REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2023 poz. 71

DECYZJA NR 260
KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

z dnia 8 sierpnia 2023 r.

zmieniająca decyzję w sprawie prowadzenia zbioru Listy Kwalifikowanych Pracowników

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20 ust. 1f ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2023 r. poz. 171, z późn. zm.1)) w związku z § 8 ust. 2 zarządzenia nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu Komendy Głównej Policji (Dz. Urz. KGP poz. 13, z późn. zm.2)) oraz art. 28 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) postanawia się, co następuje:

§ 1.

W decyzji nr 326 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie prowadzenia zbioru Listy Kwalifikowanych Pracowników (Dz. Urz. KGP poz. 59 oraz z 2022 r. poz. 144) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) szkoła Policji - ośrodki szkolenia i szkoły policyjne;";

2) w § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Kierownika komórki organizacyjnej KGP, Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendanta Biura Spraw Wewnętrznych Policji, Dowódcę Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA", Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, Dyrektora Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Komendanta-Rektora Akademii Policji w Szczytnie oraz komendantów szkół Policji uprawnia się do przetwarzania informacji, w tym danych osobowych w zbiorze LKP w zakresie odczytu oraz ich wydruku, zgodnie z zakresem zadań realizowanych przez jednostkę organizacyjną Policji lub komórkę organizacyjną KGP.";

3) w § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. W celu technicznego przyznania uprawnień do przetwarzania informacji w zbiorze LKP kierownicy komórek organizacyjnych KGP, Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji, Dowódca Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA", Komendant-Rektor Akademii Policji w Szczytnie oraz komendanci szkół Policji, zwracają się pisemnie do Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP w celu wykonania czynności techniczno-organizacyjnych niezbędnych do rozpoczęcia przetwarzania informacji, zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z § 5.";

4) w § 9 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W komendach wojewódzkich (Stołecznej) Policji, Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji „BOA", Centralnym Biurze Zwalczania Cyberprzestępczości, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Akademii Policji w Szczytnie oraz szkołach Policji:".

§ 2.

Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 1 sierpnia 2023 r.

Komendant Główny Policji
z up. Zastępca Komendanta Głównego Policji
nadinsp. Paweł DOBRODZIEJ


1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 240, 289, 347, 535, 641 i 1088.

2) Zmiany wymienionego zarządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. KGP z 2016 r. poz. 69, z 2017 r. poz. 44, z 2018 r. poz. 2, 106 i 126, z 2019 r. poz. 105 i 126, z 2020 r. poz. 16, z 2021 r. poz. 15, 57 i 101, z 2022 r. poz. 88, 199 i 218 oraz z 2023 r. poz. 7 i 40.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2023-08-10
  • Data wejścia w życie: 2023-08-10
  • Data obowiązywania: 2023-08-10

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA