| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 44
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 13 listopada 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2015 r. poz. 355, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 17 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie metod i form wykonywania w Policji zadań w zakresie legislacji, pomocy prawnej i informacji prawnej (Dz. Urz. KGP poz. 38 i 85) wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 9 dodaje się § 9a w brzmieniu:

„§ 9a. 1. Opracowanie projektu aktu normatywnego może być poprzedzone konsultacjami z komórką właściwą do spraw legislacji.

2. Konsultacje, o których mowa w ust. 1, obejmują w szczególności:

1) analizę dotychczasowego stanu prawnego obowiązującego w danej dziedzinie;

2) ocenę zasadności proponowanych zmian oraz kierunku tych zmian;

3) wskazanie alternatywnych rozwiązań prawnych służących osiągnięciu celu;

4) ewentualne skutki nowych regulacji prawnych.

3. W konsultacjach, o których mowa w ust. 1, uczestniczą przedstawiciele komórki wiodącej oraz przedstawiciele komórki właściwej do spraw legislacji, wyznaczeni przez kierowników tych komórek.”;

2) w § 31 po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. W jednostkach organizacyjnych Policji, w których funkcjonują komórki właściwe do spraw pomocy prawnej, komórki organizacyjne tych jednostek zwracając się o opinię prawną załączają stanowisko merytoryczne w sprawie.”.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Krzysztof Gajewski

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 21, 529, 1045, 1066, 1217 i 1268.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sandra Zawadzka

doradca podatkowy, specjalista z zakresu rozliczeń podatku od towarów i usług w jednostkach samorządu terytorialnego oraz procedur podatkowych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »