Kategorie

Dzienniki Urzędowe

DECYZJA NR 130
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 2 czerwca 2021 r.

zmieniająca decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów-ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach policyjnych - część językowa (język angielski)

Tekst pierwotny

Na podstawie § 54 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz. U. poz. 877, z późn. zm.1) ) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 230 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla policjantów-ekspertów, pełniących służbę w kontyngentach policyjnych - część językowa (język angielski) (Dz. Urz. KGP poz. 36) w załączniku do decyzji w części I "Założenia organizacyjno-programowe" pkt 4 "System prowadzenia kursu" otrzymuje brzmienie:

"Kurs jest prowadzony w systemie stacjonarnym lub w systemie elektronicznego kształcenia na odległość.".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Komendant Główny Policji
z up. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Dariusz AUGUSTYNIAK


1) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2007 r. poz. 1644, z 2008 r. poz. 1116, z 2010 r. poz. 1381, z 2012 r. poz. 899, z 2014 r. poz. 1312, z 2015 r. poz. 593, z 2016 r. poz. 1526, z 2018 r. poz. 208, z 2019 r. poz. 462 oraz z 2021 r. poz. 647.

Dzienniki Urzędowe