REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 19

DECYZJA NR 112
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 13 marca 2015 r.

w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów służbowych do ratownictwa wodnego i wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

Określa się program nauczania na kursie specjalistycznym dla przewodników psów służbowych do ratownictwa wodnego i wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich, stanowiący załącznik do decyzji.

§ 2.

Realizację programu, o którym mowa w § 1, powierza się Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

§ 3.

Traci moc decyzja nr 308 Komendanta Głównego Policji z dnia 5 października 2012 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla przewodników psów służbowych do ratownictwa wodnego (Dz. Urz. KGP poz. 53).

§ 4.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Krzysztof Gajewski

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116, z 2010 r. Nr 209, poz. 1381, z 2012 r. poz. 899 oraz z 2014 r. poz. 1312.

Załącznik 1. [PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM DLA PRZEWODNIKÓW PSÓW SŁUŻBOWYCH DO RATOWNICTWA WODNEGO I WYSZUKIWANIA ZAPACHU ZWŁOK LUDZKICH]

Załącznik do decyzji nr 112 Komendanta Głównego Policji
z dnia 13 marca 2015 r.

PROGRAM NAUCZANIA NA KURSIE SPECJALISTYCZNYM DLA PRZEWODNIKÓW PSÓW SŁUŻBOWYCH DO RATOWNICTWA WODNEGO I WYSZUKIWANIA ZAPACHU ZWŁOK LUDZKICH

SPIS TREŚCI

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU

1. Nazwa kursu

2. Cel programu

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci na kurs

4. System prowadzenia kursu

5. Czas trwania kursu

6. Liczebność grupy szkoleniowej

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

8. Zakres tematyczny

9. Forma zakończenia kursu

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

I. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU

1. Nazwa kursu.

Kurs specjalistyczny dla przewodników psów służbowych do ratownictwa wodnego i wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich.

2. Cel programu.

Przygotowanie przewodnika psa służbowego do wykonywania zadań związanych z ratownictwem wodnym i wyszukiwaniem miejsc występowania zapachu zwłok ludzkich.

Kurs stanowi drugi etap doskonalenia zawodowego przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich.

3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci na kurs.

Na kurs kierowany jest policjant, który:

1) ukończył kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych;

2) ukończył kurs specjalistyczny dla przewodników psów służbowych do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich;

3) posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym;

4) posiada aktualne szczepienia przeciwko tężcowi i odkleszczowemu zapaleniu opon mózgowych.

W Zakładzie Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu przeprowadza się postępowanie kwalifikacyjne dla psów służbowych. Do postępowania przystępują psy służbowe, które zostały wytresowane do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich.

Psy, które nie przeszły pozytywnie postępowania, nie zostają zakwalifikowane na kurs. Niezakwalifikowanie psa skutkuje brakiem możliwości udziału przewodnika w kursie.

Istnieje możliwość uczestnictwa w kursie podmiotów pozapolicyjnych, na podstawie zawartych porozumień.

4. System prowadzenia kursu.

Kurs prowadzony jest w systemie stacjonarnym. Policjant oraz pies na okres kursu są zakwaterowani w jednostce szkoleniowej.

5. Czas trwania kursu.

Kurs trwa 82 dni. Liczba godzin lekcyjnych, liczonych w 45-minutowych jednostkach, nie powinna przekraczać 7 godzin dziennie, tj. 35 godz. tygodniowo, pozostały czas służby w wymiarze 5 godz. policjant przeznacza na czynności związane z obsługą psa. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się realizację zajęć w wymiarze większym niż 7 godzin w ciągu dnia.

Na całkowity wymiar czasu trwania kursu, składają się:

Przedsięwzięcia

Czas realizacji

Rozpoczęcie kursu

1 dzień

Realizacja treści kształcenia

80 dni (560 godzin dydaktycznych)

Zakończenie kursu

1 dzień

Ogółem

82 dni

 

6. Liczebność grupy szkoleniowej.

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na cele dydaktyczne zajęć oraz efektywność stosowanych metod dydaktycznych, nie może przekraczać 6 osób na jednego instruktora.

7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągania celów kształcenia.

Nauczyciel policyjny podczas prowadzenia symulacji bądź ćwiczeń może regulować czas trwania zajęć w systemie tygodniowym lub dziennym w sposób zapewniający optymalne osiągnięcie zakładanych celów. Kolejność realizacji treści kształcenia może być zmieniana przez prowadzącego zajęcia, w szczególności ze względu na warunki atmosferyczne.

Ze względu na specyfikę służby z psem do ratownictwa wodnego zajęcia należy realizować o różnych porach doby, również poza terenem jednostki szkoleniowej.

Wskazane jest, aby prowadzący zajęcia posiadał uprawnienia zawodowe do kierowania jednostką pływającą i ukończył kurs specjalistyczny dla policjantów wykonujących zadania na wodach i terenach przywodnych.

Na poszczególnych etapach bloku nr II postępy w kształceniu umiejętności słuchacza oraz tresurze psa są oceniane przez dwóch przedstawicieli komórki organizacyjnej właściwej do prowadzenia kursu, wyznaczonych przez jej kierownika, oraz dokumentowane w „Karcie ocen” według wzoru określonego w treściach kształcenia. „Kartę ocen” po IV etapie podpisuje instruktor. Uzyskanie przez słuchacza negatywnej oceny na którymkolwiek z etapów skutkuje jego usunięciem z kursu. W przypadku usunięcia słuchacza z powodu negatywnej oceny okresowej z zaliczenia etapu bloku nr II możliwe jest włączenie w jego miejsce innego słuchacza w terminie do 30 dnia realizacji treści kształcenia.

W przypadku nieosiągania postępów w tresurze lub z przyczyn zdrowotnych w terminie:

1) do 20 dnia realizacji treści kształcenia od rozpoczęcia kursu pies może zostać wymieniony,

2) po 20 dniu realizacji treści kształcenia wycofanie psa skutkuje wyłączeniem z kursu słuchacza.

8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

Nazwa i charakterystyka bloku

Czas
realizacji
w godz.
lekcyjnych

System oceniania

Nr I. Teoretyczne podstawy tresury psów

7

W bloku przeprowadzany jest jeden test wiedzy. Ocena negatywna uzyskana w czasie realizacji bloku zagadnieniowego musi być poprawiona na ocenę pozytywną.

Słuchacz podlega okresowej ocenie w formie zaliczenia, po zakończeniu realizacji bloku.

Zaliczenie następuje na podstawie oceny uzyskanej z testu wiedzy, przeprowadzonego po zakończeniu tematu.

W ramach bloku zagadnieniowego realizowany jest jeden temat ukierunkowany na rozwijanie umiejętności w zakresie taktyki i techniki użycia psa służbowego Policji.

Nr II. Tresura praktyczna

537

W bloku przeprowadzane są cztery testy umiejętności (etap I–IV), które stanowią oceny okresowe słuchacza. Zaliczenie bloku następuje na podstawie oceny uzyskanej z testów umiejętności na IV etapie.

W ramach bloku zagadnieniowego realizowany jest jeden temat, ukierunkowany na rozwijanie i doskonalenie umiejętności przewodnika i psa z zakresu:

– posłuszeństwa ogólnego psów,

– ratownictwa wodnego,

– wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich w wodzie,

umożliwiających realizację przydzielonych zadań.

Nr III. Kształtowanie sprawności fizycznej

16

W bloku przeprowadzany jest jeden test umiejętności. Ocena negatywna uzyskana w czasie realizacji bloku zagadnieniowego musi być poprawiona na ocenę pozytywną.

Słuchacz podlega okresowej ocenie w formie zaliczenia, po zakończeniu realizacji bloku.

W ramach bloku zagadnieniowego realizowany jest jeden temat ukierunkowany na rozwijanie umiejętności w zakresie kształtowania zdolności motorycznych.

Zaliczenie następuje na podstawie oceny uzyskanej z testu umiejętności.

 

9. Forma zakończenia kursu.

Absolwent kursu otrzymuje świadectwo ukończenia kursu z wpisanym ogólnym wynikiem nauki. Ukończenie kursu jest równoznaczne z wydaniem psu atestu.

II. TREŚCI KSZTAŁCENIA

BLOK NR I: TEORETYCZNE PODSTAWY TRESURY PSÓW

TEMAT NR 1: TAKTYKA I TECHNIKA UŻYCIA PSÓW W POLICJI

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

– wymienić obowiązki przewodnika psa wynikające z obowiązujących przepisów prawnych,

– omówić zasady użycia psa podczas przeszukania terenów wodnych w celu ujawnienia miejsca występowania zapachu zwłok ludzkich,

– sporządzić dokumentację dotyczącą użycia psa służbowego Policji.


Zagadnienia

Czas
realizacji
w godz.
lekcyjnych

Sposób
realizacji

Wskazówki do realizacji

1. Organizacja i wykonywanie służby z psem do ratownictwa wodnego.

2. Taktyka i technika prowadzenia przeszukiwań różnego rodzaju terenów wodnych.

3. Zadania przewodnika na miejscu zdarzenia.

4. Sporządzanie dokumentacji dotyczącej użycia psa służbowego Policji.

6

wykład,
ćwiczenia

Wymień formy pełnienia służby z psem do ratownictwa wodnego. Przedstaw zadania przewodnika z psem do wyszukiwania zapachu zwłok ludzkich na miejscu poszukiwań. Wskaż rolę przewodnika na miejscu zdarzenia oraz jego zadania do wykonania przy użyciu psa. Na podstawie założeń słuchacze sporządzą dokumentację, np. notatkę służbową z użycia psa służbowego Policji do..., która będzie podlegała ocenie. Omów sporządzoną dokumentację.

5. Zaliczenie.

1

test wiedzy

 

 

BLOK NR II: TRESURA PRAKTYCZNA

TEMAT NR 1: TRESURA PSA

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

– rozwinąć u psa umiejętności dynamicznego wejścia do wody,

– rozwinąć u psa umiejętności podawania sprzętu ratunkowego osobie poszkodowanej,

– rozwinąć u psa umiejętności holowania osób poszkodowanych w wodzie,

– realizować zadania z udziałem psa związane z ratowaniem osób tonących,

– doprowadzić psa do osiągnięcia umiejętności wyszukiwania miejsca występowania zapachu zwłok ludzkich w wodzie,

– utrzymać sprawność użytkową psa związaną z ratowaniem osób tonących, w zakresie pracy węchowej oraz w zakresie posłuszeństwa ogólnego.

Zagadnienia

Czas
realizacji
w godz.
lekcyjnych

Sposób realizacji

Wskazówki do realizacji

1. Równanie.

509

pokaz,
ćwiczenia,

Przewodnik z psem każdy dzień tresurowy powinien rozpocząć 1 godziną ćwiczeń z zakresu posłuszeństwa ogólnego. Omów techniki dynamicznego wejścia psa do wody (m.in. szybki start), zwróć uwagę na kwestie bezpieczeństwa. Zalecane jest, aby wszystkie techniki dynamicznego wejścia psa do wody (np. z pomostu, z lądu, z jednostki pływającej) odbywały się w kapoku asekuracyjno-wypornościowym. Po opanowaniu przez psa technik dynamicznego wejścia do wody, rozpocznij ćwiczenia tresurowe dotyczące podawania sprzętu ratunkowego osobie poszkodowanej. Wybierz określone rodzaje sprzętu ratunkowego przydatnego do realizacji ww. zagadnienia, np. boja PS, koło ratunkowe, rzutka ratownicza. Po opanowaniu przez psa technik podawania sprzętu ratunkowego osobie poszkodowanej, rozpocznij ćwiczenia tresurowe dot. holowania osób poszkodowanych w wodzie. Ćwiczenia rozpocznij na lądzie, a następnie kontynuuj w wodzie.

Zajęcia realizuj o różnych porach doby i w zróżnicowanych warunkach. Zmieniaj akweny. Przed każdym przystąpieniem do zajęć dokonaj sprawdzenia sprawności sprzętu do tresury i dopasowania oporządzenia psów.

Przy ocenie bieżącej stosowana jest ocena kształtująca, polegająca na wskazywaniu mocnych i słabych stron wykonywania zadań przez słuchaczy.

2. Zwroty.

3. Stanie.

4. Siadanie.

5. Warowanie.

6. Pozostawanie.

7. Przywoływanie.

8. Zatrzymywanie.

9. Pokonywanie przeszkód terenowych.

10. Dynamiczne wejścia psa do wody.

11. Podawanie sprzętu ratunkowego osobie poszkodowanej.

12. Holowanie osób poszkodowanych
w wodzie.

13. Wyszukiwanie miejsca występowania zapachu zwłok ludzkich na wodzie.

14. Zaliczenie etapu I, II, III.

21

test umiejętności

Przeprowadź I, II, III etap oceny przewodnika i psa, dokonując wszechstronnego sprawdzenia ich umiejętności. Słuchacz uzyskuje zaliczenie okresowe na podstawie oceny z etapów postępów umiejętności. Oceny te wpisuje się do „Karty ocen” i do dziennika kursu.

15. Zaliczenie etapu IV.

7

test umiejętności

Przeprowadź IV etap oceny przewodnika i psa, dokonując wszechstronnego sprawdzenia ich umiejętności. Oceny te stanowią oceny końcowe, które są wpisywane do „Książki psa służbowego Policji” i są podstawą do wydania psu atestu. Oceny te wpisuje się również do „Karty ocen” i do dziennika kursu.

 

infoRgrafika

infoRgrafika

BLOK NR III: KSZTAŁTOWANIE SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ

TEMAT NR 1: KSZTAŁTOWANIE WYTRZYMAŁOŚCI I WYDOLNOŚCI ORGANIZMU, SIŁY OGÓLNEJ, ZWINNOŚCI RUCHOWEJ I WSPÓŁDZIAŁANIA W ZESPOLE

CEL: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił wykazać się szybkością, wytrzymałością, siłą ogólną i koordynacją ruchową, wydolnością oraz umiejętnością współdziałania w zespole.

Zagadnienia

Czas
realizacji
w godz.
lekcyjnych

Metoda

Wskazówki do realizacji

1. Kształtowanie zdolności motorycznych:

14

ćwiczenia

Do zajęć należy przygotować: siatkę do gry w piłkę siatkową, piłkę do siatkówki, piłkę nożną oraz sprzęt na siłowni.

Przypomnij warunki dotyczące zachowania bezpieczeństwa podczas zajęć.

– bieg na 400 m,

– bieg terenowy, marszobieg,

– gry zespołowe,

– ćwiczenia siłowe,

– ćwiczenia gimnastyczne.

2. Zaliczenie.

2

test
umiejętności

Przeprowadź test umiejętności według zasad określonych w przepisach w sprawie zakresu oraz szczegółowych warunków, trybu przeprowadzania oraz zasad oceniania sprawności fizycznej policjantów.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-03-26
  • Data wejścia w życie: 2015-03-13
  • Data obowiązywania: 2015-03-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA