REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 107

ZARZĄDZENIE NR 64
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 7 października 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 36 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 listopada 2017 r. (Dz. Urz. KGP poz. 73 oraz z 2019 r. poz. 42) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) informacja o charakterze kaskadowym o podłożeniu urządzenia wybuchowego - zgłoszenie o zagrożeniu dla co najmniej dwóch obiektów, przekazane w tym samym czasie lub w krótkich odstępach czasu, o tej samej lub podobnej treści, w szczególności przy wykorzystaniu narzędzi do anonimizacji w sieci.";

2) załącznik nr 2 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) załącznik nr 6 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji, w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia, wyda instrukcję, z zastosowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych, w której określi sposób postępowania koordynatora Centralnego Biura Śledczego Policji w związku z:

1) dokonywaniem oceny wiarygodności informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego;

2) wydawaniem zaleceń dla właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, obiektów lub terenów, których dotyczy informacja o charakterze kaskadowym o podłożeniu urządzenia wybuchowego.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 30 września 2019 r.

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław Szymczyk

 

 

1) Zmiany teksu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 1091, 1556, 1608, 1635 i 1726.

Załącznik 1. [PROCEDURA NR 2. DZIAŁANIA POLICJI W PRZYPADKU UZYSKANIA INFORMACJI O PODŁOŻENIU URZĄDZENIA WYBUCHOWEGO]

Załączniki do zarządzenia nr 64 Komendanta Głównego Policji
z dnia 7 października 2019 r.

Załącznik nr 1

PROCEDURA NR 2

Działania Policji w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego

Podmiot wiodący w zakresie zagrożenia: Policja

CEL DZIAŁAŃ:

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego. Dokonanie oceny wiarygodności informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego

I. MOŻLIWE ZAGROŻENIA

1. Zagrożenie życia i zdrowia ludzi.

2. Utrudnienia na szlakach komunikacyjnych drogowych, kolejowych, lotniczych.

3. Próba wymuszenia określonego działania na organach administracji publicznej.

4. Brak zgody osób przebywających w strefie zagrożenia na ewakuację.

5. Kradzież i zniszczenie mienia.

6. Powstanie paniki w miejscu prowadzonych działań.

II. PODSTAWOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA, CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZEZ POLICJĘ

1. Weryfikacja uzyskanej informacji.

2. Zabezpieczenie i izolacja miejsca zagrożonego.

3. Wyznaczenie strefy bezpieczeństwa.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie prowadzonych działań.

5. Neutralizacja zagrożenia.

6. Zabezpieczenie materiału dowodowego i dokumentowanie prowadzonych działań.

7. Zatrzymanie sprawcy.

III. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

1. Etapy działań

1.1. Etap wstępny:

a) skierowanie na miejsce zdarzenia patrolu m.in. w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia otrzymanej informacji, zebrania dodatkowych informacji zmierzających do ustalenia motywów działania sprawcy np.: czy były kierowane groźby, żądania haraczu, szantażu, problemy pracownicze (np. mobbing) i finansowe (np. brak rozliczeń z pracownikami czy kontrahentami) oraz sposobu zabezpieczenia obiektu/miejsca/budynku i dokonania na miejscu oceny sytuacji,

b) przekazanie informacji o bieżącej sytuacji właściwemu kierownikowi jednostki organizacyjnej Policji (lub osobie przez niego wyznaczonej) oraz dyżurnemu jednostki nadrzędnej,

c) powiadomienie służb dyżurnych sąsiednich jednostek organizacyjnych Policji oraz zapewnienie bieżącej współpracy i wymiany informacji z właściwymi służbami i instytucjami,

d) skierowanie na miejsce zdarzenia policjantów z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego (NGRM-P),

e) pozyskanie informacji o: ujawnionych numerach telefonów, adresach e-mail, numerach IP, adresach pocztowych, pseudonimach, którymi posługiwał się sprawca zdarzenia,

f) przekazanie informacji o zdarzeniu do koordynatora Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP),

g) prowadzenie działań prasowo-informacyjnych w zakresie realizowanych czynności.

1.2. Etap realizacji:

a) dyżurny Komendy Głównej Policji (KGP) informacje o otrzymanym zgłoszeniu o podłożeniu urządzeń wybuchowych, w tym o charakterze kaskadowym, oraz informacje o rozpoczęciu i zakończeniu czynności prowadzonych w obiekcie lub na terenie, którego dotyczy informacja, niezwłocznie przekazuje koordynatorowi CBŚP,

b) powiadomienie, o którym mowa w literze "a" następuje z chwilą podjęcia czynności w obiekcie lub na terenie, którego dotyczy informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego, jak również po zakończeniu tych czynności i ustaleniach dokonanych przez funkcjonariuszy komórki rozpoznania minersko-pirotechnicznego,

c) sprawdzenie przez policjantów z NGRM-P miejsca/obiektu/terenu celem ujawnienia urządzenia wybuchowego,

d) rozważenie możliwości zastosowania urządzeń uniemożliwiających telekomunikację na określonym obszarze osobom postronnym,

e) koordynator CBŚP dokonuje analizy otrzymanej informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego i na jej podstawie dokonuje oceny wiarygodności informacji, według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej procedury, w której:

- informacja bez możliwości weryfikacji - oznacza, że koordynator CBŚP, po dokonaniu oceny wiarygodności informacji, nie ustalił powiązań i potwierdzenia poszczególnych cząstkowych danych;

- informacja o bardzo niskiej wiarygodności, mająca charakter kaskadowy - oznacza, że koordynator CBŚP, po dokonaniu oceny wiarygodności informacji ustalił, że zgłoszenia dotyczą informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego o charakterze kaskadowym;

- informacja o niskiej wiarygodności - oznacza, że koordynator CBŚP, po dokonaniu oceny wiarygodności informacji, ustalił potwierdzenie szczątkowych danych zawartych w informacji w zdarzeniach będących fałszywymi powiadomieniami;

- informacja wiarygodna - oznacza że koordynator CBŚP, po dokonaniu oceny wiarygodności informacji, ustalił potwierdzenie wiarygodności groźby użycia urządzenia wybuchowego, uzyskał informację o wskazaniu przedmiotu mogącego być urządzeniem wybuchowym lub stwierdzeniu zagrożenia;

f) koordynator CBŚP w przypadku wydania informacji o bardzo niskiej wiarygodności, mającej charakter kaskadowy może wydać zalecenie "nie ewakuować";

g) koordynator CBŚP przekazuje ocenę wiarygodności informacji do:

- dyżurnego Komendy Głównej Policji (KGP), który kieruje ocenę wiarygodności informacji do właściwej miejscowo Komendy Wojewódzkiej Policji (KWP) lub Komendy Stołecznej Policji (KSP) - jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektu cywilnego, użyteczności publicznej lub obiektu administrowanego lub ochranianego przez Policję;

- dyżurnego Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), który kieruje ocenę wiarygodności informacji do dyżurnego właściwego obiektu - jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektu lub terenu administrowanego przez PSP lub innych obiektów, gdzie na miejscu czynności prowadzone są przez funkcjonariuszy PSP, w celu umożliwienia stosownego przygotowania sił i środków do podejmowanych czynności;

- dyżurnego Centrum Antyterrorystycznego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (CAT ABW), który kieruje ocenę wiarygodności informacji odpowiednio do dyżurnego: Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowej, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego - jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektu administrowanego przez te służby;

- dyżurnego Komendy Głównej Straży Granicznej (KG SG), który kieruje ocenę wiarygodności informacji do właściwego obiektu - jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektu lub terenu administrowanego lub ochranianego przez SG;

- dyżurnego Służby Ochrony Państwa (SOP), który kieruje ocenę wiarygodności informacji do dyżurnego właściwego obiektu - jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektu lub terenu administrowanego lub ochranianego przez SOP;

- dyżurnego Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), który kieruje ocenę wiarygodności informacji do dyżurnego właściwego obiektu- jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektu lub terenu administrowanego lub ochranianego przez ABW,

- szefa zmiany Dyżurnej Służby Operacyjnej Żandarmerii Wojskowej (DSO ŻW), który kieruje ocenę wiarygodności informacji do dyżurnego właściwego obiektu - jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektu lub terenu administrowanego lub ochranianego przez Siły Zbrojne Rzeczpospolitej Polskiej;

- wyznaczonego punktu kontaktowego w Ministerstwie Finansów (MF), który kieruje ocenę wiarygodności informacji do dyżurnego właściwego urzędu celno-skarbowego podległego danej izbie administracji skarbowej lub punktów kontaktowych pozostałych jednostek organizacyjnych resortu finansów - jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektu lub terenu administrowanego lub użytkowanego przez resort finansów;

- wyznaczonego punktu kontaktowego w Ministerstwie Sprawiedliwości (MS), które kieruje ocenę wiarygodności informacji do dyżurnego właściwego obiektu - jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektu sądu apelacyjnego, okręgowego lub rejonowego;

- wyznaczonego punktu kontaktowego w Prokuraturze Krajowej (PK), który kieruje ocenę wiarygodności informacji do wyznaczonego punktu kontaktowego właściwego obiektu - jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektu prokuratury regionalnej, okręgowej lub rejonowej;

- dyżurnego Straży Marszałkowskiej (SM), który kieruje ocenę wiarygodności informacji do dyżurnego właściwego obiektu - jeżeli zgłoszenie dotyczy obiektu ochranianego przez Straż Marszałkowską;

- dyżurnego Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB), który kieruje ocenę wiarygodności informacji do wyznaczonego punktu kontaktowego w ministerstwie lub obiekcie infrastruktury krytycznej - jeżeli zgłoszenie dotyczy tych obiektów albo do dyżurnego Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego - jeżeli zgłoszenie dotyczy znajdującego się na terenie danego województwa urzędu miasta lub gminy, urzędu wojewódzkiego lub szpitalu;

- odpowiedniego zrzeszenia branżowego - jeżeli zgłoszenie to informacja o podłożeniu urządzenia wybuchowego o charakterze kaskadowym i dotyczy obiektów danej branży;

- koordynator CBŚP może przekazać ocenę wiarygodności informacji do dyżurnego właściwego miejscowo Wojewódzkiego Centrum Powiadamiana Ratunkowego (WCPR) jeżeli zgłoszenie dotyczy informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego o charakterze kaskadowym.

h) koordynator CBŚP przekazuje dyżurnemu KWP (KSP) ocenę wiarygodności informacji wraz z posiadanymi informacjami dotyczącymi zagrożenia, rysopisu sprawcy, opisu urządzenia wybuchowego lub atrapy takiego urządzenia, potwierdzonych informacji dotyczących fałszywego powiadomienia i inne informacje mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo lub decyzję w zakresie ewakuacji obiektu lub terenu,

i) koordynator CBŚP przekazuje informacje o ujawnieniu lub powiadomieniu o podłożeniu materiałów, urządzeń wybuchowych, kaskadowym podłożeniu urządzeń wybuchowych - kierownikowi komórki organizacyjnej CBŚP właściwej do zwalczania aktów terroru,

j) koordynator CBŚP każdorazowo, w celach analitycznych i dystrybucji informacji przekazuje ocenę wiarygodności informacji do dyżurnych CAT ABW i RCB,

k) koordynator CBŚP dokonuje nowej oceny wiarygodności informacji - w przypadku uzyskania istotnych informacji mogących mieć wpływ na podjęcie przez właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu, decyzji o ewakuacji lub braku jej zasadności,

l) koordynator CBŚP w ocenie wiarygodności informacji umieszcza adnotację o przeprowadzonych czynnościach przez funkcjonariuszy Policji lub innych służb z komórek rozpoznania minersko-pirotechnicznego (NGRM-P) w obiekcie lub na terenie, którego dotyczy zgłoszenie o podłożeniu urządzenia wybuchowego,

ł) w przypadku, gdy w obiekcie lub na terenie, którego dotyczy zgłoszenie o podłożeniu urządzenia wybuchowego ujawniono urządzenie, pakunek lub inny przedmiot przypominający urządzenie wybuchowe, koordynator CBŚP w ocenie wiarygodności informacji ocenia informację jako wiarygodną,

m) ocena wiarygodności informacji przekazywana jest za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej, a w przypadku niemożności wykorzystania tych środków łączności telefonicznie, z czego sporządza się notatkę służbową. W przypadku informacji o podłożeniu urządzenia wybuchowego o charakterze kaskadowym koordynator CBŚP umieszcza w ocenie wiarygodności informacji adnotację dotyczącą skierowania informacji do wielu adresatów, z uwzględnieniem sposobu skierowania zgłoszenia,

n) w przypadku o którym mowa w literze "g" dyżurny KWP lub KSP kieruję ocen wiarygodności informacji do właściwej miejscowo KMP, KPP lub KRP,

o) w przypadku zawiadomienia o podłożeniu urządzenia wybuchowego za pośrednictwem sieci teleinformatycznej koordynator CBŚP za pośrednictwem dyżurnego KGP powiadamia właściwą miejscowo komórkę organizacyjną Policji zwalczającą cyberprzestępczość,

p) w przypadku, gdy administrator obiektu wyda decyzję o ewakuacji obiektu lub terenu dyżurny KGP, a w odniesieniu do obiektów administrowanych lub ochranianych przez ABW, PSP, SG, SOP, ŻW, MF, MS lub PK, dyżurni tych służb lub wyznaczone punkty kontaktowe, powiadamiają koordynatora CBŚP. Powiadomienie następuje telefonicznie, a następnie faksem lub pocztą elektroniczną,

r) w przypadku otrzymania powiadomienia o kaskadowym podłożeniu urządzeń wybuchowych koordynator CBŚP:

- powiadamia za pośrednictwem Systemu Wspomagania Dowodzenia Policji (SWD Policji) w formie komunikatu lub innych środków łączności dyżurnego KGP,

- powiadamia za pośrednictwem SWD Policji w formie komunikatu lub innych środków łączności dyżurnego KWP (KSP), na terenie działania którego wystąpiło zagrożenie związane z informacją o podłożeniu urządzenia wybuchowego,

- powiadamia koordynatora Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP (BdWC KGP) - drogą elektroniczną na adres: cyber-kgp(gipolicja.gov.pl.

- powiadamia jednostkę organizacyjną Policji prowadzącą czynności wykrywcze o konieczności zatrzymania sprawcy, gdy znane jest jego miejsce pobytu lub adres, z którego dokonano powiadomienia o podłożeniu urządzenia wybuchowego,

- przekazuje otrzymaną informację do komórki organizacyjnej CBŚP właściwej do zwalczania aktów terroru, celem wprowadzenia jej do właściwego zbioru danych,

- powiadamia właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku, obiektu lub terenu, którego powiadomienie dotyczy o wydanym zaleceniu,

s) w przypadku uzyskania informacji o elektronicznych danych identyfikujących nadawcę wiadomości o podłożeniu urządzenia wybuchowego przekazanej drogą elektroniczną, w szczególności: adresu poczty elektronicznej, numeru i rodzaju komunikatora, konta portalu społecznościowego lub innych, koordynator BdWC KGP powiadamia właściwą miejscowo komórkę do walki z cyberprzestępczością KWP (KSP) oraz koordynuje i wspiera czynności przez nią wykonywane,

t) w przypadku uzyskania od koordynatora BdWC KGP informacji, o których mowa w literze "m", komórka do walki z cyberprzestępczością KWP (KSP) jest obowiązana dążyć do uzyskania i zabezpieczenia wyeksportowanej pierwotnej wiadomości e-mail u bezpośredniego adresata, którą można edytować w programie "klient poczty elektronicznej" w postaci pojedynczego pliku,

u) w przypadku braku możliwości wyeksportowania całej wiadomości do osobnego pliku, komórka do walki z cyberprzestępczością KWP (KSP) jest obowiązana zabezpieczyć - bezpośrednio lub za pośrednictwem właściwej miejscowo terenowej jednostki organizacyjnej Policji - wiadomość, w szczególności "nagłówek rozszerzony wiadomości", w tym jego właściwości i informacje dotyczące drogi przebytej przez e-mail, złożone z adresów IP serwerów pocztowych wraz z określonymi datami i czasami, z uwzględnieniem stref czasowych,

w) w przypadku wykorzystania komunikatora do powiadomienia - komórka do walki z cyberprzestępczością KWP (KSP) ustala w szczególności:

- dane administratora użytkowanego komunikatora,

- dane niezbędne do weryfikacji użytkownika, w szczególności numer i nazwę użytkownika,

- dane logowania wraz z formularzem rejestracyjnym użytkownika komunikatora.

2. Współdziałanie w szczególności z:

a) organami administracji publicznej,

b) Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

c) Strażą Graniczną,

d) Służbą Ochrony Państwa,

e) Siłami Zbrojnymi RP, w szczególności z Żandarmerią Wojskową,

f) Strażą Marszałkowską,

g) Rządowym Centrum Bezpieczeństwa,

h) Wojewódzkim Centrum Powiadamiania Ratunkowego,

i) Państwową Strażą Pożarną,

j) służbami medycznymi,

k) strażą gminną (miejską),

l) zarządcami dróg, obiektów, terenów,

m) zrzeszeniami branżowymi,

n) służbami komunalnymi (m.in.: energetyczne, gazownicze, wodociągowe) na żądanie dowodzącego działaniami minersko-pirotechnicznymi.

3. Informacje dodatkowe:

a) wsparcie przez NGRM-P z innych jednostek organizacyjnych Policji na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Policji realizującej działania,

b) w prowadzonych działaniach należy stosować "Metodykę oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz identyfikacji ciał ofiar" opracowaną przez Zespół Zadaniowy ds. wypracowania metodologii oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz identyfikacji ciał,

c) w ramach współpracy na miejscu zdarzenia należy dążyć do prowadzenia łączności z pozostałymi służbami, wykorzystując kanał współdziałania B112,

d) dowodzący działaniami powiadamia kierownika komórki właściwej do spraw psychologii, odpowiedniej KWP (KSP) o udziale policjantów w działaniach związanych z reagowaniem na sytuacje kryzysowe,

e) wykaz właścicieli, zarządców lub użytkowników budynków, obiektów lub terenów, którzy otrzymują ocenę wiarygodności informacji o kaskadowym podłożeniu urządzeń wybuchowych prowadzi komórka organizacyjna CBŚP właściwa do spraw zwalczania aktów terroru. Decyzję o umieszczeniu podmiotu w wykazie podejmuje Komendant CBŚP.

WZÓR - OCENA WIARYGODNOŚCI INFORMACJI

infoRgrafika

Załącznik 2. [PROCEDURA NR 6. DZIAŁANIA POLICJI W PRZYPADKU UJAWNIENIA NIEZIDENTYFIKOWANEJ PRZESYŁKI]

Załącznik nr 2

PROCEDURA NR 6

Działania Policji w przypadku ujawnienia niezidentyfikowanej przesyłki

Podmiot wiodący w zakresie zagrożenia: Policja

CEL DZIAŁAŃ:

Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego

I. MOŻLIWE ZAGROŻENIA

1. Zagrożenie życia i zdrowia.

2. Utrudnienia w funkcjonowaniu obiektów użyteczności publicznej.

3. Utrudnienia na szlakach komunikacyjnych drogowych, kolejowych, lotniczych, wodnych.

4. Próba wymuszenia określonego działania na organach administracji publicznej.

5. Niestosowanie się ludności do poleceń, zarządzeń wydanych przez organy administracji publicznej oraz służby ratownicze i porządkowe.

6. Powstanie paniki w miejscu prowadzonych działań oraz zakłócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

II. PODSTAWOWE PRZEDSIĘWZIĘCIA, CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZEZ POLICJĘ

1. Potwierdzenie zdarzenia.

2. Określenie charakteru zagrożenia (wybuchowe, chemiczne, biologiczne, radiologiczne).

3. Współpraca i wymiana informacji z organami administracji publicznej i innymi instytucjami właściwymi do działań w sytuacjach ujawnienia niezidentyfikowanej przesyłki.

4. Zapewnienie bezpieczeństwa i porządku w ruchu drogowym w rejonie prowadzonych działań, w tym wyznaczenie objazdów.

5. Izolacja zagrożonego terenu.

6. Realizacja zadań procesowych związanych z zaistniałym zdarzeniem.

III. ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

1. Etapy działań

1.1. Etap wstępny:

a) skierowanie na miejsce zdarzenia patrolu policyjnego (potwierdzenie, zebranie dodatkowych informacji, ocena sytuacji),

b) przekazanie informacji o bieżącej sytuacji właściwemu kierownikowi jednostki organizacyjnej Policji (lub osobie przez niego wyznaczonej) oraz dyżurnemu jednostki nadrzędnej,

c) powiadomienie służb dyżurnych sąsiednich jednostek organizacyjnych Policji oraz zapewnienie bieżącej współpracy i wymiany informacji z właściwymi służbami i instytucjami,

d) skierowanie na miejsce zdarzenia policjantów z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego (NGRM-P),

e) pozyskanie informacji o ujawnionych numerach telefonów, adresach mailowych, numerach IP, adresach pocztowych, pseudonimach, którymi posługiwał się sprawca zdarzenia,

f) przekazanie informacji o zdarzeniu do koordynatora Centralnego Biura Śledczego Policji (koordynator CBŚP),

g) w razie potrzeby podjęcie działań ukierunkowanych na odcięcie mediów, w szczególności gazu i prądu,

h) prowadzenie działań prasowo-informacyjnych w zakresie realizowanych czynności.

1.2. Etap realizacji:

a) zapewnienie drożności dróg dojazdowych dla podmiotów uczestniczących w działaniach,

b) współpraca z Państwową Strażą Pożarną w zakresie identyfikacji rodzaju zagrożenia,

c) działania minersko-pirotechniczne oraz w odniesieniu do zagrożenia radiologicznego, biologicznego, chemicznego (konieczność i kolejność działań w zależności od zaistniałej sytuacji) podejmowane wspólnie z odpowiednimi służbami i instytucjami zależnie od ujawnionego zagrożenia (zakres odpowiedzialności określa poniższy schemat):

Postępowanie w przypadku otrzymania podejrzanej przesyłki1

infoRgrafika

UWAGA:

* W przypadku masowego powiadomienia o otrzymaniu podejrzanej przesyłki, w pierwszej kolejności podejmowane będą działania na rzecz służb i instytucji o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania i bezpieczeństwa państwa.

* Działania poza miejscem zdarzenia realizowane są w przypadku konieczności przeprowadzenia dalszych szczegółowych badań lub zniszczenia przesyłki.

d) czynności dochodzeniowo-śledcze w niezbędnym zakresie (w tym dochodzenie epidemiologiczne) - jeśli zawartość przesyłki może stanowić materiał dowodowy w postępowaniu karnym - sposób działania powinien zagwarantować nienaruszalność śladów kryminalistycznych z zastrzeżeniem, że życie i zdrowie ludzkie jest wartością nadrzędną,

e) zabezpieczenie przesyłki do transportu lub neutralizacja na miejscu akcji,

f) transport do właściwego laboratorium w celu przeprowadzenia stosownych badań,

g) sprawdzenie przez policjantów z NGRM-P miejsca, obiektu w celu ujawnienia urządzenia wybuchowego lub przesyłki zawierającej substancje niebezpieczne.

2. Współdziałanie w szczególności z:

a) organami administracji publicznej,

b) Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego,

c) Państwową Strażą Pożarną,

d) inspekcją właściwą do spraw sanitarnych,

e) Państwową Agencją Atomistyki - Centrum Zdarzeń Radiacyjnych CeZaR,

f) służbami medycznymi,

g) strażą gminną (miejską),

h) zarządcami dróg, obiektów, terenów,

i) służbami komunalnymi (m.in.: energetyczne, gazownicze, wodociągowe) na żądanie dowodzącego działaniami minersko-pirotechnicznymi.

3. Informacje dodatkowe:

a) wsparcie przez NGRM-P z innych jednostek organizacyjnych Policji - na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej Policji realizującej działania,

b) w ramach współpracy na miejscu zdarzenia należy dążyć do prowadzenia łączności z pozostałymi służbami, wykorzystując kanał współdziałania B112,

c) w razie konieczności doposażenia policjantów w środki ochrony osobistej należy pozyskać je od właściwego podmiotu,

d) dowodzący działaniami powiadamia kierownika komórki właściwej do spraw psychologii odpowiedniej KWP (KSP) o udziale policjantów w działaniach związanych z reagowaniem na sytuacje kryzysowe.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-22
  • Data wejścia w życie: 2019-10-22
  • Data obowiązywania: 2019-10-22
  • Z mocą od: 2019-09-30

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA