| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 3
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, z późn. zm.1)) oraz w związku z § 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 września 2010 r. w sprawie utworzenia jednostki badawczo-rozwojowej – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji (Dz. U. Nr 181, poz. 1227) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1

Przepisy ogólne

§ 1.

Zarządzenie określa metody i formy nadawania policjantom i pracownikom policyjnych laboratoriów kryminalistycznych uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w imieniu tych laboratoriów, w zakresie specjalności kryminalistycznych.

§ 2.

Użyte w zarządzeniu określenia oznaczają:

1) policyjne laboratorium kryminalistyczne – Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, zwane dalej „CLKP”, oraz laboratoria kryminalistyczne komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i szkół policyjnych;

2) komórka techniki kryminalistycznej – komórkę organizacyjną jednostki organizacyjnej Policji, do której zadań należy wykonywanie czynności techniczno-kryminalistycznych na miejscu zdarzenia;

3) kandydat na biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego – policjanta lub pracownika policyjnego laboratorium kryminalistycznego, który na podstawie decyzji dyrektora CLKP rozpoczął proces kształcenia w celu uzyskania uprawnień;

4) biegły policyjnego laboratorium kryminalistycznego – policjanta lub pracownika policyjnego laboratorium kryminalistycznego, posiadającego uprawnienia w zakresie określonych specjalności kryminalistycznych;

5) kandydat na certyfikowanego specjalistę policyjnego laboratorium kryminalistycznego – policjanta lub pracownika policyjnego laboratorium kryminalistycznego, który na podstawie decyzji dyrektora CLKP rozpoczął proces kształcenia w celu uzyskania certyfikatu zawodowego;

6) certyfikowany specjalista policyjnego laboratorium kryminalistycznego – policjanta lub pracownika policyjnego laboratorium kryminalistycznego, posiadającego certyfikat zawodowy w zakresie wykonywania określonych czynności;

7) kierownik – osobę kierującą policyjnym laboratorium kryminalistycznym;

8) uprawnienia – uznane przez dyrektora CLKP kompetencje do wydawania opinii oraz wykonywania czynności w imieniu policyjnych laboratoriów kryminalistycznych, w zakresie określonych specjalności kryminalistycznych;

9) opinia – sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń w trakcie wykonywania badań dla celów dowodowych oraz oparte na nich wnioski;

10) sprawozdanie – sprawozdanie z przeprowadzonych czynności i spostrzeżeń w trakcie wykonywania badań dla celów dowodowych;

11) konsultant – powołaną przez dyrektora CLKP osobę posiadającą kompetencje w określonej dziedzinie wiedzy;

12) osoba prowadząca – biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego, certyfikowanego specjalistę policyjnego laboratorium kryminalistycznego albo konsultanta sprawującego bezpośredni nadzór nad procesem kształcenia kandydata na biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego lub kandydata na certyfikowanego specjalistę policyjnego laboratorium kryminalistycznego;

13) osoba nadzorująca – policjanta lub pracownika policyjnego laboratorium kryminalistycznego sprawującego bezpośredni nadzór nad przebiegiem weryfikacji kompetencji biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego, którego uprawnienia zostały zawieszone;

14) opiekun praktyki – osobę wyznaczoną przez kierownika policyjnego laboratorium kryminalistycznego, w którym odbywają się praktyki;

15) proces kształcenia – podlegające ocenie pod kątem uzyskiwanych postępów działania, polegające na zdobywaniu i pogłębianiu wiedzy oraz umiejętności przez kandydata na biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego lub certyfikowanego specjalistę policyjnego laboratorium kryminalistycznego, podejmowane w celu uzyskania uprawnień lub certyfikatu zawodowego;

16) postępowanie kwalifikacyjne – zespół przedsięwzięć mających na celu wykazanie, czy posiadana wiedza, predyspozycje i umiejętności uzasadniają rozpoczęcie procesu kształcenia w celu uzyskania uprawnień przez kandydata na biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego;

17) świadectwo – wydany przez dyrektora CLKP dokument poświadczający posiadanie uprawnień do wydawania opinii;

18) certyfikat zawodowy – wydany przez dyrektora CLKP dokument poświadczający posiadanie uprawnień do wykonywania czynności certyfikowanego specjalisty policyjnego laboratorium kryminalistycznego.

§ 3.

1. Nadanie przez dyrektora CLKP policjantom i pracownikom policyjnego laboratorium kryminalistycznego uprawnień do wydawania opinii oraz wykonywania czynności następuje po potwierdzeniu kompetencji w trybie określonym w niniejszym zarządzeniu.

2. Nie nadaje się uprawnień biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego, zwanego dalej „biegłym”, i certyfikowanego specjalisty policyjnego laboratorium kryminalistycznego, zwanego dalej „specjalistą”, policjantom i pracownikom policyjnego laboratorium kryminalistycznego, które nie posiada aparatury badawczej i warunków lokalowych umożliwiających wykonywanie badań w danej specjalności kryminalistycznej.

3. Dyrektor CLKP może utrzymać, zawieszać, przywracać, wznawiać i cofać uprawnienia w ramach weryfikacji kompetencji biegłego lub specjalisty, o której mowa w § 25–28;

4. Biegły jest upoważniony do wydawania opinii w zakresie objętym świadectwem.

5. Specjalista jest upoważniony do wykonywania czynności w zakresie objętym certyfikatem zawodowym.

§ 4.

1. Dyrektor CLKP określa, w drodze decyzji, po zaopiniowaniu przez Radę Naukową CLKP, wykaz specjalności, w zakresie których wydawane są opinie lub sprawozdania z czynności przeprowadzonych w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych.

2. Dyrektor CLKP:

1) określa w drodze decyzji:

a) typowe zakresy czynności biegłego i specjalisty w specjalnościach kryminalistycznych,

b) minimalną liczbę projektów opinii do wykonania przez kandydata na biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego, które powinien sporządzić pod nadzorem osoby prowadzącej,

c) rodzaje badań i czynności, które kandydat na biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego lub certyfikowanego specjalistę policyjnego laboratorium kryminalistycznego powinien zaliczyć w procesie kształcenia w poszczególnych specjalnościach kryminalistycznych,

d) roczny harmonogram przeprowadzania egzaminów końcowych, zwany dalej „harmonogramem”, który jest ustalany do dnia 31 stycznia każdego roku,

e) wzór książki pracy biegłego;

2) określa procedurę przeprowadzania egzaminu końcowego kończącego proces kształcenia w celu uzyskania uprawnień.

3. Dokumenty, o których mowa w ust. 2, zamieszcza się w wersji elektronicznej na stronie internetowej CLKP.

Rozdział 2

Postępowanie kwalifikacyjne i proces kształcenia kandydata na biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego

§ 5.

1. Do postępowania kwalifikacyjnego może przystąpić osoba, która ukończyła studia drugiego stopnia.

2. Postępowanie kwalifikacyjne rozpoczyna się na pisemny wniosek kierownika, skierowany do dyrektora CLKP. Wzór wniosku określa załącznik nr 1 do zarządzenia.

3. Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się kopię dyplomu ukończenia studiów wyższych oraz życiorys zawodowy osoby ubiegającej się o rozpoczęcie procesu kształcenia.

4. Dyrektor CLKP określa, w drodze decyzji, datę rozpoczęcia postępowania kwalifikacyjnego oraz powołuje liczący co najmniej trzech członków zespół do jego przeprowadzenia, zwany dalej „zespołem”. Postępowanie kwalifikacyjne powinno zakończyć się w ciągu 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.

5. Przewodniczącego zespołu wyznacza dyrektor CLKP.

6. Właściwy kierownik jest informowany pisemnie o terminie postępowania kwalifikacyjnego z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 6.

1. Postępowanie kwalifikacyjne polega na sprawdzeniu predyspozycji do pracy w charakterze biegłego z danej specjalności kryminalistycznej oraz przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej.

2. Z czynności zespołu sporządza się protokół, zawierający końcowy wynik postępowania kwalifikacyjnego. Protokół wraz z wnioskami, po podpisaniu przez członków zespołu, przewodniczący niezwłocznie przedstawia dyrektorowi CLKP.

§ 7.

W uzasadnionych przypadkach biegły, za zgodą dyrektora CLKP, może rozpocząć proces kształcenia w innej specjalności, poprzedzony postępowaniem kwalifikacyjnym.

§ 8.

1. Proces kształcenia może rozpocząć osoba, która uzyskała pozytywny wynik postępowania kwalifikacyjnego w określonej specjalności kryminalistycznej. Wynik postępowania kwalifikacyjnego jest ważny przez rok.

2. Osoba, która uzyskała negatywny wynik postępowania kwalifikacyjnego w określonej specjalności kryminalistycznej, może ponownie przystąpić do tego postępowania nie wcześniej, niż po upływie 6 miesięcy.

§ 9.

1. Dyrektor CLKP, w drodze decyzji w sprawie rozpoczęcia przez kandydata na biegłego procesu kształcenia:

1) określa datę rozpoczęcia i zakończenia procesu kształcenia;

2) wskazuje specjalność kryminalistyczną;

3) wyznacza osobę prowadzącą;

4) przydziela książkę pracy biegłego z nadanym numerem.

2. W książce pracy biegłego dokumentuje się na bieżąco przebieg procesu kształcenia kandydata na biegłego, a następnie, po uzyskaniu uprawnień, przebieg pracy w charakterze biegłego.

3. W przypadku konieczności dokonania zmiany osoby prowadzącej w toku procesu kształcenia kierownik występuje z wnioskiem w tej sprawie do dyrektora CLKP. Zmiana następuje w drodze decyzji dyrektora CLKP.

§ 10.

1. Proces kształcenia kandydata na biegłego trwa do 24 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Proces kształcenia kandydata na biegłego, posiadającego wykształcenie o profilu zbieżnym ze specjalnością kryminalistyczną, trwa do 18 miesięcy.

3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na pisemny wniosek kandydata na biegłego, złożony za pośrednictwem kierownika, dyrektor CLKP może przedłużyć czas trwania procesu kształcenia do 3 lat. Do wniosku dołącza się opinię osoby prowadzącej oraz książkę pracy biegłego. Wzór wniosku określa załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 11.

1. Od kandydata na biegłego w procesie kształcenia wymaga się:

1) ukończenia kursu specjalistycznego dla kandydatów na biegłych;

2) opracowania pod nadzorem osoby prowadzącej, określonej w decyzji dyrektora CLKP, liczby projektów opinii z zakresu specjalności kryminalistycznej, w której przewiduje się nadanie uprawnień;

3) uczestniczenia w co najmniej piętnastu oględzinach miejsc zdarzeń oraz w co najmniej jednej sekcji zwłok;

4) odbycia po 5 dni praktyk w dwóch różnych laboratoriach kryminalistycznych komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji w uzgodnieniu z kierownikiem właściwego zakładu CLKP oraz na zakończenie procesu kształcenia 5 dni praktyk w CLKP;

5) uzyskania pozytywnej opinii opiekuna praktyki potwierdzonej przez kierownika;

6) uczestniczenia w charakterze obserwatora w co najmniej pięciu rozprawach sądowych z udziałem biegłych;

7) uzyskania pozytywnej pisemnej opinii końcowej na podstawie sporządzanych przez osobę prowadzącą co 6 miesięcy opinii okresowych potwierdzonych przez kierownika.

2. Na kurs, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, mogą być kierowani kandydaci na biegłych po przepracowaniu co najmniej 6 miesięcy w policyjnym laboratorium kryminalistycznym.

3. Obowiązek uczestniczenia w co najmniej piętnastu oględzinach miejsc zdarzeń i sekcji zwłok, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, nie dotyczy policjantów, którzy pełnili służbę w komórce techniki kryminalistycznej.

4. W przypadku uzyskania negatywnej opinii z praktyki w laboratorium kryminalistycznym komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji ponowne jej zaliczenie odbywa się w CLKP. Uzyskanie negatywnej opinii z praktyki w CLKP przerywa proces kształcenia.

5. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 3 i 6, nie dotyczą biegłych ubiegających się o uzyskanie uprawnień z kolejnej specjalności kryminalistycznej.

§ 12.

1. Negatywna opinia osoby prowadzącej przerywa proces kształcenia.

2. W przypadku uzyskania negatywnej opinii, o której mowa w ust. 1, kandydat na biegłego może w terminie 14 dni od daty wpisania tej opinii do książki pracy biegłego złożyć pisemne odwołanie do dyrektora CLKP.

3. W przypadku złożenia odwołania, o którym mowa w ust. 2, dyrektor CLKP powołuje zespół do oceny przebiegu procesu kształcenia kandydata na biegłego, zwany dalej „zespołem oceniającym”, w składzie:

1) zastępca dyrektora CLKP;

2) kierownik zakładu CLKP lub inna osoba wyznaczona przez dyrektora CLKP;

3) biegły lub konsultant w zakresie specjalności, w której przewiduje się nadanie uprawnień.

4. Przewodniczącym zespołu oceniającego jest zastępca dyrektora CLKP.

5. Zadaniem zespołu oceniającego jest dokonanie oceny przebiegu procesu kształcenia kandydata na biegłego.

6. Zespół oceniający sporządza protokół zakończony wnioskami, który podpisują członkowie. Przewodniczący w terminie do 7 dni od dnia podpisania protokołu przedkłada go dyrektorowi CLKP.

7. Ocena pozytywna wznawia proces kształcenia. Ocena negatywna skutkuje ostatecznym przerwaniem procesu kształcenia.

§ 13.

1. Po spełnieniu przez kandydata na biegłego wymagań określonych w § 11 ust. 1 kierownik składa dyrektorowi CLKP pisemny wniosek o dopuszczenie kandydata do egzaminu końcowego. Wzór wniosku określa załącznik nr 3 do zarządzenia.

2. Do wniosku dołącza się:

1) książkę pracy biegłego zawierającą wpisy dotyczące przebiegu procesu kształcenia;

2) dziesięć projektów opinii sporządzonych przez kandydata na biegłego, obejmujących wszystkie rodzaje badań z zakresu specjalności kryminalistycznej, w której przewiduje się nadanie uprawnień;

3) opinię końcową, o której mowa w § 11 ust. 1 pkt 7.

§ 14.

1. Proces kształcenia kończy się egzaminem końcowym.

2. Dyrektor CLKP zapewnia przygotowanie materiałów służących przeprowadzeniu egzaminu końcowego w sposób gwarantujący ich poufność.

3. O terminie i zakresie egzaminu końcowego kandydat na biegłego jest informowany z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

§ 15.

1. Kandydat na biegłego, który nie przystąpił do egzaminu końcowego z przyczyn uznanych przez dyrektora CLKP za usprawiedliwione, może być dopuszczony do tego egzaminu w najbliższym terminie przewidzianym harmonogramem.

2. Kandydat na biegłego, który nie zaliczył egzaminu końcowego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego w najbliższym terminie przewidzianym harmonogramem. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu końcowego jest złożenie przez kandydata na biegłego pisemnego wniosku do dyrektora CLKP.

3. Nieprzystąpienie do egzaminu końcowego lub poprawkowego bez uzasadnionej przyczyny albo niezaliczenie egzaminu poprawkowego przerywa proces kształcenia.

Rozdział 3

Proces kształcenia kandydata na certyfikowanego specjalistę policyjnego laboratorium kryminalistycznego

§ 16.

1. Proces kształcenia może rozpocząć osoba posiadająca wykształcenie co najmniej średnie.

2. Kierownik podejmuje decyzję o rozpoczęciu procesu kształcenia przez kandydata na certyfikowanego specjalistę policyjnego laboratorium kryminalistycznego, zwanego dalej „kandydatem na specjalistę”, o której niezwłocznie informuje pisemnie dyrektora CLKP, wskazując datę rozpoczęcia procesu kształcenia oraz, w porozumieniu z kierownikiem zakładu CLKP, osobę prowadzącą.

§ 17.

1. Komórka organizacyjna CLKP właściwa do spraw doskonalenia zawodowego przydziela kandydatowi na specjalistę książkę pracy specjalisty z nadanym numerem.

2. W książce pracy specjalisty dokumentuje się na bieżąco przebieg procesu kształcenia kandydata, a po uzyskaniu certyfikatu zawodowego przebieg pracy w charakterze specjalisty.

3. W przypadku dokonania zmiany osoby prowadzącej w toku procesu kształcenia kierownik pisemnie informuje o tym dyrektora CLKP.

§ 18.

Proces kształcenia kandydata na specjalistę trwa do 6 miesięcy.

§ 19.

1. Od kandydata na specjalistę w procesie kształcenia wymaga się:

1) wykonania pod nadzorem osoby prowadzącej określonych w decyzji dyrektora CLKP czynności zakończonych sprawozdaniem z zakresu specjalności kryminalistycznej, w której przewiduje się nadanie certyfikatu zawodowego;

2) uczestniczenia w charakterze obserwatora w co najmniej trzech rozprawach sądowych z udziałem biegłych lub specjalistów;

3) uzyskania pozytywnej pisemnej opinii końcowej sporządzonej przez osobę prowadzącą, potwierdzonej przez kierownika.

2. Negatywna opinia osoby prowadzącej przerywa proces kształcenia. Kierownik niezwłocznie informuje o tym fakcie dyrektora CLKP.

§ 20.

1. Po spełnieniu przez kandydata na specjalistę wymagań określonych w § 19 ust. 1 kierownik składa dyrektorowi CLKP pisemny wniosek o wyznaczenie terminu sprawdzenia umiejętności.

2. Do wniosku dołącza się:

1) książkę pracy specjalisty zawierającą wpisy dotyczące przebiegu procesu kształcenia;

2) opinię końcową, o której mowa w § 19 ust. 1 pkt 3.

§ 21.

1. Proces kształcenia kończy się sprawdzeniem umiejętności kandydata na specjalistę.

2. O terminie sprawdzenia umiejętności kierownik jest informowany z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

3. Kierownik zakładu CLKP wyznacza biegłego lub specjalistę do przeprowadzenia sprawdzenia umiejętności kandydata na specjalistę.

4. Biegły lub specjalista, o którym mowa w ust. 3, po przeprowadzeniu sprawdzenia umiejętności kandydata na specjalistę sporządza protokół, który stanowi podstawę do wydania przez dyrektora CLKP certyfikatu zawodowego lub przerwania procesu kształcenia.

Rozdział 4

Bieg uprawnień

§ 22.

1. Po zaliczeniu przez kandydata na biegłego egzaminu końcowego dyrektor CLKP wydaje decyzję w sprawie nadania uprawnień.

2. Uprawnienia biegłego nadaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem § 24 ust. 1.

3. Na podstawie decyzji dyrektora CLKP, o której mowa w ust. 1, biegły otrzymuje świadectwo. Wzór świadectwa określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

4. Po otrzymaniu świadectwa biegły składa przed dyrektorem CLKP przyrzeczenie o treści: „Świadomy znaczenia moich słów i odpowiedzialności przed prawem przyrzekam uroczyście, że powierzone mi obowiązki biegłego wykonam z całą sumiennością i bezstronnością”.

§ 23.

1. Po zaliczeniu przez kandydata na specjalistę sprawdzianu umiejętności dyrektor CLKP wydaje decyzję w sprawie nadania uprawnień.

2. Uprawnienia specjalisty nadaje się na czas nieokreślony, z zastrzeżeniem § 24 ust. 1.

3. Na podstawie decyzji dyrektora CLKP, o której mowa w ust. 1, specjalista otrzymuje certyfikat zawodowy. Wzór certyfikatu zawodowego określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

§ 24.

1. Uprawnienia wygasają w przypadku wystąpienia trzyletniej przerwy w wydawaniu opinii przez biegłego lub wykonywania czynności przez specjalistę.

2. Uprawnienia, które wygasły mogą być nadane ponownie. Warunkiem ponownego nadania uprawnień jest złożenie przez osobę zainteresowaną do dyrektora CLKP pisemnego wniosku zaopiniowanego przez kierownika. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia. Przepis § 22 ust. 3 stosuje się odpowiednio.

3. Biegły lub specjalista zatrudniony w policyjnym laboratorium kryminalistycznym jest poddawany ocenie prowadzonej przez CLKP nie rzadziej, niż raz na trzy lata.

§ 25.

1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących kompetencji biegłego, dyrektor CLKP powołuje komisję do weryfikacji kompetencji, zwaną dalej „komisją weryfikacyjną”, w składzie:

1) zastępca dyrektora CLKP;

2) kierownik zakładu CLKP lub osoba wyznaczona przez dyrektora CLKP;

3) trzech biegłych lub konsultantów w zakresie specjalności, w której przewiduje się weryfikację kompetencji.

2. Decyzja o powołaniu komisji, o której mowa w ust. 1, wstrzymuje wydawanie opinii przez biegłego.

3. W przypadku gdy biegłemu będącemu osobą prowadzącą wstrzymano wydawanie opinii na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, dyrektor CLKP w drodze decyzji wyznacza nową osobę prowadzącą dla kandydata na biegłego.

4. Przewodniczącym komisji weryfikacyjnej jest zastępca dyrektora CLKP.

5. Zadaniem komisji weryfikacyjnej jest:

1) ocena kompetencji biegłego oraz praktycznych umiejętności w zakresie posiadanych uprawnień;

2) wnioskowanie do dyrektora CLKP o utrzymanie, zawieszenie lub cofnięcie uprawnień;

3) wnioskowanie do dyrektora CLKP o wyznaczenie osoby nadzorującej w przypadku wystąpienia z wnioskiem o zawieszenie uprawnień;

4) współpraca z osobą nadzorującą w trakcie weryfikacji kompetencji.

6. Osoba nadzorująca wyznaczona przez dyrektora CLKP nie może być członkiem komisji weryfikacyjnej.

7. Z prac komisji weryfikacyjnej sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji.

§ 26.

1. Po dokonaniu oceny kompetencji biegłego komisja weryfikacyjna niezwłocznie przedstawia dyrektorowi CLKP wniosek w sprawie utrzymania, zawieszenia lub cofnięcia uprawnień.

2. W przypadku przedstawienia przez komisję weryfikacyjną wniosku w sprawie zawieszenia uprawnień dyrektor CLKP w drodze decyzji:

1) określa okres zawieszenia uprawnień nie dłuższy niż 12 miesięcy;

2) wyznacza osobę nadzorującą;

3) ustala harmonogram procesu weryfikacji kompetencji.

3. Komisja weryfikacyjna, w terminie do 7 dni od dnia otrzymania sprawozdania osoby nadzorującej, przedstawia dyrektorowi CLKP wniosek w sprawie przywrócenia zawieszonych uprawnień albo ich cofnięcia.

4. Dyrektor CLKP w drodze decyzji przywraca lub cofa zawieszone uprawnienia.

§ 27.

1. W przypadku uzasadnionych wątpliwości dotyczących kompetencji specjalisty dyrektor CLKP powołuje komisję do weryfikacji kompetencji w składzie:

1) kierownik zakładu CLKP;

2) dwóch biegłych lub specjalistów w zakresie specjalności, w której przewiduje się weryfikację kompetencji.

2. Decyzja o powołaniu komisji, o której mowa w ust. 1, wstrzymuje wykonywanie czynności przez specjalistę.

3. W przypadku gdy specjaliście, będącemu osobą prowadzącą wstrzymano wykonywanie czynności na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 2, kierownik kandydata na specjalistę w porozumieniu z kierownikiem zakładu CLKP wskazuje nową osobę prowadzącą.

4. Przewodniczącym komisji, o której mowa w ust. 1, jest kierownik zakładu CLKP.

5. Zadaniem komisji, o której mowa w ust. 1, jest:

1) ocena kompetencji oraz praktycznych umiejętności specjalisty;

2) wnioskowanie do dyrektora CLKP o utrzymanie albo cofnięcie uprawnień.

6. Z prac komisji, o której mowa w ust. 1, sporządza się protokół, który podpisują członkowie komisji.

§ 28.

1. Po dokonaniu oceny kompetencji specjalisty komisja, o której mowa w ust. 1, niezwłocznie przedstawia dyrektorowi CLKP wniosek w sprawie utrzymania lub cofnięcia uprawnień.

2. Dyrektor CLKP w drodze decyzji utrzymuje lub cofa uprawnienia.

§ 29.

Dyrektor CLKP niezwłocznie przekazuje do właściwej dla biegłego lub specjalisty komórki organizacyjnej do spraw kadrowych informację o nadaniu, zawieszeniu, przywróceniu lub cofnięciu uprawnień.

Rozdział 5

Krajowy Rejestr Kandydatów, Biegłych i Specjalistów

§ 30.

1. CLKP prowadzi Krajowy Rejestr Kandydatów, Biegłych i Specjalistów, zwany dalej „rejestrem”.

2. W rejestrze gromadzi się informacje dotyczące kandydatów na biegłych, kandydatów na specjalistów, biegłych i specjalistów oraz procesu ich kształcenia i posiadanych uprawnień, a w szczególności:

1) imię i nazwisko;

2) miejsce pełnienia służby lub zatrudnienia;

3) numer decyzji wydanej w sprawie rozpoczęcia procesu kształcenia, datę rozpoczęcia procesu kształcenia oraz rodzaj wybranej specjalności kryminalistycznej;

4) numer książki pracy biegłego lub specjalisty wydanej kandydatowi na biegłego lub specjalistę;

5) datę zakończenia procesu kształcenia bez dopuszczenia do egzaminu końcowego;

6) numer decyzji w sprawie nadania uprawnień oraz datę ich nadania;

7) wskazanie specjalności kryminalistycznych, z zakresu których nadano uprawnienia;

8) numer świadectwa lub certyfikatu zawodowego;

9) dane dotyczące decyzji dyrektora CLKP podjętej w toku weryfikacji kompetencji biegłego lub specjalisty;

10) daty ocen przeprowadzonych przez CLKP.

3. Kierownik niezwłocznie przekazuje dyrektorowi CLKP w celu odnotowania w rejestrze informacje o osobach, które zmieniły nazwisko, zakończyły służbę lub pracę w policyjnym laboratorium kryminalistycznym, oraz o kandydatach na biegłych lub specjalistów, którzy przerwali proces kształcenia.

4. Dane, o których mowa w ust. 2 i 3, są gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych i przepisami o ochronie informacji niejawnych oraz mogą być udostępniane na pisemny wniosek organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości na podstawie odrębnych przepisów.

§ 31.

Policjantowi lub pracownikowi, który zakończył służbę lub pracę w policyjnym laboratorium kryminalistycznym, można przekazać na własność przydzieloną mu książkę pracy biegłego lub specjalisty.

Rozdział 6

Przepisy przejściowe i końcowe

§ 32.

1. Świadectwa wydane przez dyrektora CLKP na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność do czasu wydania nowych świadectw lub certyfikatów zawodowych.

2. Eksperci kryminalistyki mogą składać do dyrektora CLKP, za pośrednictwem kierowników, wnioski o wydanie nowych świadectw lub certyfikatów zawodowych w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 7 do zarządzenia.

3. Niezłożenie wniosku, o którym mowa w ust. 2, skutkuje wygaśnięciem posiadanych uprawnień.

4. Uprawnienia, które wygasły ze względu na niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2, mogą zostać ponownie nadane na pisemny wniosek byłego eksperta kryminalistyki złożony do dyrektora CLKP, zaopiniowany przez kierownika i zawierający uzasadnienie wskazujące przyczyny niedotrzymania terminu. Wzór wniosku stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia.

5. Książki pracy eksperta laboratorium kryminalistycznego, stosowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Głównej Policji lub CLKP na podstawie dotychczasowych przepisów, wydaje się do wyczerpania zapasów odpowiednio jako książki pracy biegłego lub książki pracy specjalisty.

§ 33.

Dyrektor CLKP w terminie do 3 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszego zarządzenia wyda indywidualne decyzje regulujące proces kształcenia kandydatów rozpoczęty przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia.

§ 34.

Traci moc zarządzenie nr 111 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie uprawnień do wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych (Dz. Urz. KGP poz. 10).

§ 35.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371, z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351 i 1635 oraz z 2014 r. poz. 24.

Załącznik 1. [Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego kandydata na biegłego]

Załączniki do zarządzenia nr 3 Komendanta Głównego Policji
z dnia 17 stycznia 2014 r.

Załącznik nr 1

Wzór wniosku o przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego kandydata na biegłego

infoRgrafika

Załącznik 2. [Wzór wniosku o przedłużenie czasu trwania procesu kształcenia kandydata na biegłego]

Załącznik nr 2

Wzór wniosku o przedłużenie czasu trwania procesu kształcenia kandydata na biegłego

infoRgrafika

Załącznik 3. [Wzór wniosku o dopuszczenie kandydata na biegłego do egzaminu końcowego]

Załącznik nr 3

Wzór wniosku o dopuszczenie kandydata na biegłego do egzaminu końcowego

infoRgrafika

Załącznik 4. [Wzór świadectwa posiadania uprawnień do wydawania opinii w imieniu policyjnych laboratoriów kryminalistycznych]

Załącznik nr 4

Wzór świadectwa posiadania uprawnień do wydawania opinii w imieniu policyjnych laboratoriów kryminalistycznych

infoRgrafika

Załącznik 5. [Wzór certyfikatu zawodowego posiadania uprawnień do wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych]

Załącznik nr 5

Wzór certyfikatu zawodowego posiadania uprawnień do wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych

infoRgrafika

Załącznik 6. [Wzór wniosku o ponowne nadanie uprawnień do wydawania opinii lub wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych]

Załącznik nr 6

Wzór wniosku o ponowne nadanie uprawnień do wydawania opinii lub wykonywania czynności w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych

infoRgrafika

Załącznik 7. [Wzór wniosku o wydanie świadectwa posiadania uprawnień biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego lub certyfikatu zawodowego posiadania uprawnień do wykonywania czynności w policyjnym laboratorium kryminalistycznym]

Załącznik nr 7

Wzór wniosku o wydanie świadectwa posiadania uprawnień biegłego policyjnego laboratorium kryminalistycznego lub certyfikatu zawodowego posiadania uprawnień do wykonywania czynności w policyjnym laboratorium kryminalistycznym

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Mirosław Siwiński

Radca Prawny nr wpisu WA-9949 Doradca Podatkowy nr wpisu 09923

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »