REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 38

DECYZJA NR 133
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 czerwca 2017 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów, absolwentów wybranych kierunków studiów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4a ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.1)) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 406 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów, absolwentów wybranych kierunków studiów (Dz. Urz. KGP poz. 78) w załączniku do decyzji wprowadza się następujące zmiany:

1) w części 1 „Założenia organizacyjno–programowe szkolenia” w pkt 1.8 „Czas trwania szkolenia i organizacja zajęć”:

a) tabela otrzymuje brzmienie:

Przedsięwzięcia

Czas (okres) realizacji

Rozpoczęcie szkolenia i zapoznanie z regulaminami i organizacją szkolenia

1 dzień

Zajęcia programowe

101 dni

Repetytorium

1 dzień

Egzamin końcowy i zakończenie szkolenia

1 dzień

Ogółem

104 dni szkoleniowych

 

b) zdanie „Czas trwania szkolenia wynosi 103 dni szkoleniowe” zastępuje się zdaniem „Czas trwania szkolenia wynosi 104 dni szkoleniowe.”;

2) w części 2 „Wykaz i układ strukturalny jednostek modułowych” w pkt 2.1. „Jednostki modułowe i jednostki szkolne” tabela otrzymuje brzmienie:

PLAN REALIZACJI SZKOLENIA – SZPU

Plan realizacji szkolenia:

Obejmuje zestawienie jednostek modułowych i szkolnych oraz czas ich realizacji

 

Kod i nazwa jednostki modułowej

Kod i nazwa jednostki szkolnej

Czas realizacji [godz.]

JM01

Ustalenie okoliczności zdarzeń i zabezpieczenie ich miejsca

JS01 – Elementy wstępu do prawoznawstwa

1

JS02 – Cześć ogólna i szczegółowa prawa karnego materialnego i prawa wykroczeń

16

JS03 – Przepisy karne wybranych ustaw szczególnych

3

JS04 – Postępowanie na miejscu zdarzenia do chwili oględzin

6

JS05 – Oględziny rzeczy i miejsca zdarzenia

9

JS06 – Przyjęcie informacji o przestępstwie

5

JS07 – Przesłuchanie świadka

5

JS08 – Prawa człowieka, etyka zawodowa policjanta

5

Razem:

50

JM02

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowanie interwencji

JS01 – Posługiwanie się środkami łączności radiowej

10

JS02 – Legitymowanie osób

15

JS03 – Przygotowanie do użycia środków przymusu bezpośredniego

16

JS04 – Przygotowanie do użycia broni palnej

20

JS05 – Zatrzymanie osób

23

JS06 – Dokonywanie kontroli osobistej, przeglądania zawartości bagażu, sprawdzenie ładunku

7

JS07 – Przeszukanie osoby, pomieszczeń i rzeczy

16

JS08 – Wykonywanie poleceń uprawnionych organów oraz udzielanie pomocy i asysty

6

JS09 – Przeprowadzanie interwencji oraz postępowanie z osobami znajdującymi się pod wpływem alkoholu lub środka działającego podobnie

82

JS10 – Pełnienie służby patrolowej

10 + 40

Razem:

245

JM03

Poszukiwanie osób i rzeczy oraz ujawnienia sprawców przestępstw w ramach wybranych czynności operacyjno-rozpoznawczych i administracyjno-porządkowych

JS01 – Funkcjonowanie i wykorzystywanie systemów informatycznych w Policji

20

JS02 – Wywiad jako metoda pracy policyjnej

8

JS03 – Poszukiwanie osób ukrywających się przed organami ścigania lub wymiaru sprawiedliwości

7

JS04 – Postępowanie w przypadku zaginięcia osoby

8

JS05 – Postępowanie w przypadku ujawnienia osoby o nieustalonej tożsamości

5

JS06 – Postępowanie w przypadku otrzymania informacji o utracie rzeczy oraz w sytuacji ujawnienia rzeczy poszukiwanej

7

JS07 – Osoba informująca

8

JS08 – Obserwacja doraźna

11

JS09 – Przygotowanie policjanta do wykorzystywania przez Policję dorobku prawnego Schengen oraz do współpracy z Polską komórką SIRENE

8

JS10 – Wykorzystanie aplikacji SPP oraz terminali przenośnych do wykonywania sprawdzeń w systemach informatycznych

8

Razem:

90

JM04

Pełnienie służby w konwojach i pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

JS01 – Pełnienie służby konwojowej

11

JS02 – Pełnienie służby w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

10

Razem:

21

JM05

Podejmowanie działań wobec uczestników ruchu drogowego

JS01 – Pełnienie służby na drogach

7

JS02 – Zatrzymywanie dokumentów, usuwanie i przemieszczanie pojazdów oraz blokowanie kół

6

JS03 – Wykonywanie podstawowych czynności na miejscu zdarzenia drogowego

11

JS04 – Kontrola uczestników ruchu drogowego

21

Razem:

45

JM06

Wykonywanie czynności w sprawach o wykroczenia

JS01 – Środki oddziaływania wychowawczego stosowane wobec sprawcy wykroczenia oraz postępowanie mandatowe.

8

JS02 – Czynności wyjaśniające

8

JS03 – Przesłuchanie osoby, co, do której istnieje uzasadniona podstawa do sporządzenia przeciwko niej wniosku o ukaranie

8

JS04 – Wniosek o ukaranie

4

JS05 – Zastosowanie postępowania przyśpieszonego

5

Razem:

33

JM07

Udział w działaniach związanych z przywracaniem zbiorowo naruszonego porządku publicznego

JS01 – Zasady regulaminowego zachowania się policjantów i elementy ceremoniału policyjnego

6

JS02 – Wykonywanie musztry indywidualnej i zespołowej

8

JS03 – Formowanie kordonów i dwukordonów

6

JS04 – Rozwijanie i zwijanie linii posterunków i linii patroli

2

JS05 – Formowanie i manewrowanie tyralierą policyjną

8

JS06 – Postępowanie policjanta w sytuacjach kryzysowych

7

Razem:

37

JM08

Przeciwdziałanie zjawiskom kryminogennym

JS01 – Rozpoznanie w zakresie patologii społecznej i zapobieganie zjawiskom patologicznym

3

JS02 – Ujawnianie nieletnich sprawców czynów karalnych i wykazujących przejawy demoralizacji

7

Razem:

10

JM09

Szkolenie strzeleckie

JS01 – Podstawy szkolenia strzeleckiego

16

JS02 – Strzelania przygotowawcze i statyczne

30

JS03 – Strzelania szybkie

22

JS04 – Strzelania dynamiczne

18

JS05 – Podstawy strzelania z pistoletu maszynowego

10

JS06 – Podstawy strzelania z karabinka automatycznego

10

JS07 – Podstawy strzelania ze strzelb gładkolufowych

13

JS08 – Strzelania sytuacyjne

18

 

Egzamin strzelecki

7

 

Razem:

144

 

JM10

Taktyka i techniki interwencji

JS01 – Kształtowanie sprawności fizycznej

10

 

JS02 – Umiejętność stosowania siły fizycznej jako środka przymusu bezpośredniego

24

 

JS03 – Umiejętności techniczne służące do realizacji interwencji policyjnych

32

 

JS04 – Odpieranie ataków na policjanta

30

 

JS05 – Bezpieczeństwo osobiste policjanta

34

 

Razem:

130

 

Ogółem:

805

 

 

3) w części „Program realizacji jednostek modułowych SZPU JM05” tabele nr: 1, 2, 10 i 11 otrzymują brzmienie:

CELE KSZTAŁCENIA SZPU JM 05

Nazwa jednostki modułowej: Podejmowanie czynności wobec uczestników ruchu drogowego

OKREŚLENIE CELÓW GŁÓWNYCH:

Uczestnik szkolenia, po zakończeniu jednostki modułowej, kierując się zasadami etyki zawodowej oraz przestrzegając praw człowieka, będzie potrafił:

a) zatrzymać pojazd do kontroli,

b) przeprowadzić kontrolę uczestnika ruchu drogowego,

c) stosować zasady wynikające z faktu poruszania się pojazdem uprzywilejowanym,

d) sprawdzić osobę, pojazd i dokumenty w zasobach informatycznych,

e) zatrzymać dokument uprawniający do kierowania lub używania pojazdu,

f) wydać dyspozycję usunięcia pojazdu oraz przeprowadzić w sposób właściwy czynności związane z usunięciem, przemieszczeniem pojazdu bądź blokowaniem kół,

g) zabezpieczyć miejsce zdarzenia drogowego przed zatarciem, zniszczeniem, naniesieniem lub przemieszczeniem śladów,

h) dokonać upłynnienia ruchu pojazdów w obrębie miejsca zdarzenia,

i) wykonać czynności na miejscu kolizji drogowej.

 

ARKUSZ ANALIZY JEDNOSTKI MODUŁOWEJ – SZPU JM 05

Nazwa jednostki modułowej: Podejmowanie czynności wobec uczestników ruchu drogowego

Lp.

Etap pracy – policjant:

Umiejętności wymagane do realizacji etapów pracy – policjant:

Nazwa jednostki szkolnej (JS)

Czas realizacji JS w godz.

1.

Określa obowiązki i uprawnienia policjanta pełniącego służbę na drogach. Dokonuje sprawdzenia dokumentów oraz weryfikuje dane w nich zawarte.

a) określa podstawy prawne służby policjantów na drogach,
b) określa kompetencje podmiotów policyjnych w zakresie wykonywania zadań na drogach,
c) określa formy pełnienia służby na drogach oraz sposoby sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu drogowego,
d) określa uprawnienia, zakazy i obowiązki policjanta pełniącego służbę na drodze,
e) potrafi sprawdzić osobę, pojazd i dokumenty w zasobach informatycznych.

Pełnienie służby na drogach

7

2.

Dokonuje zatrzymania dokumentu uprawniającego do kierowania pojazdem lub używania pojazdu. Dokonuje usunięcia, przemieszczenia pojazdu lub blokowania kół.

dokumentuje czynności związane z zatrzymaniem dokumentu, usuwaniem i przemieszczaniem pojazdów.

Zatrzymywanie dokumentów, usuwanie i przemieszczanie pojazdów oraz blokowanie kół

6

3.

Wykonuje czynności na miejscu zdarzenia drogowego.

a) wskazuje kierunek wyznaczonego objazdu,
b) dokumentuje wykonane czynności.

Wykonywanie podstawowych czynności na miejscu zdarzenia drogowego

11

4.

Przeprowadza kontrolę drogową uczestników ruchu drogowego.

a) wybiera miejsce do kontroli,
b) podaje sygnał do zatrzymania,
c) w sposób właściwy ustawia pojazd służbowy,
d) stosuje uprawnienia, obowiązki i zasady wynikające z faktu poruszania się pojazdem uprzywilejowanym,
e) dokona kontroli uczestnika ruchu drogowego,
f) dokumentuje czynności związane z kontrolą uczestnika ruchu drogowego.

Kontrola uczestników ruchu drogowego

21

 

 

 

Razem:

45 godz.

 

JEDNOSTKA SZKOLNA – SZPU JS 04

Nazwa jednostki szkolnej: Kontrola uczestników ruchu drogowego
Nazwa jednostki modułowej – JM 05: Podejmowanie czynności wobec uczestników ruchu drogowego

Cele: Po zakończeniu jednostki szkolnej słuchacz będzie potrafił:
– wybrać miejsce do kontroli,
– podać sygnał do zatrzymania,
– w sposób właściwy ustawić pojazd służbowy,
– wskazać zasady ruchu pojazdów uprzywilejowanych,
– określić warunki używania pojazdów uprzywilejowanych,
– dokonać kontroli uczestnika ruchu drogowego,
– sprawdzić osoby, pojazd i dokumenty w systemie informatycznym,
– udokumentować czynności związane z kontrolą uczestnika ruchu drogowego.

Sposób realizacji

Pomoce dydaktyczne

Kluczowe punkty nauczania

Czas

Metoda

Liczba

Nazwa/opis

1. Sposoby wydawania poleceń i sygnałów do zatrzymania przez policjanta umundurowanego i nieumundurowanego.
2. Zasady wyboru miejsca do zatrzymania pojazdu.
3. Miejsce ustawienia pojazdu policyjnego.
4. Zasady i sposoby podchodzenia do zatrzymanego pojazdu.

2

pogadanka, pokaz, ćwiczenia

Komplet 1/1

1

1

1

1

1

2

2

1

1

Foliogramy
Kamizelka odblaskowa
Tarcza do zatrzymywania pojazdów
Latarka ze światłem czerwonym
Tarcza do zatrzymywania pojazdów ze światłem czerwonym
Założenia do ćwiczeń Tarcza do zatrzymywania pojazdów
Radiostacja nasobna
Pojazd służbowy
Prawo jazdy
Dowód rejestracyjny
Dokument potwierdzający zawarcie ubezpieczenia OC

Notatnik służbowy
Karta Prd-5/1
Wzór przepustki „W”
Mandat karny

5. Pojęcie pojazdu uprzywilejowanego.
6. Podstawy prawne i faktyczne korzystania z pojazdów uprzywilejowanych.
7. Uprawnienia, obowiązki i zasady wynikające z faktu poruszania się pojazdem uprzywilejowanym.
8. Analiza przypadku.

5

wykład, pogadanka, pokaz, ćwiczenia

 

9. Czynności kontrolne.
10. Zasady zachowania bezpieczeństwa własnego oraz uczestników ruchu drogowego.
11. Dokumentowanie:
a) zapis w notatniku służbowym,
b) mandat karny,
c) sporządzanie karty rejestracyjnej Prd-5/1.

8

wykład, pogadanka, pokaz, ćwiczenia

1

1/1
1/1
1
1/1

12. Omówienie sporządzonej dokumentacji.

1

pogadanka

 

 

13. Test wiedzy (JS 03, JS 04).

1

test pisemny

 

 

14. Test osiągnięć (JS 03, JS 04).

4

test praktyczny

 

 

 

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA
JEDNOSTKA SZKOLNA – SZPU JS 04

Nazwa jednostki szkolnej: Kontrola uczestników ruchu drogowego
Nazwa jednostki modułowej – JM 05: Podejmowanie czynności wobec uczestników ruchu drogowego

1. Wymagania wejściowe.

Wymagane są podstawowe umiejętności z zakresu:
– uprawnień Policji,
– legitymowania osób,
– stosowania środków przymusu bezpośredniego i broni palnej,
– posługiwania się środkami łączności,
– sprawdzania w zasobach informatycznych,
– ujawniania wykroczeń i przestępstw w ruchu drogowym,
– posługiwania się pojęciami (stan po użyciu alkoholu, stan nietrzeźwości, środek działający podobnie do alkoholu),
– sprawdzania badania stanu trzeźwości przy użyciu elektronicznych analizatorów wydechu,
– przeprowadzania badania na obecność środków działających podobnie do alkoholu,
– postępowania po ujawnieniu przestępstwa lub wykroczenia przeciwko porządkowi lub bezpieczeństwu ruchu drogowego (pouczenie, stosowanie postępowania mandatowego lub wnioskowego),
– etyki zawodowe.
2. Wskazówki metodyczne do realizacji szkolenia.
Tworząc założenia do ćwiczeń bazuj na przykładach z praktyki.
Kluczowe punkty nauczania nr 1–4: wykład, pogadanka, pokaz, ćwiczenia
Na bazie obowiązujących aktów wykonawczych, przedstaw sposoby zatrzymywania do kontroli przez policjanta umundurowanego i nieumundurowanego, zasady wyboru miejsca do zatrzymania pojazdu i miejsca ustawienia pojazdu policyjnego oraz sposoby podchodzenia do zatrzymanego pojazdu. Następnie zademonstruj sposoby podawania sygnału do zatrzymania pojazdu. Zwróć uwagę słuchaczy na możliwości podawania poleceń kierującemu pojazdem przez policjanta jadącego pojazdem samochodowym za pomocą urządzeń nagłaśniających, sygnalizacyjnych lub świetlnych. Na zakończenie słuchacze będą indywidualnie ćwiczyć podawanie sygnału do zatrzymania do kontroli. W czasie ćwiczeń zwracaj uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa.
Kluczowe punkty nauczania nr 5–8: wykład, pogadanka, pokaz, ćwiczenia
Na podstawie Prawa o ruchu drogowym omów pojęcie pojazdu uprzywilejowanego, zasady korzystania z pojazdu uprzywilejowanego oraz pojęcie szczególnej ostrożności. Wskaż na sposób zachowania się uczestników ruchu podczas przejazdu pojazdu uprzywilejowanego oraz okoliczności, w jakich są używane pojazdy uprzywilejowane w kolumnach. Zwrócić uwagę słuchaczom na kwestię obowiązków kierującego pojazdem uprzywilejowanym oraz korzystania przez niego ze swoich uprawnień na drodze, pod warunkiem zachowania szczególnej ostrożności.

Przeprowadź ćwiczenia w trakcie których słuchacze dokonają analizy zdarzeń drogowych z udziałem pojazdów uprzywilejowanych. Wskazane byłoby omówienie przypadków, gdzie odpowiedzialność za spowodowanie zdarzenia ponosi kierujący takim pojazdem, jak i takich, gdzie odpowiedzialność ponosi inny uczestnik ruchu drogowego.
Kluczowe punkty nauczania nr 9–11: wykład, pogadanka, pokaz, ćwiczenia
Na bazie obowiązujących aktów wykonawczych wypracuj algorytm czynności kontrolnych, zwracając szczególną uwagę na zachowanie zasad bezpieczeństwa oraz uwzględniając:
– podejście do zatrzymanego pojazdu,
– przedstawienie się,
– podanie przyczyny zatrzymania (faktycznej),
– żądanie okazania wymaganych dokumentów (dokument stwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdem, dokument dopuszczający pojazd do ruchu, OC),
– porównanie danych pojazdu i osoby zawartych w dokumentach ze stanem faktycznym,
– sprawdzenie osoby, pojazdu i dokumentów w systemie informatycznym,
– sprawdzenie wyposażenia obowiązkowego pojazdu (trójkąt, gaśnica),
– sprawdzenie pojazdu w zakresie sprawności oświetlenia, zużycia ogumienia, wycieków płynów eksploatacyjnych,
– zakończenie kontroli.

 

Odwołując się do wcześniejszych zajęć, przypomnij zasady postępowania policjanta wobec uczestników ruchu drogowego znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu, w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środka działającego podobnie do alkoholu. Omów zasady wydawania przepustki „W” wykorzystywanej w transporcie wartości pieniężnych oraz procedury postępowania policjanta w przypadku kontroli konwoju wartości pieniężnych wyposażonych w ww. przepustkę. Zaprezentuj słuchaczom wzór przepustki „W”. Przypomnij zasady postępowania policjantów w przypadkach interwencji wobec osób korzystających z immunitetów. Przypomnij zasady dokumentowania w notatniku służbowym oraz sporządzania karty rejestracyjnej Prd-5/1. Przedstawione treści zobrazuj foliogramami. Następnie zaprezentuj przebieg zatrzymania i kontroli uczestnika ruchu drogowego, który popełnił wykroczenie. Słuchacze, w oparciu o przygotowane założenia, ćwiczą postępowanie policjanta w czasie kontroli kierującego pojazdem – zaleca się, aby w miarę możliwości, część praktyczną realizowało dwóch nauczycieli policyjnych. Słuchacze, w oparciu o przeprowadzone kontrole uczestników ruchu drogowego, w ramach ćwiczeń, dokumentują czynności w notatniku służbowym, wypisują mandat karny i sporządzają kartę rejestracyjną Prd-5/1. W razie potrzeby sporządzają inną dokumentację, np. protokół użycia urządzenia kontrolno-pomiarowego do ilościowego oznaczania alkoholu w wydychanym powietrzu, protokół pobrania śliny, krwi lub moczu. Oceń sporządzoną przez słuchaczy dokumentację.
Kluczowy punkt nauczania nr 12: pogadanka
Omów sporządzoną przez słuchaczy dokumentację, wskazując błędy popełniane w trakcie jej sporządzania.
Kluczowy punkt nauczania nr 13: test pisemny
Po zakończeniu realizacji jednostki szkolnej zostanie przeprowadzone zaliczenie. Test wiedzy obejmuje treści zawarte w JS 03, JS 04.
Kluczowy punkt nauczania nr 14: test umiejętności
Zaliczenie jednostki modułowej – test umiejętności obejmuje treści zawarte w jednostce modułowej JM 05. W trakcie zaliczenia testu umiejętności słuchacze przeprowadzą kontrolę drogową i udokumentują wykonane czynności. Zaliczenie umiejętności praktycznych realizuje dwóch nauczycieli policyjnych.
3. Sposoby oceniania.
– nabywane przez słuchaczy wiadomości i umiejętności podlegają bieżącej ocenie według obowiązującej skali ocen (skala 6 – 1 lub zal. – nzal.),
– sporządzona przez słuchaczy dokumentacja podlega bieżącej ocenie poprzez zastosowanie zapisu uogólnionego – zaliczono (zal.) lub nie zaliczono (nzal.),
– zaliczenie dokumentacji i poprawienie wszystkich negatywnych ocen bieżących na oceny pozytywne jest warunkiem przystąpienia do zaliczenia jednostki szkolnej,
zaliczenie jednostki szkolnej JS03 następuje wspólnie z JS04 i składa się z pisemnego testu wiedzy oraz testu praktycznego obejmującego zagadnienia zawarte w JM05 (skala 6–1),
– z każdego etapu zaliczenia słuchacz musi uzyskać ocenę pozytywną,
– w przypadku uzyskania na poszczególnym etapie zaliczenia oceny negatywnej zaliczenie ulega przerwaniu i powoduje wystawienie słuchaczowi negatywnej oceny,
– zaliczenie poprawkowe (komisyjne) rozpoczyna się od etapu, na którym zaliczenie zostało przerwane,
ocena okresowa wystawiana jest na podstawie średniej ocen z testu pisemnego i testu praktycznego.

 

§ 2.

Szkolenie zawodowe podstawowe dla policjantów, absolwentów wybranych kierunków studiów rozpoczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej decyzji prowadzi się na podstawie programu szkolenia zawodowego podstawowego dla policjantów, absolwentów wybranych kierunków studiów, określonego w załączniku do decyzji, o której mowa w § 1.

§ 3.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 6 czerwca 2017 r.

 

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244, 708 i 768.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-09
  • Data wejścia w życie: 2017-06-08
  • Data obowiązywania: 2017-06-08
  • Z mocą od: 2017-06-06
  • Dokument traci ważność: 2019-06-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA