REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 20

ZARZĄDZENIE NR 18
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 27 stycznia 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948, z 2017 r. poz. 935 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 2020 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych i innych niż kancelaria tajna komórek organizacyjnych odpowiedzialnych za przetwarzanie materiałów niejawnych, sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych oraz doboru i stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego informacji niejawnych w Policji (Dz. Urz. KGP z 2011 r. poz. 5, z 2012 r. poz. 52 oraz z 2014 r. poz. 87) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 18 uchyla się ust. 1;

2) po § 18a dodaje się § 18b w brzmieniu:

"§ 18b. W Biurze Spraw Wewnętrznych Policji mogą być tworzone inne niż kancelaria tajna komórki organizacyjne odpowiedzialne za przetwarzanie materiałów niejawnych, zorganizowane i funkcjonujące w następujący sposób:

1) stan organizacyjno-etatowy innej niż kancelaria tajna komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przetwarzanie materiałów niejawnych określa Komendant Biura Spraw Wewnętrznych Policji, po zasięgnięciu opinii pełnomocnika ochrony;

2) podlegają i są nadzorowane przez kierownika komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Policji;

3) kierownik komórki organizacyjnej wykonuje zadania, o których mowa w § 8;

4) kontrolę realizacji zadań komórki organizacyjnej zapewnia pełnomocnik ochrony;

5) kierownik komórki organizacyjnej Biura Spraw Wewnętrznych Policji wyznacza pracownika lub zespół pracowników, w uzgodnieniu z pełnomocnikiem ochrony;

6) w przypadku zespołu pracowników kierownik, o którym mowa w pkt 2, wyznacza koordynatora zespołu;

7) pracownik innej niż kancelaria tajna komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za przetwarzanie materiałów niejawnych powinien spełniać warunki, określone w art. 16 ustawy, dla pracownika pionu ochrony;

8) inne niż kancelaria tajna komórki organizacyjne odpowiedzialne za przetwarzanie materiałów niejawnych spełniają warunki przetwarzania materiałów niejawnych, o których mowa w art. 43 ust. 1 ustawy, oraz warunki fizycznego bezpieczeństwa informacji niejawnych, o których mowa w art. 46 w związku z art. 44 ust. 2 ustawy;

9) w razie likwidacji komórki organizacyjnej w skład komisji likwidacyjnej wchodzi przedstawiciel pionu ochrony wskazany przez pełnomocnika ochrony;

10) w szczególnie uzasadnionych przypadkach, za zgodą Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji i na określonych przez niego zasadach, inna niż kancelaria tajna komórka organizacyjna odpowiedzialna za przetwarzanie materiałów niejawnych może przyjmować, rejestrować, przechowywać, wydawać oraz wysyłać materiały jawne, pod warunkiem że będą one fizycznie oddzielone od materiałów niejawnych i rejestrowane w odrębnych urządzeniach ewidencyjnych.";

3) w § 24 w ust. 2 wyrazy "o której mowa w § 18, podpisane przez kierownika komórki organizacyjnej." zastępuje się wyrazami "o której mowa w § 18, 18a i 18b" podpisane odpowiednio przez kierownika komórki lub jednostki organizacyjnej Policji.";

4) w § 42 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"Niszczenie niejawnych IND zarządza kierownik komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji, Centralnego Biura Śledczego Policji lub Biura Spraw Wewnętrznych Policji, w której zaewidencjonowano IND z dokumentem elektronicznym, powołując komisję, w skład której wchodzą:";

5) w § 51 w zdaniu pierwszym wyrazy "Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji" zastępuje się wyrazami "Biura Spraw Wewnętrznych Policji".

§ 2.

 Plany ochrony informacji niejawnych obowiązujące do dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, przygotowane na podstawie dotychczasowych przepisów w porozumieniu z właściwymi miejscowo pełnomocnikami ochrony przez kierowników terenowych komórek organizacyjnych ówczesnego Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji, zachowują ważność".

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 27 stycznia 2018 r.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA