP Nr 5, poz. 17 z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 2 wyrazy „oraz nr 11 – 14 do decyzji” zastępuje się wyrazami „oraz nr 11 – 17 do decyzji”;

2) załącznik nr 1 do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji;

3) w załączniku nr 4 do decyzji w tytule skreśla się wyraz „Gdańsku”;

4) w załączniku nr 8 do decyzji w tytule skreśla się wyraz „Lublinie”;

5) załącznik nr 12 otrzymuje tytuł „Tymczasowa struktura i stan etatowy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi”;

6) dodaje się załączniki nr 15 – 17 do decyzji w brzmieniu określonym odpowiednio w załącznikach 2 – 4 do niniejszej decyzji.

§ 2

1. Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku dostosuje strukturę organizacyjną Oddziału Prewencji Policji w Gdańsku do wymogów określonych w niniejszej decyzji w terminie do dnia 1 czerwca 2006 r.

2. Komendanci Wojewódzcy Policji w Lublinie i Poznaniu dostosują struktury organizacyjne Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Lublinie i Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu do wymogów określonych w niniejszej decyzji w terminie do dnia 1 lipca 2006 r.

§ 3

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
Marek Bieńkowski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. KGP Nr 22, poz. 127, z 2004 r. Nr 10, poz. 44 oraz z 2005 r. Nr 4, poz. 9 i Nr 11, poz. 69.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. U. KGP Nr 10, poz. 54, Nr 19, poz. 104, z 2004 r. Nr 2, poz. 6 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 86, Nr 14, poz. 97 i nr 16, poz. 115.


Załącznik 1. [STANY ETATOWE ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI]

Załączniki do decyzji nr 311 Komendanta Głównego Policji
z dnia 30 maja 2006 r.

Załącznik nr 1

STANY ETATOWE
ODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI I SAMODZIELNYCH PODODDZIAŁÓW PREWENCJI POLICJI

Lp.

WOJEWÓDZTWO

ODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI, SAMODZIELNY PODODDZIAŁ PREWENCJI POLICJI W:

RAZEM

DOWÓDCA ZASTĘPCA D-CY

ZESPÓŁ ORGANIZACJI SŁUŻBY

PODODDZIAŁ PREWENCJI

KADRA DOWÓDCZA PODODDZIAŁU SŁUŻBY

PODODDZIAŁ WZMOCNIENIA i SPECJALISTYCZNY

ZESPÓŁ SZKOLENIA

ZESPÓŁ ŁĄCZNOŚCI

ZESPÓŁ MEDYCZNY

ZESPÓŁ TRANSPORTU, ZAOPATRZENIA, KADR,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

MAZOWIECKIE

WARSZAWIE

1163

4

23

1018

59

15

11

9

24

2.

MAZOWIECKIE

RADOMIU

157

2

9

125

18

3

 

 

PŁOCKU

120

2

9

88

19

3

3.

ŚLĄSKIE

BIELSKU-BIAŁEJ

125

2

9

88

9

14

3

 

 

CZĘSTOCHOWIE

125

2

9

88

9

14

3

 

 

KATOWICACH

679

3

13

576

14

33

6

5

6

23

4.

POMORSKIE

GDAŃSKU

349

3

10

288

19

18

3

3

5

5.

MAŁOPOLSKIE

KRAKOWIE

349

3

11

276

24

19

4

3

9

6.

PODLASKIE

BIAŁYMSTOKU

349

3

11

300

19

4

3

9

7.

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

OLSZTYNIE

349

3

11

300

19

4

3

9

8.

ŁÓDZKIE

ŁODZI

349

3

11

270

30

19

4

3

9

9.

WIELKOPOLSKIE

POZNANIU

349

3

10

267

19

39

3

3

5

10.

PODKARPACKIE

RZESZOWIE

339

3

11

290

19

4

3

9

11.

ZACHODNIO-POMORSKIE

SZCZECINIE

349

3

11

300

19

4

3

9

12.

DOLNOŚLĄSKIE

LEGNICY

120

2

9

88

18

3

 

 

WROCŁAWIU

349

3

11

300

19

4

3

9

13.

KUJAWSKO-POMORSKIE

BYDGOSZCZY

240

3

6

192

12

18

2

3

4

14.

ŚWIĘTOKRZYSKIE

KIELCACH

162

3

10

132

14

3

15.

LUBELSKIE

LUBLINIE

170

2

10

132

23

3

16.

OPOLSKIE

OPOLU

120

2

9

88

18

3

17.

LUBUSKIE

ZIELONEJ GÓRZE

120

2

9

88

18

3

OGÓŁEM

6432

56

222

5294

136

455

57

16

72

124

 


Załącznik 2. [TYMCZASOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W GDAŃSKU]

Załącznik nr 2

TYMCZASOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W GDAŃSKU

Lp.

Nazwa

Liczba

komórki / stanowiska

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

Dowódca oddziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

 

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

2

 

– Asystent

 

7

 

– Referent

 

1

 

 

 

10

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

– Asystent

 

3

 

– Referent

 

1

 

 

 

5

5

Zespół Szkolenia:

1

 

 

– Specjalista

 

3

 

 

 

3

6

Zespół Medyczny:

1

 

 

– Lekarz

 

1

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka

 

1

 

 

 

3

7

Kompania Prewencji:

3

 

 

– Dowódca kompanii

 

3

 

– Zastępca dowódcy kompanii

 

3

 

– Asystent

 

3

 

– Referent

 

3

 

 

 

12

 

Pluton:

12

 

 

– Dowódca plutonu

 

12

 

– Dowódca drużyny

 

36

 

– Referent

 

72

 

– Policjant

 

72

 

– Aplikant

 

72

 

 

 

264

 

Drużyna AWGŁ:

3

 

 

– Dowódca drużyny

 

3

 

– Referent

 

6

 

– Policjant

 

3

 

 

 

12

 

 

 

288

8

Kadra dowódcza kompanii służby kandydackiej:

1

 

 

– Dowódca kompanii

 

1

 

– Zastępca dowódcy kompanii

 

1

 

– Asystent

 

1

 

– Dowódca plutonu

 

4

 

– Dowódca drużyny

 

12

 

 

 

19

9

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

– Dowódca plutonu

 

1

 

Drużyna Miotaczy Wody:

2

 

 

– Dowódca drużyny

 

2

 

– Referent

 

4

 

– Policjant

 

5

 

 

 

11

 

Drużyna Transportera Opancerzonego:

1

 

 

– Dowódca drużyny

 

1

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

Załoga Reflektora Olśniewającego:

 

1

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

1

 

 

 

6

 

 

 

18

OGÓŁEM

9

349

 

Załącznik 3. [TYMCZASOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W POZNANIU]

Załącznik nr 3

TYMCZASOWA STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY ODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W POZNANIU

Lp.

Nazwa

Liczba

komórki / stanowiska

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

Dowódca oddziału

 

1

2

– Zastępca dowódcy oddziału

 

2

 

 

 

3

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

2

 

– Asystent

 

7

 

– Referent

 

1

 

 

 

10

4

Zespół Transportu i Zaopatrzenia:

1

 

 

– Pomocnik dowódcy oddziału

 

1

 

– Asystent

 

3

 

– Referent

 

1

 

 

 

5

5

Zespół Szkolenia:

1

 

 

– Specjalista

 

3

 

 

 

3

6

Zespół Medyczny:

1

 

 

– Lekarz

 

1

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka

 

1

 

 

 

3

7

Kompania Prewencji:

3

 

 

– Dowódca kompanii

 

3

 

– Zastępca dowódcy kompanii

 

3

 

– Asystent

 

3

 

– Referent

 

3

 

 

 

12

 

Pluton:

11

 

 

– Dowódca plutonu

 

11

 

– Dowódca drużyny

 

34

 

– Referent

 

63

 

– Policjant

 

63

 

– Aplikant

 

72

 

 

 

243

 

Drużyna AWGŁ:

3

 

 

– Dowódca drużyny

 

3

 

– Referent

 

6

 

– Policjant

 

3

 

 

 

12

 

 

 

267

8

Kadra dowódcza kompanii służby kandydackiej:

2

 

 

– Dowódca kompanii

 

1

 

– Zastępca dowódcy kompanii

 

1

 

– Asystent

 

1

 

– Dowódca plutonu

 

4

 

– Dowódca drużyny

 

12

 

 

 

19

9

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

– Dowódca plutonu

 

1

 

Drużyna Miotaczy Wody:

2

 

 

– Dowódca drużyny

 

2

 

– Referent

 

4

 

– Policjant

 

5

 

 

 

11

 

Drużyna Transportera Opancerzonego:

1

 

 

– Dowódca drużyny

 

1

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

 

Załoga Reflektora Olśniewającego:

 

 

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

1

 

 

 

6

 

 

 

18

10

Pluton przewodników psów służbowych:

1

 

 

– Dowódca plutonu

 

1

 

– Dowódca drużyny

 

2

 

– Referent

 

9

 

– Policjant

 

9

 

 

 

21

OGÓŁEM

11

349

 

Załącznik 4. [STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LUBLINIE]

Załącznik nr 4

STRUKTURA ORGANIZACYJNA I STAN ETATOWY SAMODZIELNEGO PODODDZIAŁU PREWENCJI POLICJI W LUBLINIE

Lp.

Nazwa

Liczba

komórki / stanowiska

komórek

stanowisk policyjnych

1

2

3

4

1

Dowódca samodzielnego pododdziału

1

2

– Zastępca dowódcy samodzielnego pododdziału

1

 

 

2

3

Zespół Organizacji Służby:

1

 

 

– Specjalista

 

2

 

– Asystent

 

7

 

– Aplikant

 

1

 

 

 

10

4

Zespół Medyczny:

1

 

 

– Lekarz

 

1

 

– Policjant

 

1

 

– Pielęgniarka

 

1

 

 

 

3

5

Pluton Prewencji:

6

132

6

Pluton Wzmocnienia:

1

 

 

– Dowódca plutonu

 

1

 

Drużyna AWGŁ:

 

 

 

– Dowódca drużyny

 

1

 

– Referent

 

2

 

– Policjant

 

1

 

Załoga Reflektora Olśniewającego:

 

 

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

1

 

 

 

6

 

Drużyna Miotacza Wody:

 

 

 

– Dowódca drużyny

 

1

 

– Referent

 

1

 

– Policjant

 

2

 

Załoga Transportera Opancerzonego:

 

 

 

 

– Referent

 

2

 

 

– Policjant

 

1

 

 

 

 

7

 

 

Drużyna wsparcia taktycznego:

 

 

 

 

– Dowódca drużyny

 

1

 

 

– Referent

 

2

 

 

– Policjant

 

4

 

 

– Aplikant

 

2

 

 

 

 

9

 

 

 

 

23

 

OGÓŁEM

9

170

 

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-06-19
  • Data wejścia w życie: 2006-05-30
  • Data obowiązywania: 2006-05-30
  • Dokument traci ważność: 2007-11-14

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA