REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 44

ZARZĄDZENIE NR 25
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 26 czerwca 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1782, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13 i 69) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 6 w ust. 1 po pkt 17 dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

„17a) Sekcja Ochrony Pracy;”;

2) po § 12 dodaje się § 12a w brzmieniu:

„§ 12a. 1. Szczegółową strukturę organizacyjną Sekcji Ochrony Pracy, w tym katalog zadań, uwzględniając zadania Sekcji Ochrony Pracy wskazane w niniejszym regulaminie, określi w drodze decyzji Komendant Główny Policji.

2. Przepisy § 12 ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio.”;

3) w § 21 w ust. 2 pkt 9 otrzymuje brzmienie:

„9) obsługa Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w ramach funkcjonowania Stacji Szyfrów KGP;”;

4) w § 30 w ust. 2 uchyla się pkt 7;

5) po § 31 dodaje się § 31a w brzmieniu:

„§ 31a. 1. Sekcja Ochrony Pracy realizuje zadania związane z koordynowaniem i realizowaniem zadań w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz medycyny pracy w KGP, a także koordynowaniem działań w tym zakresie w jednostkach organizacyjnych Policji.

2. Do zadań Sekcji Ochrony Pracy należy w szczególności:

1) kontrolowanie warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w KGP;

2) bieżące informowanie Komendanta Głównego Policji o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń;

3) doradzanie w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy;

4) prowadzenie postępowań dotyczących wypadków policjantów i pracowników KGP;

5) sporządzanie i przedstawianie Komendantowi Głównemu Policji, co najmniej raz w roku, okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, zawierającej propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych, mających na celu zapobieganie wypadkom w służbie i przy pracy;

6) udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia służby i pracy oraz urządzeń mających wpływ na warunki i bezpieczeństwo służby i pracy;

7) realizowanie zadań z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego w KGP oraz koordynowanie tych zadań w jednostkach organizacyjnych Policji;

8) organizowanie i realizowanie zadań w zakresie medycyny pracy i innych świadczeń z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia w odniesieniu do policjantów i pracowników KGP;

9) organizowanie i prowadzenie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz pierwszej pomocy.”;

6) załącznik do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

1. Komendant Główny Policji wyda decyzję, o której mowa w § 1 pkt 2 niniejszego zarządzenia, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Dyrektor Głównego Sztabu Policji KGP wyda decyzję, o której mowa w § 12 ust. 1 pkt 2 zarządzenia zmienianego w § 1, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

3. Kierownik Sekcji Ochrony Pracy sporządzi karty opisów stanowisk pracy oraz opisy stanowisk pracy, o których mowa w § 13 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

 

Komendant Główny Policji

W porozumieniu:
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1948 i 1955 oraz z 2017 r. poz. 60, 244, 708 i 768.

Załącznik 1. [SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI]

Załącznik do zarządzenia nr 25
Komendanta Głównego Policji
z dnia 26 czerwca 2017 r.

SCHEMAT ORGANIZACYJNY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-06-28
  • Data wejścia w życie: 2017-06-29
  • Data obowiązywania: 2017-06-29

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA