REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 27

DECYZJA NR 148
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie postępowania organów ścigania w przypadku uprowadzenia osoby dla okupu lub w celu wymuszenia innego zachowania w zamian za uwolnienie zakładnika, którego miejsce pobytu pozostaje nieznane

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 419 Komendanta Głównego Policji z dnia 2 października 2013 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego w zakresie postępowania organów ścigania w przypadku uprowadzenia osoby dla okupu lub w celu wymuszenia innego zachowania w zamian za uwolnienie zakładnika, którego miejsce pobytu pozostaje nieznane (Dz. Urz. KGP poz. 86) załącznik do decyzji otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Krzysztof Gajewski

 

 

1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1644, z 2008 r. Nr 180, poz. 1116, z 2010 r. Nr 209, poz. 1381, z 2012 r. poz. 899 oraz z 2014 r. poz. 1312.

Załącznik 1. [PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA ORGANÓW ŚCIGANIA W PRZYPADKU UPROWADZENIA OSOBY DLA OKUPU LUB W CELU WYMUSZENIA INNEGO ZACHOWANIA W ZAMIAN ZA UWOLNIENIE ZAKŁADNIKA, KTÓREGO MIEJSCE POBYTU POZOSTAJE NIEZNANE]

Załącznik do decyzji nr 148
Komendanta Głównego Policji
z dnia 28 kwietnia 2015 r.

PROGRAM KURSU SPECJALISTYCZNEGO W ZAKRESIE POSTĘPOWANIA ORGANÓW ŚCIGANIA W PRZYPADKU UPROWADZENIA OSOBY DLA OKUPU LUB W CELU WYMUSZENIA INNEGO ZACHOWANIA W ZAMIAN ZA UWOLNIENIE ZAKŁADNIKA, KTÓREGO MIEJSCE POBYTU POZOSTAJE NIEZNANE

SPIS TREŚCI

1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU

1.1. Nazwa kursu

1.2. Cel kursu

1.3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

1.4. System prowadzenia kursu

1.5. Czas trwania kursu i organizacja zajęć

1.6. Liczebność grupy szkoleniowej

1.7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

1.8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

1.9. Zakończenie kursu

2. TREŚCI KSZTAŁCENIA

1. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE KURSU

1.1. Nazwa kursu

Kurs specjalistyczny w zakresie postępowania organów ścigania w przypadku uprowadzenia osoby dla okupu lub w celu wymuszenia innego zachowania w zamian za uwolnienie zakładnika, którego miejsce pobytu pozostaje nieznane.

1.2. Cel kursu

Celem kursu jest przygotowanie słuchacza do wykonywania zadań służbowych w związku z zaistnieniem sytuacji polegającej na uprowadzeniu osoby dla okupu lub w celu wymuszenia innego zachowania w zamian za uwolnienie zakładnika, którego miejsce pobytu pozostaje nieznane, wykorzystywania aplikacji Centrum do spraw Uprowadzeń, zarządzania działaniami zasadzkowymi w warunkach sytuacji kryzysowej oraz dokumentowania czynności operacyjno-rozpoznawczych i procesowych w tym zakresie.

1.3. Kryteria formalne, jakim muszą odpowiadać kandydaci kierowani na kurs

Na kurs kieruje się funkcjonariuszy Policji, którzy zgodnie z metodyką przyjętą przez Zespół do sprawy opracowania metodyki zapobiegania i działania w przypadkach uprowadzeń osób (powołany na mocy Deklaracji Współpracy pomiędzy Prokuratorem Generalnym, Komendantem Głównym Policji oraz Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z dnia 13 maja 2011 r.) powinni stać się członkami policyjnego zespołu śledczego.

W skład zespołu wchodzą: naczelnik lub zastępca naczelnika wydziału kryminalnego komendy wojewódzkiej Policji, naczelnik lub zastępca naczelnika Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji, naczelnik lub zastępca naczelnika wydziału wywiadu kryminalnego komendy wojewódzkiej Policji, naczelnik lub zastępca naczelnika wydziału dochodzeniowo-śledczego komendy wojewódzkiej Policji, naczelnik lub zastępca naczelnika wydziału techniki operacyjnej komendy wojewódzkiej Policji, naczelnik lub zastępca naczelnika wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości kryminalnej zarządu terenowego Centralnego Biura Śledczego Policji oraz psycholog psychologii policyjnej stosowanej.

Podkreślić należy zdecydowanie, mając na względzie prowadzenie postępowań karnych dotyczących uprowadzenia osoby jako sytuację zupełnie niestandardową, wymagającą dużego poświęcenia i wysiłku każdego rodzaju, że do szkoleń, zwłaszcza wśród prokuratorów, wskazani powinni być kandydaci, którzy zadeklarują chęć wyspecjalizowania się w tej kategorii spraw.

1.4. System prowadzenia kursu

Kurs prowadzony jest w systemie stacjonarnym. Policjant na czas kursu zakwaterowany jest w jednostce szkoleniowej.

1.5. Czas trwania kursu i organizacja zajęć

Kurs powinien objąć wytypowanych funkcjonariuszy wszystkich komend wojewódzkich Policji, Komendy Stołecznej Policji i zarządów terenowych Centralnego Biura Śledczego Policji, prokuratorów wszystkich prokuratur okręgowych i apelacyjnych. Jeden cykl szkoleniowy obejmuje odpowiednią ilość kursów, niezbędną do przeszkolenia funkcjonariuszy i prokuratorów z każdego województwa.

Dobór kandydatów na kurs powinien prowadzić do ukształtowania sytuacji, by w każdym czasie zachowana była na danym obszarze właściwości organów ścigania odpowiednia liczba przeszkolonych funkcjonariuszy, wchodzących w przypadku uprowadzenia osoby w skład grupy operacyjno-procesowej oraz prokuratorów.

Kurs trwa 5 dni szkoleniowych. Liczba godzin lekcyjnych liczonych w 45-minutowych jednostkach nie powinna przekraczać 10 godzin dziennie, z wyłączeniem zajęć symulacyjno-ćwiczeniowych trwających do czasu ukończenia realizacji przydzielonego grupie zadania.

Na całkowity wymiar czasu trwania kursu, składają się:

Przedsięwzięcia

Czas realizacji w godz. lekcyjnych

Zapoznanie z regulaminami i organizacją kursu

1

Zajęcia programowe

44

Zakończenie kursu

1

Ogółem

46

 

1.6. Liczebność grupy szkoleniowej

Poszczególne treści kształcenia należy realizować w grupach szkoleniowych, których liczebność, z uwagi na cele dydaktyczne zajęć oraz efektywność stosowanych metod dydaktycznych nie powinna przekraczać 19 osób.

1.7. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia

Zajęcia powinny być prowadzone przez minimum dwóch nauczycieli, którzy w ramach pełnionej służby, specjalizują się w tematyce objętej programem kursu. Wykładowcami na kursie muszą być osoby o szczególnym doświadczeniu w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczości kidnapingowej albo najwyższej klasy specjaliści w zakresie określonym programem.

Niezbędne dla osiągnięcia zakładanych celów kursu jest uczestniczenie w prowadzeniu zajęć przedstawicieli innych jednostek organizacyjnych Policji, posiadających praktyczne doświadczenie wynikające ze zrealizowanych spraw, w których zaistniało uprowadzenie osoby oraz udział w każdej grupie ćwiczeniowej prokuratorów wydziałów do spraw przestępczości zorganizowanej prokuratur apelacyjnych oraz wydziałów śledczych prokuratur okręgowych.

Charakter ćwiczeń wymaga, aby odbywały się one w dwóch salach połączonych ze sobą oraz wyposażonych w urządzenia audiowizualne pozwalające na bieżącą obserwację realizacji zadań praktycznych.

Czas trwania zajęć w układzie godzinowym może ulegać zmianie w trakcie trwania zajęć. Wynikać to będzie z konieczności osiągnięcia zakładanego celu przez grupę ćwiczącą. Zajęcia odbywać się będą również w godzinach nocnych, do czasu zakończenia realizacji zadania praktycznego.

Wskazane w programie metody realizacji zajęć są, według autorów, najbardziej optymalne do osiągnięcia zakładanych celów kształcenia. Prowadzący zajęcia może wybrać inną metodę, gwarantującą osiągnięcie celów kształcenia.

Układ godzinowy i dzienny oraz regulacja przerw powinny być dostosowane do progresji treści kształcenia, dynamiki zajęć oraz efektów pracy grupy.

Prowadzący i słuchacze uczestniczą w zajęciach w ubiorze cywilnym.

1.8. Zakres tematyczny oraz system oceniania

Numer i nazwa tematu

Czas realizacji w godz. lekcyjnych

System oceniania

1. Przedstawienie roli i zadań psychologii policyjnej stosowanej w przypadku zaistnienia przestępstwa uprowadzenia osoby w celu wymuszenia okupu.

4

Słuchacz kursu podlega ocenie.

Do oceny stopnia przyswojenia wiedzy i opanowania umiejętności stosuje się wyłącznie dwustopniową skalę ocen z wpisem uogólnionym zaliczono (zal.) albo nie zaliczono (nzal.).

2. Wykorzystanie techniki operacyjnej oraz środków wsparcia technicznego w prowadzeniu działań wykrywczych.

4

3. Taktyka prowadzenia czynności procesowych w przypadku trwania sytuacji kryzysowej wynikającej z przetrzymywania zakładnika.

4

4. Zapoznanie z funkcjonowaniem Centrum do Spraw Uprowadzeń.

Omówienie aplikacji stanowiących elementy składowe Centrum do Spraw Uprowadzeń.

8

5. Fantomowe uprowadzenie osoby dla okupu z wykorzystaniem elementów Centrum do Spraw Uprowadzeń.

Prowadzenie działań zasadzkowych w sprawach uprowadzenia osoby dla okupu.

24

Razem:

44

 

1.9. Zakończenie kursu

Warunkiem ukończenia kursu jest zaliczenie wszystkich ćwiczeń przewidzianych w programie. Uczestnicy otrzymują świadectwo ukończenia kursu, a w miejsce wyniku stosuje się wpis – „pozytywnym”.

2. TREŚCI KSZTAŁCENIA

TEMAT NR 1.

Przedstawienie roli i zadań psychologii policyjnej stosowanej w przypadku zaistnienia przestępstwa uprowadzenia osoby w celu wymuszenia okupu.

CEL: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił określić zadania i rolę psychologa psychologii policyjnej stosowanej w przypadku zaistnienia przestępstwa uprowadzenia osoby dla okupu.

Zagadnienia

Czas realizacji w godz. lekcyjnych

Metoda

Wskazówki do realizacji

1. Zadania psychologa psychologii policyjnej stosowanej w czasie trwania uprowadzenia osoby dla okupu.

2. Stan emocjonalny pokrzywdzonego/adresata żądań w aspekcie działań wykrywczych.

3. Efektywność działań policjantów w sytuacji długotrwałego stresu i zmęczenia.

4

wykład, dyskusja, analiza przypadku, analiza przepisów

Omówić podstawowe emocje oraz ich rozpoznawanie u siebie i innych osób.

Przedstawić sposoby radzenia sobie z negatywnymi silnymi emocjami w sytuacji długotrwałego stresu i zmęczenia.

Uczestnicy przedstawią własne spostrzeżenia i doświadczenia odnośnie stanu emocjonalnego pokrzywdzonych oraz efektywność działań w warunkach stresu.

 

TEMAT NR 2.

Wykorzystanie techniki operacyjnej oraz środków wsparcia technicznego w prowadzeniu działań wykrywczych.

CEL: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił przydzielić zadania dla uczestniczących w czynnościach funkcjonariuszy wydziałów techniki operacyjnej i współpracować z nimi w przypadku uprowadzenia osoby dla okupu.

Zagadnienia

Czas realizacji w godz. lekcyjnych

Metoda

Wskazówki do realizacji

1. Zastosowanie środków techniki operacyjnej w procesie wykrywczym.

2. Sposoby kamuflowania czynności operacyjnych i procesowych.

3. Dokumentowanie czynności operacyjnych.

4

wykład, dyskusja, analiza przypadku, analiza przepisów

Zaprezentować narzędzia teleinformatyczne oraz środki wsparcia techniki operacyjnej.

Przedstawić zasady i sposób wykorzystania środków techniki operacyjnej w procesie wykrywczym. Omówić podstawy prawne dokumentowania czynności operacyjnych oraz wzory dokumentów służbowych.

Uczestnicy przedstawią własne doświadczenia w sposobach kamuflowania czynności operacyjnych.

 

TEMAT NR 3.

Taktyka prowadzenia czynności procesowych w przypadku trwania sytuacji kryzysowej wynikającej z przetrzymywania zakładnika.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

– zorganizować, z zachowaniem poufności, oględziny procesowe miejsc związanych z przestępstwem uprowadzenia dla okupu,

– zaplanować i przeprowadzić przesłuchanie pokrzywdzonego, świadka.

Zagadnienia

Czas realizacji w godz. lekcyjnych

Metoda

Wskazówki do realizacji

1. Sposoby kamuflowania czynności procesowych.

2. Taktyka prowadzenia przesłuchania pokrzywdzonego i świadka

4

wykład, dyskusja, analiza przypadku, analiza przepisów

Przedstawić taktykę realizacji czynności w postaci oględzin miejsc związanych z przestępstwem uprowadzenia dla okupu w warunkach zachowania kamuflażu, przesłuchania pokrzywdzonego i świadka.

Uczestnicy przedstawią własne doświadczenia w kamuflowaniu czynności procesowych i taktyki przesłuchania, w tym dokumentowaniu wypowiedzi świadka w świetle obowiązujących przepisów.

 

TEMAT NR 4.

Zapoznanie z funkcjonowaniem Centrum do Spraw Uprowadzeń.

Omówienie aplikacji stanowiących elementy składowe Centrum do Spraw Uprowadzeń.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

– wykorzystać do prowadzenia czynności wykrywczych Centrum do Spraw Uprowadzeń,

– posługiwać się aplikacjami zarządzania informacją i zasobami w ramach Centrum do Spraw Uprowadzeń.

Zagadnienia

Czas realizacji w godz. lekcyjnych

Metoda

Wskazówki do realizacji

1. Zasady funkcjonowania Centrum do Spraw Uprowadzeń.

2. Zarządzanie aplikacjami Centrum do Spraw Uprowadzeń

8

wykład, analiza przypadku, analiza przepisów, ćwiczenia

Przedstawić zasady działania i omówić aplikacje Centrum do Spraw Uprowadzeń. W ramach ćwiczeń słuchacze wprowadzą przykładowe dane do aplikacji.

 

TEMAT NR 5.

Fantomowe uprowadzenie osoby dla okupu z wykorzystaniem elementów Centrum do Spraw Uprowadzeń. Prowadzenie działań zasadzkowych w sprawach uprowadzenia osoby dla okupu.

CELE: Po zrealizowaniu tematu słuchacz będzie potrafił:

– wykorzystać zdobyte wiadomości w prowadzeniu działań wykrywczych w sprawach uprowadzeń osób dla okupu,

– wdrożyć w praktyce proces decyzyjny w taktyce prowadzenia czynności wykrywczych w sytuacjach dynamicznych i stresogennych w określonym przez sprawców limicie czasu i z uwzględnieniem zasięgu terytorialnego działań,

– kierować siłami techniki operacyjnej w terenie przy symulacyjnych działaniach zasadzkowych.

Zagadnienia

Czas realizacji w godz. lekcyjnych

Metoda

Wskazówki do realizacji

1. Przydzielanie zadań podległym funkcjonariuszom w zakresie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych i procesowych w związku z realizacją czynności wykrywczych w sprawach uprowadzeń.

2. Podejmowanie decyzji krytycznych w sytuacji stresu związanego z zagrożeniem życia osoby lub osób uprowadzonych z uwzględnieniem limitu czasu, sił i środków.

24

symulacja

W trakcie symulacji grupa podzielona jest na dwa zespoły.

W trakcie realizacji zadania zespoły są na bieżąco obserwowane i oceniane co do prawidłowości podejmowanych decyzji.

W trakcie symulowanych działań zasadzkowych zespoły przy wykorzystaniu techniki operacyjnej są na bieżąco oceniane co do zaproponowanej taktyki działania i uniknięcia dekonspiracji podejmowanych czynności.

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA