REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 65

ZARZĄDZENIE NR 35
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 4 sierpnia 2023 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) w związku z § 3 i § 18 zarządzenia nr 45 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 maja 2008 r. w sprawie postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w archiwach wyodrębnionych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji lub przez niego nadzorowanych (Dz. Urz. Min. Spraw Wew. i Ad. poz. 42) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu nr 920 Komendanta Głównego Policji z dnia 11 września 2008 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP poz. 95, z 2014 r. poz. 72, z 2016 r. poz. 41, z 2019 r. poz. 77 oraz z 2022 r. poz. 86) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) jednostka organizacyjna - Komendę Główną Policji, Centralne Biuro Śledcze Policji, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji, Centralny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji „BOA", Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, komendę wojewódzką (Stołeczną) Policji, komendę powiatową (miejską, rejonową) Policji, komisariat Policji, komisariat specjalistyczny Policji, Akademię Policji w Szczytnie, szkołę policyjną, oddział prewencji Policji, samodzielny pododdział prewencji Policji, samodzielny pododdział kontrterrorystyczny Policji oraz ośrodek szkolenia Policji;";

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Archiwami i składnicami akt Policji są:

1) Główne Archiwum Policji w Komendzie Głównej Policji, zwane dalej „Głównym Archiwum Policji";

2) archiwum Centralnego Biura Śledczego Policji;

3) archiwum Biura Spraw Wewnętrznych Policji;

4) archiwum Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości;

5) archiwum Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji;

6) archiwum Akademii Policji w Szczytnie;

7) archiwa komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji i szkół policyjnych;

8) składnice akt komend powiatowych, miejskich (rejonowych) Policji i komisariatów Policji, oddziałów prewencji Policji, samodzielnych pododdziałów prewencji Policji oraz ośrodków szkolenia Policji.".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-04
  • Data wejścia w życie: 2023-08-04
  • Data obowiązywania: 2023-08-04

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA