REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 7

ZARZĄDZENIE NR 5
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 22 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów (Dz. Urz. KGP poz. 57 oraz z 2017 r. poz. 27) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) jednostka organizacyjna Policji - Komendę Główną Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji, komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział antyterrorystyczny Policji oraz ośrodek szkolenia Policji;";

2) w § 4 ust. 1:

a) w pkt 1 po lit. d dodaje się lit. da w brzmieniu:

"da) Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, zwanego dalej "BSWP",",

b) po pkt 4 dodaje się pkt 4a w brzmieniu:

"4a) Komendant BSWP albo osoba przez niego upoważniona dla:

a) zastępców komendanta BSWP; zastępcy - dla bezpośrednio podległych kierowników komórek organizacyjnych BSWP, a kierownicy tych komórek - dla podległych policjantów,

b) bezpośrednio podległych kierowników komórek organizacyjnych BSWP, a kierownicy tych komórek - dla podległych policjantów,

c) policjantów pełniących służbę na innych stanowiskach bezpośrednio podległych,";

3) w § 6 ust. 5b otrzymuje brzmienie:

"5b. Na pisemny raport policjanta oddelegowanego do wykonywania zadań służbowych poza Policją w kraju, uzasadniony szczególnymi okolicznościami, Komendant Główny Policji, komendant wojewódzki Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant CBŚP, Komendant BSWP, Komendant-rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i komendant szkoły policyjnej lub osoba przez nich upoważniona, może wyrazić pisemną zgodę na przyznanie policjantowi broni palnej indywidualnej.";

4) w § 23 ust. 4 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Komendanta BSWP - w przypadku policjantów pełniących służbę w BSWP;";

5) w § 24 ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

"3a) Komendant BSWP;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-01-23
  • Data wejścia w życie: 2018-01-27
  • Data obowiązywania: 2018-01-27

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA