REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 111

ZARZĄDZENIE NR 68
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 31 października 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 125 i 1091) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W zarządzeniu nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 lutego 2017 r. w sprawie metod realizacji projektów teleinformatycznych i telekomunikacyjnych w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 11, z 2018 r. poz. 107 oraz z 2019 r. poz. 19 i 94) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 3 w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji "BOA", zwanego dalej "BOA";";

2) w § 2:

a) w pkt 6 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) dla projektu realizowanego przez KGP - wyznaczoną z komórki organizacyjnej KGP, CBŚP, CLKP, BSWP lub BOA, wnioskujących o realizację projektu,",

b) pkt 20 otrzymuje brzmienie:

"20) użytkownik końcowy - jednostkę organizacyjną Policji, komórkę organizacyjną KGP, CBŚP, CLKP, BSWP lub BOA, które użytkują produkt;",

c) w pkt 24 lit. a otrzymuje brzmienie:

"a) projektu realizowanego przez KGP - osobę wskazaną odpowiednio przez kierownika komórki organizacyjnej KGP, kierownika CBŚP, kierownika CLKP, kierownika BSWP lub kierownika BOA wnioskujących o realizację projektu,";

3) w § 4:

a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) projektu realizowanego przez KGP - wnioskujący o realizację projektu kierownik komórki organizacyjnej KGP - z wyłączeniem Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP, zwanego dalej "BŁiI KGP", gdzie kartę projektu opracowuje właściwy kierownik komórki organizacyjnej BŁiI KGP - kierownik CBŚP, kierownik CLKP, kierownik BSWP lub kierownik BOA, podając w niej w szczególności informację o wchodzących w skład zespołu zarządzania projektem, zwanego dalej "zespołem", następujących uczestnikach projektu:

a) zastępcy przewodniczącego zespołu,

b) kierowniku zespołu do spraw merytorycznych,

c) innych osobach merytorycznie przygotowanych do realizacji projektu;",

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku realizacji projektu wspólnego przez komórki organizacyjne KGP, CBŚP, CLKP, BSWP, BOA lub jednostki organizacyjne Policji, pomysłodawca projektu przygotowuje i podpisuje kartę projektu, kontrasygnowaną przez pozostałych kierowników komórek organizacyjnych KGP, kierownika CBŚP, kierownika CLKP, kierownika BSWP, kierownika BOA lub kierowników jednostek organizacyjnych Policji, uczestniczących w projekcie.";

4) w § 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Oryginał karty projektu, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, zatwierdza lub odmawia zatwierdzenia dyrektor BŁiI KGP.",

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku odmowy zatwierdzenia przekazanej do BŁiI KGP karty projektu, dyrektor BŁiI KGP, nie później niż w ciągu 15 dni od daty otrzymania karty projektu, przekazuje w formie pisemnej stanowisko do wnioskującego o realizację projektu kierownika komórki organizacyjnej KGP, kierownika CBŚP, kierownika CLKP, kierownika BSWP lub kierownika BOA, który odstępuje od przygotowania założeń projektu lub dokonuje zmiany karty projektu.";

5) w § 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji przekazuje dyrektorowi BŁiI KGP oryginał karty projektu, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, zawierającej podpisy:

1) właściwego merytorycznie kierownika komórki organizacyjnej KGP, który akceptuje potrzebę realizacji projektu, z wyłączeniem podpisu dyrektora BŁiI KGP;

2) kierownika komórki właściwej do spraw łączności i informatyki w jednostce organizacyjnej Policji.";

6) w § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Projekt realizowany przez KGP na potrzeby jednostek organizacyjnych Policji, komórek organizacyjnych KGP, CBŚP, CLKP, BSWP lub BOA prowadzi BŁiI KGP.";

7) w § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku gdy w skład zespołu wchodzą osoby z BŁiI KGP, z zastrzeżeniem § 13 ust. 1, decyzję wydaje Dyrektor BŁiI KGP, natomiast w przypadku, gdy w skład zespołu wchodzą osoby spoza BŁiI KGP, decyzję wydaje Komendant Główny Policji.";

8) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Studium wykonalności, o którym mowa w ust. 2, jest przekazywane do komórki organizacyjnej właściwej do zarządzania projektami w BŁiI KGP w celu rejestracji, a po zarejestrowaniu zwraca się wnioskującemu o realizację projektu kierownikowi komórki organizacyjnej KGP, kierownikowi CBŚP, CLKP, BSWP lub BOA, w celu jego zatwierdzenia lub odmowy zatwierdzenia.";

9) w § 19 w ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Komendanta Głównego Policji, w przypadku gdy w skład komisji powołanej do odbioru produktu wchodzą przedstawiciele komórek organizacyjnych KGP, CBŚP, CLKP, BSWP, BOA lub jednostek organizacyjnych Policji;";

10) załącznik nr 1 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

11) załącznik nr 3 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia;

12) załącznik nr 5 do zarządzenia otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 5 kwietnia 2019 r., z wyjątkiem § 1 pkt 4 lit. a oraz pkt 5 i 7, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

 

Komendant Główny Policji

z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz Augustyniak

 

Załącznik 1. [WZÓR – KARTA PROJEKTU]

Załączniki do zarządzenia nr 68 Komendanta Głównego Policji
z dnia 31 października 2019 r.

Załącznik nr 1

WZÓR - KARTA PROJEKTU

infoRgrafika

Załącznik 2. [WZÓR – DECYZJA]

Załącznik nr 2

WZÓR - DECYZJA

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – DECYZJA]

Załącznik nr 3

WZÓR - DECYZJA

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-14
  • Data wejścia w życie: 2019-11-14
  • Data obowiązywania: 2019-11-14
  • Z mocą od: 2019-04-05

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA