reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 29
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 20 lutego 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 i 2405 oraz z 2018 r. poz. 106 i 138) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 130 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia (Dz. Urz. KGP poz. 42 oraz z 2014 r. poz. 33) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 24 i 25 otrzymują brzmienie:

"§ 24. 1. W przypadku ujawnienia wydarzenia nadzwyczajnego policjant wykonujący zadania w pomieszczeniu jest obowiązany do niezwłocznego podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wydarzenia nadzwyczajnego, w szczególności do:

1) uruchomienia instalacji alarmowej;

2) udzielenia pierwszej pomocy, jeżeli zachodzi taka potrzeba;

3) poinformowania o wydarzeniu nadzwyczajnym dyżurnego jednostki;

4) zabezpieczenia miejsca wydarzenia nadzwyczajnego;

5) sporządzenia notatki urzędowej o przebiegu wydarzenia nadzwyczajnego i przekazania jej odpowiednio bezpośredniemu przełożonemu lub dyżurnemu jednostki.

2. Kopię notatki, o której mowa w ust. 1 pkt 5, dyżurny jednostki, na obszarze właściwości której doszło do wydarzenia nadzwyczajnego, przesyła niezwłocznie do właściwej do spraw konwojowych komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

3. Kierownik właściwej do spraw konwojowych komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, po zapoznaniu się z kopią notatki, o której mowa w ust. 1 pkt 5, przesyła ją niezwłocznie do właściwej do spraw konwojowych komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji.

4. W przypadku gdy pomieszczenie zostało wyposażone w urządzenia monitorujące kierownik komórki organizacyjnej jednostki, a w razie jego nieobecności policjant wyznaczony przez kierownika jednostki, jest obowiązany do niezwłocznego zabezpieczenia materiałów pochodzących z zapisu tych urządzeń.

§ 25. 1. Przyczyny i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego są wyjaśniane przez policjantów wyznaczonych przez kierownika jednostki.

2. Z przebiegu czynności, o których mowa w ust. 1, sporządza się meldunek, który przesyła się w terminie 7 dni od dnia wydarzenia nadzwyczajnego do właściwej w sprawach konwojowych komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji.

3. Meldunek, o którym mowa w ust. 2, powinien zawierać w szczególności następujące informacje:

1) nazwę jednostki, na obszarze właściwości której doszło do wydarzenia nadzwyczajnego;

2) stopień, imię i nazwisko oraz stanowisko służbowe kierownika jednostki lub wyznaczonego przez niego policjanta sprawującego nadzór nad realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem pomieszczenia w jednostce, na obszarze właściwości której doszło do wydarzenia nadzwyczajnego;

3) czas, miejsce oraz rodzaj wydarzenia nadzwyczajnego;

4) opis sposobu nadzoru nad:

a) realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem pomieszczenia w jednostce, na obszarze właściwości której doszło do wydarzenia nadzwyczajnego,

b) pełnioną służbą w pomieszczeniu przez bezpośrednich przełożonych policjantów wykonujących te zadania;

5) stopień, imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz staż służby policjantów, o których mowa w § 14 ust. 1 i 2, pełniących służbę w czasie, w którym doszło do wydarzenia nadzwyczajnego, oraz terminy, w których uczestniczyli oni w doskonaleniu zawodowym, o którym mowa w § 3 ust. 1;

6) dane personalne osoby lub osób uczestniczących w wydarzeniu nadzwyczajnym;

7) szczegółowy opis przebiegu i skutków wydarzenia nadzwyczajnego;

8) opis czynności podjętych po wydarzeniu nadzwyczajnym oraz dane personalne osób uczestniczących w tych czynnościach;

9) wskazanie naruszonych przepisów prawa;

10) opis planowanych przedsięwzięć zmierzających do wyeliminowania możliwości wystąpienia podobnych wydarzeń nadzwyczajnych.";

2) dodaje się § 25a w brzmieniu:

"§ 25a. 1. Przyczyny i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego są analizowane przez policjantów właściwej do spraw konwojowych komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji, wyznaczonych przez kierownika tej komórki organizacyjnej.

2. Policjanci, o których mowa w ust. 1, są obowiązani do opracowania, na podstawie zgromadzonych materiałów, w szczególności informacji zawartych w meldunku, analizy przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego.

3. Analiza przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego powinna zawierać w szczególności:

1) informacje zawarte w meldunku;

2) ocenę przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego;

3) informacje o zrealizowanych przez właściwą do spraw konwojowych komórkę organizacyjną komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji zadaniach w zakresie koordynacji i nadzoru nad pełnieniem służby w pomieszczeniu;

4) wnioski i propozycje rozwiązań zmierzających do wyeliminowania możliwości wystąpienia podobnych wydarzeń nadzwyczajnych.

4. Analizę przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego przedkłada się do akceptacji komendantowi wojewódzkiemu (Stołecznemu) Policji lub jego zastępcy, przed upływem 14 dni od dnia wydarzenia nadzwyczajnego.

5. Kopię zaakceptowanej analizy przyczyn i okoliczności wydarzenia nadzwyczajnego niezwłocznie przesyła się do:

1) właściwej do spraw konwojowych komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji;

2) właściwej do spraw kontroli komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji;

3) jednostki, której policjanci wykonywali zadania w pomieszczeniu.

6. W terminie do 2 miesięcy od dnia wydarzenia nadzwyczajnego, kierownik właściwej do spraw konwojowych komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej (Stołecznej) Policji przesyła do właściwej do spraw konwojowych komórki organizacyjnej Komendy Głównej Policji meldunek uzupełniający do analizy, dotyczący sposobu realizacji zawartych w niej wniosków i zaleceń.".

§ 2.

 Do zadań związanych z wydarzeniami nadzwyczajnymi w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia - rozpoczętych i nie zakończonych przed wejściem w życie niniejszego zarządzenia - stosuje się przepisy dotychczasowe.

§ 3.

 Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Komendant Główny Policji

nadinsp. Jarosław Szymczyk

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Martyna Owsiak

Aplikantka radcowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama