REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 85

ZARZĄDZENIE NR 40
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 6 października 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2011 r. Nr 287, poz. 1687, ze zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP poz. 38) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) organy Policji – Komendanta Głównego Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów wojewódzkich Policji, komendantów powiatowych, miejskich i rejonowych Policji, komendantów komisariatów Policji;”,

b) pkt 4 i 5 otrzymują brzmienie:

„4) jednostka organizacyjna Policji – Komendę Główną Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, komendę wojewódzką, powiatową, miejską i rejonową Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji oraz ośrodek szkolenia Policji;

5) komórka wiodąca – właściwą merytorycznie jednostkę organizacyjną Policji lub komórkę organizacyjną opracowującą i uzgadniającą projekt aktu normatywnego oraz projekt decyzji, wytycznych lub porozumienia.”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

„§ 8. Porozumienia z organami administracji publicznej lub innymi podmiotami zawierają: Komendant Główny Policji, kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji działający z upoważnienia Komendanta Głównego Policji, Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, komendanci wojewódzcy Policji, komendanci powiatowi, miejscy i rejonowi Policji, Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendanci szkół policyjnych, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – w celu wykonywania ustawowych zadań.”;

3) w § 12 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) Komendantem Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantami wojewódzkimi Policji, Komendantem-rektorem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantami szkół policyjnych i Dyrektorem Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;”;

4) w § 20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Do zarządzeń, regulaminów i decyzji wydawanych przez terenowe organy Policji, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, komendantów komisariatów specjalistycznych Policji i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, do porozumień zawieranych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów wojewódzkich, miejskich, powiatowych i rejonowych Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz do porozumień dotyczących współpracy międzynarodowej zawieranych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów wojewódzkich, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji stosuje się formę papierową.”;

5) w § 24:

a) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Do zarządzeń i decyzji wydawanych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, terenowe organy Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych, komendantów komisariatów specjalistycznych Policji i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – stosuje się odpowiednio przepisy § 9, § 10 ust. 1, 2 i 4, § 11 pkt 1, § 12 ust. 1 i 4, § 14 ust. 1 oraz § 23.

6. Do porozumień zawieranych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów wojewódzkich, miejskich, powiatowych i rejonowych Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji oraz do porozumień dotyczących współpracy międzynarodowej zawieranych przez Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, komendantów wojewódzkich Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji – stosuje się odpowiednio przepisy § 10 ust. 1, 2 i 4, § 11 pkt 1, § 12 ust. 1 i 4, § 14 ust. 1 oraz § 23.”,

b) w ust. 8 pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) komórka właściwa w sprawach legislacji tej Komendy – w odniesieniu do regulaminów Centralnego Biura Śledczego Policji, komend wojewódzkich Policji, szkół policyjnych, oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów antyterrorystycznych Policji i ośrodków szkolenia Policji,”;

6) w § 28 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zarządzenia, regulaminy, decyzje i porozumienia Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta-rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, komendantów szkół policyjnych i Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji ewidencjonuje się w rejestrach prowadzonych przez te jednostki organizacyjne Policji.”;

7) w § 31 ust. 1–3 otrzymują brzmienie:

„1. W komórce właściwej do spraw pomocy prawnej Komendy Głównej Policji opracowuje się stanowiska prawne, opinie prawne, udziela się porad i konsultacji prawnych:

1) komórkom organizacyjnym Komendy Głównej Policji nieposiadającym własnej obsługi prawnej;

2) Centralnemu Biuru Śledczemu Policji, komendom wojewódzkim Policji, Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, szkołom policyjnym i Centralnemu Laboratorium Kryminalistycznemu Policji w sprawach skomplikowanych i precedensowych, jeżeli opinie i porady radców prawnych tych jednostek budzą uzasadnione wątpliwości.

2. Komórka, o której mowa w ust. 1:

1) opiniuje pod względem formalno-prawnym projekty:

a) umów i porozumień zawieranych przez Komendanta Głównego Policji,

b) decyzji w sprawie upoważnień do działania w imieniu Komendanta Głównego Policji,

c) pełnomocnictw udzielanych przez Komendanta Głównego Policji;

2) opracowuje projekty umów i porozumień międzynarodowych, dotyczących Policji.

3. Projekty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, po zaopiniowaniu pod względem formalno-prawnym przekazuje się do komórki właściwej do spraw legislacji Komendy Głównej Policji.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 9 października 2014 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Marek Działoszyński

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 627, 664, 908, 951 i 1529, z 2013 r. poz. 628, 675, 1351, 1635 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 24, 486, 502, 538, 616, 1055 i 1199. Tekst jednolity nie uwzględnia zmian ogłoszonych w Dz. U. z 2011 r. Nr 217, poz. 1280 i Nr 230, poz. 1371.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-10-08
  • Data wejścia w życie: 2014-10-09
  • Data obowiązywania: 2014-10-09

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA