Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE NR 10
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 18 marca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie negocjacji policyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2020 r. poz. 360, 956, 1610, 2112 i 2320) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 67 Komendanta Głównego Policji z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie negocjacji policyjnych (Dz. Urz. KGP z 2019 r. poz. 4 i 78) w § 2 w ust. 1 uchyla się pkt 1.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-03-18
  • Data wejścia w życie: 2021-03-18
  • Data obowiązywania: 2021-03-18

Dzienniki Urzędowe