REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 1 poz. 4

ZARZĄDZENIE Nr 38 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 5 grudnia 2008 r.

w sprawie powołania Zespołu Negocjacyjnego do przeprowadzenia z Avio S.p.A. negocjacji mających na celu przygotowanie Aneksu Nr 1 do umowy offsetowej z dnia 15 lutego 2007 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa RP a Avio S.p.A.

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się Zespół Negocjacyjny do przeprowadzenia z Avio S.p.A. negocjacji mających na celu przygotowanie Aneksu Nr 1 do umowy offsetowej z dnia 15 lutego 2007 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa RP a Avio S.p.A., zwany dalej „Zespołem”.

2. Negocjacje z Avio S.p.A. przeprowadzić zgodnie z:

1) ustawą z dnia 10 września 1999 r. o niektórych umowach kompensacyjnych zawieranych w związku z umowami dostaw na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 80, poz. 903, z późn. zm.);

2) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad zaliczania zobowiązań offsetowych zagranicznego dostawcy uzbrojenia lub sprzętu wojskowego na poczet wartości umowy offsetowej (Dz. U. Nr 100, poz. 907) zwanym dalej „Rozporządzeniem”;

3) postanowieniami umowy offsetowej z dnia 15 lutego 2007 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa RP a Avio S.p.A.;

4) „Kartą procesu KP-01350-1, Zawieranie Umowy Offsetowej”.

3. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Gospodarki.

§ 2

Do zadań Zespołu należy:

1) analiza Wniosku Avio S.p.A. Aneksu Nr 1 do umowy offsetowej z dnia 15 lutego 2007 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa RP a Avio S.p.A.;

2) wynegocjowanie z Avio S.p.A. w Aneksie Nr 1 do umowy offsetowej z dnia 15 lutego 2007 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa RP a Avio S.p.A. najkorzystniejszych zmian z punktu widzenia Skarbu Państwa RP;

3) złożenie ministrowi właściwemu do spraw gospodarki pisemnego sprawozdania z prac Zespołu przed podpisaniem Aneksu Nr 1 do umowy offsetowej z dnia 15 lutego 2007 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa RP a Avio S.p.A.

§ 3

W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący – Hubert Królikowski, Dyrektor Departamentu Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki;

2) Zastępca Przewodniczącego – Ewa Surowiecka, Naczelnik Wydziału Monitorowania Programów Ofsetowych i Obsługi Komitetu do Spraw Umów Offsetowych w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki;

3) członkowie:

a) Wojciech Stachowski – starszy specjalista w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki,

b) Wojciech Kochański – podreferendarz w Departamencie Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki,

c) Piotr Ciach – Naczelnik w Departamencie Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji V Ministerstwa Skarbu Państwa,

d) płk Piotr Gacek – Departament Zaopatrywania Sił Zbrojnych Ministerstwa Obrony Narodowej.

§ 4

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

2) planuje i organizuje pracę Zespołu.

2. W razie nieobecności Przewodniczącego, posiedzeniu Zespołu przewodniczy Zastępca Przewodniczącego.

3. Zespół podejmuje uchwały większością głosów.

§ 5

Obsługę Zespołu zapewnia Departament Programów Offsetowych Ministerstwa Gospodarki.

§ 6

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA