REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 1

ZARZĄDZENIE NR 42
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 29 grudnia 2017 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 360 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie metod i form wykonywania przez policjantów konwojów i doprowadzeń (Dz. Urz. KGP poz. 29 i 83, z 2013 r. poz. 88 oraz z 2014 r. poz. 37 i 92) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Do realizacji konwojów i doprowadzeń wyznacza się policjantów, którzy w ciągu ostatnich 12 miesięcy ukończyli szkolenie zawodowe podstawowe lub uczestniczyli w doskonaleniu zawodowym centralnym lub lokalnym w zakresie konwojów i doprowadzeń.",

b) w ust. 3:

- w pkt 3 po wyrazach "pozbawionej wolności" dodaje się wyrazy "lub nietrzeźwej",

- w pkt 12:

- - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"wydarzenie nadzwyczajne - zdarzenie w konwoju lub doprowadzeniu skutkujące:",

- - lit. e otrzymuje brzmienie:

"e) zamachem na zdrowie lub życie człowieka, w wyniku którego konieczna była jego hospitalizacja lub zamachem na konwojowane wartości pieniężne lub muzealia.",

c) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Komórki konwojowe komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji nadzorują realizację zadań w zakresie metod i form wykonywania konwojów i doprowadzeń.";

2) w § 2 w ust. 1 po wyrazach "lub innego ośrodka dla nieletnich," dodaje się wyrazy "sądu, prokuratury lub podmiotu leczniczego,";

3) w § 6 w ust. 3 wyrazy "w § 3 ust. 2" zastępuje się wyrazami "w § 3 ust. 3";

4) w § 7 w ust. 1 wyrazy "gazu lub pieprzu" zastępuje się wyrazami "substancji obezwładniającej";

5) w § 8:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) pisemnie powiadomić kierownika komórki konwojowej usytuowanej na trasie konwoju o możliwości przejęcia osoby konwojowanej w drodze powrotnej, w przypadku gdy istnieje taka możliwość;",

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

"2a. Prowadzący odprawę może upoważnić dowódcę konwoju - koordynatora do wyznaczania w sądzie lub prokuraturze, spośród pozostałych konwojentów, dowódców konwojów odpowiedzialnych za realizację poszczególnych nakazów doprowadzenia.";

6) w § 9 w ust. 1:

a) pkt 4 uchyla się,

b) w pkt 10 po wyrazach "tych pomieszczeń i miejsc" dodaje się wyrazy "lub wyznacza konwojenta do realizacji tych czynności",

c) w pkt 12 wyrazy "właściwej jednostce penitencjarnej" zastępuje się wyrazami "właściwemu podmiotowi, z którego została pobrana";

7) w § 15 w ust. 1 w pkt 4 po wyrazach "kajdanek zakładanych na nogi," dodaje się wyrazy "kasków zabezpieczających,";

8) w § 19:

a) w ust. 1:

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) centralny punkt wymiany osób konwojowanych etapowo - w jednostce organizacyjnej Policji na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi;

2) sektorowe punkty wymiany osób konwojowanych etapowo - w jednostkach organizacyjnych Policji na obszarze terytorialnego zasięgu działania Komendanta Stołecznego Policji oraz Komendantów Wojewódzkich Policji w Bydgoszczy, Łodzi, Katowicach, Kielcach, Poznaniu, we Wrocławiu i z siedzibą w Radomiu;",

- w pkt 3:

- - lit. c otrzymuje brzmienie:

"c) sektor trzeci - obejmujący terytorium województwa podlaskiego oraz obszar terytorialnego zasięgu działania Komendanta Stołecznego Policji,",

- - w lit. g kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. h w brzmieniu:

"h) sektor ósmy - obejmujący terytorium województwa lubelskiego oraz obszar terytorialnego zasięgu działania Komendanta Wojewódzkiego Policji z siedzibą w Radomiu.",

b) ust. 2 uchyla się;

9) w § 20 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie:

"2) koordynatorów sektorowych konwojów etapowych w:

a) Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy - koordynatora sektora drugiego,

b) Komendzie Stołecznej Policji - koordynatora sektora trzeciego,

c) Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach - koordynatora sektora czwartego,

d) Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach - koordynatora sektora piątego,

e) Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu - koordynatora sektora szóstego,

f) Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu - koordynatora sektora siódmego,

g) Komendzie Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu - koordynatora sektora ósmego

- odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie konwojów etapowych;

3) koordynatorów terenowych konwojów etapowych w Komendach Wojewódzkich Policji w: Białymstoku, Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim, Krakowie, Lublinie, Olsztynie, Opolu, Rzeszowie i Szczecinie, odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie konwojów etapowych na terytorium danego województwa.";

10) w § 25:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W czasie oczekiwania na rozprawę i po jej zakończeniu nie wolno dopuścić do porozumiewania się osób konwojowanych z osobami postronnymi lub do przekazywania osobom konwojowanym jakichkolwiek rzeczy.",

b) w ust. 4 w pkt 2 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) niewyrażenie zgody na widzenie,";

11) w § 26 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Dowódca konwoju może podjąć decyzję o wprowadzaniu do sali rozpraw lub wyprowadzaniu z tej sali osób konwojowanych w sposób inny, niż określony w ust. 1, jeżeli w jego ocenie wymagają tego względy bezpieczeństwa.";

12) § 29 otrzymuje brzmienie:

"§ 29. 1. Widzenie z osobą konwojowaną umożliwia się jedynie osobom, które zarządzeniem sędziego przewodniczącego rozprawie lub posiedzeniu uzyskały na nie zgodę. Widzenie odbywa się w obecności konwojentów.

2. Dowódca konwoju jest obowiązany sprawdzić tożsamość osoby, która uzyskała zgodę sądu na widzenie z osobą konwojowaną.

3. Widzenie konwojowanego z obrońcą odbywa się bez obecności konwojentów, chyba że sąd zarządzi inaczej.

4. Dowódca konwoju może uniemożliwić lub przerwać widzenie w przypadku braku warunków umożliwiających jego bezpieczny przebieg lub próby przekazania osobie konwojowanej jakichkolwiek przedmiotów, o czym należy niezwłocznie powiadomić sędziego przewodniczącego rozprawie lub posiedzeniu w celu podjęcia w tym zakresie ostatecznej decyzji, a przebieg wydarzeń udokumentować w notatniku służbowym.";

13) uchyla się § 30;

14) w § 31 w ust. 1 wyrazy "§ 25, 28, 29 i 30" zastępuje się wyrazami "§ 25 i 28";

15) w § 34:

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) osób wskazanych w pisemnym poleceniu sądu, prokuratora oraz innych uprawnionych organów, zlecających wykonanie tego rodzaju zespołu czynności;",

- w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"2) osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu:",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Do doprowadzeń stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 1 i 2, z wyłączeniem § 4, 5, 9 ust. 1 pkt 12 i § 10 oraz przepisy rozdziału 6 - z tym, że wykonywanie czynności związanych z nadzorem nad osobami, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b, zapewnia komenda powiatowa (miejska, rejonowa) Policji właściwa ze względu na usytuowanie zakładu opieki zdrowotnej.";

16) w § 43:

a) w ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

"4) niezwłocznie po zakończeniu czynności na miejscu wydarzenia nadzwyczajnego sporządza szczegółową notatkę służbową z jego przebiegu i podjętych działań, którą przekazuje dyżurnemu jednostki organizacyjnej Policji właściwej terytorialnie dla miejsca wydarzenia nadzwyczajnego, a jej kopię bezpośredniemu przełożonemu.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Kopię notatki, o której mowa w ust. 1 pkt 4, dyżurny jednostki organizacyjnej Policji, na obszarze terytorialnego zasięgu działania której nastąpiło wydarzenie nadzwyczajne, przesyła niezwłocznie do komórki konwojowej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji właściwej ze względu na miejsce pełnienia służby funkcjonariuszy realizujących konwój lub doprowadzenie.",

c) po ust. 2 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3. Kierownik komórki konwojowej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, po zapoznaniu się z kopią notatki, o której mowa w ust. 1 pkt 4, przesyła ją niezwłocznie do komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach prewencji.";

17) § 44 otrzymuje brzmienie:

"§ 44. 1. Przyczyny i okoliczności wydarzeń nadzwyczajnych są wyjaśniane przez policjantów wyznaczonych przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji wykonującej konwój lub doprowadzenie.

2. Policjanci, o których mowa w ust. 1, na podstawie uzyskanych informacji sporządzają meldunek z przebiegu wydarzenia nadzwyczajnego, który przesyła się przed upływem 7 dni od dnia wydarzenia do komórki konwojowej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

3. Meldunek, o którym mowa w ust. 2, powinien w szczególności zawierać:

1) czas, miejsce oraz rodzaj wydarzenia nadzwyczajnego;

2) nazwę komórki i jednostki organizacyjnej Policji, której policjanci wykonywali konwój lub doprowadzenie;

3) stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe, sprawującego nadzór nad realizacją konwojów i doprowadzeń, kierownika jednostki organizacyjnej Policji, której policjanci realizowali konwój lub doprowadzenie;

4) stopień, imię i nazwisko dowódcy konwoju i konwojentów lub policjantów wykonujących doprowadzenie, ich stanowiska służbowe, staż służby, przeszkolenie zawodowe oraz terminy, w których uczestniczyli oni w szkoleniu lub doskonaleniu zawodowym, o którym mowa w § 1 ust. 2a;

5) dane osoby konwojowanej lub doprowadzanej, podmiot zarządzający konwój lub doprowadzenie oraz określenie sprawy, w związku z którą wykonywano konwój lub doprowadzenie;

6) informacje dotyczące przeprowadzenia odprawy;

7) szczegółowy opis przebiegu wydarzenia nadzwyczajnego;

8) czynności podjęte po zaistnieniu wydarzenia nadzwyczajnego;

9) dane innych osób uczestniczących w czynnościach na miejscu wydarzenia nadzwyczajnego;

10) ewentualne naruszone przepisy oraz czynności podjęte wobec policjantów wykonujących konwój lub doprowadzenie;

11) informacje o sposobie sprawowanego nadzoru nad realizacją konwojów i doprowadzeń w jednostce organizacyjnej Policji, której policjanci realizowali konwój lub doprowadzenie;

12) planowane przedsięwzięcia zmierzające do wyeliminowania w przyszłości podobnych wydarzeń nadzwyczajnych.

4. Przyczyny i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego analizowane są przez wyznaczonych policjantów komórki konwojowej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, którzy na podstawie zgromadzonych materiałów, w szczególności informacji zawartych w meldunku, są obowiązani opracować analizę przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego.

5. Analiza przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego zawiera w szczególności:

1) informacje zawarte w meldunku;

2) ocenę przyczyn i okoliczności zaistnienia wydarzenia nadzwyczajnego;

3) informację o zrealizowanych przez komórkę konwojową właściwej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji przedsięwzięciach z zakresu nadzoru nad zadaniami związanymi z konwojowaniem i doprowadzaniem osób;

4) wnioski zawierające propozycje rozwiązań zmierzających do wyeliminowania podobnych wydarzeń nadzwyczajnych.

6. Analizę przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego, przedkłada się do akceptacji komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji lub jego zastępcy, przed upływem 14 dni od dnia wydarzenia nadzwyczajnego.

7. Kopię zaakceptowanej analizy przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego niezwłocznie przesyła się do komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach prewencji, komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji właściwej w sprawach kontroli oraz jednostki organizacyjnej Policji, której policjanci wykonywali konwój lub doprowadzenie.

8. W terminie do 2 miesięcy od dnia wydarzenia nadzwyczajnego, kierownik komórki konwojowej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji przesyła do komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji właściwej w sprawach prewencji meldunek uzupełniający do analizy, dotyczący sposobu realizacji zawartych w niej wniosków.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów § 1 pkt 8 lit. a i pkt 9, które wchodzą w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-02
  • Data wejścia w życie: 2018-02-02
  • Data obowiązywania: 2018-02-02

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA