REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2015 poz. 100

ZARZĄDZENIE NR 42
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 9 listopada 2015 r.

w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie nadaje się statut, stanowiący załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Traci moc zarządzenie nr 205 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie nadania statutu Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie (Dz. Urz. KGP Nr 4, poz. 36 i Nr 10, poz. 81).

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Krzysztof Gajewski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269 i 1358.

Załącznik 1. [STATUT KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W SZCZECINIE]

Załącznik do zarządzenia nr 42 Komendanta Głównego Policji
z dnia 9 listopada 2015 r.

STATUT KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W SZCZECINIE

§ 1. 1. Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, zwana dalej „Komendą”, zapewnia obsługę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie, zwanego dalej „Komendantem”.

2. Komenda działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.1)), innych obowiązujących przepisów prawa oraz niniejszego statutu.

3. Komenda jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.).

§ 2. Nadzór nad działalnością Komendy sprawuje Komendant Główny Policji.

§ 3. Siedzibą Komendy jest Szczecin.

§ 4. Obszarem działania Komendy jest obszar województwa zachodniopomorskiego.

§ 5. Na obszarze działania Komendy działają jednostki organizacyjne Policji, których kierownicy podlegają Komendantowi, a mianowicie:

1) Komenda Miejska Policji w Koszalinie;

2) Komenda Miejska Policji w Szczecinie;

3) Komenda Miejska Policji w Świnoujściu;

4) Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie;

5) Komenda Powiatowa Policji w Choszcznie;

6) Komenda Powiatowa Policji w Drawsku Pomorskim;

7) Komenda Powiatowa Policji w Goleniowie;

8) Komenda Powiatowa Policji w Gryficach;

9) Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie;

10) Komenda Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim;

11) Komenda Powiatowa Policji w Kołobrzegu;

12) Komenda Powiatowa Policji w Łobzie;

13) Komenda Powiatowa Policji w Myśliborzu;

14) Komenda Powiatowa Policji w Policach;

15) Komenda Powiatowa Policji w Pyrzycach;

16) Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie Szczecińskim;

17) Komenda Powiatowa Policji w Sławnie;

18) Komenda Powiatowa Policji w Szczecinku;

19) Komenda Powiatowa Policji w Świdwinie;

20) Komenda Powiatowa Policji w Wałczu;

21) Oddział Prewencji Policji w Szczecinie;

22) Samodzielny Pododdział Antyterrorystyczny Policji w Szczecinie.

§ 6. Komenda ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: „Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie”.

§ 7. 1. Przedmiotem działalności Komendy, w tym działalności podstawowej, jest realizacja zadań wynikających z zakresu działania Komendanta, jako organu administracji rządowej właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego na obszarze, o którym mowa w § 4.

2. Zakres działania Komendy określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji.

§ 8. 1. Komendą kieruje Komendant przy pomocy zastępców Komendanta, Głównego Księgowego-Naczelnika Wydziału Finansów Komendy oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy.

2. Podział zadań pomiędzy Komendantem a jego zastępcami określa Komendant.

3. Komendant może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach.

§ 9. Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin Komendy.

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 529, 1045, 1066, 1217 i 1268.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA