REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2019 poz. 126

ZARZĄDZENIE NR 80
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 31 grudnia 2019 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm.2)) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12:

a) w ust. 1 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"1. Dyrektorzy biur, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-2a, 4-7 i 9-17, określają w drodze decyzji:",

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Decyzje dyrektorów biur, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1-2a, podlegają publikacji w ograniczonym zakresie.";

2) w § 19 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) opracowywanie standardów zorganizowania i funkcjonowania służby prewencyjnej w zakresie wykonywania zadań patrolowych i interwencyjnych, w tym z wykorzystaniem psów i koni służbowych, obchodowych oraz w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także opracowywanie standardów: funkcjonowania komórek konwojowych i policji sądowej oraz wykonywania zadań związanych z pełnieniem służby w policyjnych izbach dziecka, policyjnych pomieszczeniach przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzanych w celu wytrzeźwienia, pokojach przejściowych i tymczasowych pomieszczeniach przejściowych;".

§ 2.

1. Dyrektor Biura Prewencji wyda decyzję, o której mowa w § 12 ust. 1 zarządzenia zmienianego w § 1, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

2. Dyrektor biura, o którym mowa w ust. 1, dostosuje karty opisów stanowisk pracy i opisy stanowisk pracy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

 

Komendant Główny Policji

gen. insp. Jarosław Szymczyk

 

W porozumieniu
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019 r. poz. 125, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726 i 2020.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 44, z 2018 r. poz. 2, 106 i 126 oraz z 2019 r. poz. 105.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-31
  • Data wejścia w życie: 2020-01-01
  • Data obowiązywania: 2020-01-01

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA