REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2009 nr 1 poz. 10

ZARZĄDZENIE Nr 4 MINISTRA GOSPODARKI1)

z dnia 3 lutego 2009 r.

w sprawie powołania Zespołu Doradczego do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 199, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Zespół Doradczy do spraw rozwiązań systemowych w sektorze energetyki, zwany dalej „Zespołem”, jako organ pomocniczy Ministra Gospodarki.

§ 2

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) opracowanie koncepcji rozwiązań systemowych w sektorze energetyki;

2) przedstawianie propozycji priorytetowych kierunków rozwoju krajowej energetyki, uwzględniających dorobek międzynarodowy;

3) opiniowanie:

a) działań mających na celu realizację strategii energetycznej kraju,

b) planu realizacji działań, o których mowa w lit. a,

c) projektu dokumentu „Polityka energetyczna Polski do 2030 r.”.

§ 3

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) przewodniczący – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki;

2) członkowie – pracownicy wyznaczeni przez dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Gospodarki: Departamentu Energetyki, Departamentu Ropy i Gazu, Departamentu Górnictwa, Departamentu Dywersyfikacji Dostaw Nośników Energii oraz Biura Prawnego;

3) członkowie powołani przez Ministra Gospodarki spośród pracowników naukowych, przedsiębiorców oraz środowisk opiniotwórczych – związanych z sektorem energetyki.

2. W pracach Zespołu mogą uczestniczyć także osoby niebędące członkami Zespołu, zaproszone przez Przewodniczącego, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do wykonywania zadań Zespołu, w szczególności:

1) przedstawiciele organów władzy publicznej;

2) eksperci z dziedzin omawianych w ramach prac Zespołu;

3) przedstawiciele jednostek naukowych.

3. Członkowie Zespołu, o których mowa w ust. 1 pkt 3, oraz osoby, o których mowa w ust. 2, pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 4

1. Przewodniczący kieruje pracami Zespołu i przewodniczy jego posiedzeniom.

2. Przewodniczący może wyznaczyć osobę prowadzącą posiedzenia Zespołu w przypadku swojej nieobecności.

3. Zespół działa kolegialnie.

4. Zespół podejmuje uchwały w sprawach będących przedmiotem jego działania.

5. Uchwały Zespołu zapadają w drodze konsensusu. W przypadku braku osiągnięcia jednomyślności. Przewodniczący może zarządzić głosowanie – w takim przypadku uchwała Zespołu zapada większością głosów obecnych i głosujących członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

§ 5

W celu realizacji zadań Zespołu, mogą być tworzone grupy robocze.

§ 6

Obsługę organizacyjną prac Zespołu zapewnia Departament Energetyki w Ministerstwie Gospodarki.

§ 7

Koszty związane z działalnością Zespołu pokrywa się z budżetu państwa, w części dotyczącej Ministerstwa Gospodarki.

§ 8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Gospodarki

Waldemar Pawlak

 

 

1) Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej – gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 216, poz. 1593).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 238, poz. 2390 i Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 169, poz. 1414 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 170, poz. 1217 i Nr 220, poz. 1600.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-04-01
  • Data wejścia w życie: 2009-02-03
  • Data obowiązywania: 2013-12-20
  • Dokument traci ważność: 2014-11-24

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA