REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2006 nr 1 poz. 2

Komunikat Nr 6/2006
Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych

z dnia 1 grudnia 2006 r.

w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu na maklerów papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 128 ust. 4 i art. 218 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 i z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz Nr 157, poz. 1119):

§ 1. Ustala się następujący zakres tematyczny egzaminu na maklerów papierów wartościowych:

 

1.

ZAGADNIENIA PRAWNE

1.1.

Zagadnienia prawa cywilnego.

1.1.1.

Osobowość prawna, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych.

1.1.2.

Pojęcie osoby prawnej, czynności prawne i przesłanki ważności umowy.

1.1.3.

Pojęcie pełnomocnictwa i zasadnicze postacie pełnomocnictwa.

1.1.4.

Pojęcie zobowiązania i pojęcie szkody.

1.2.

Zagadnienia prawa handlowego.

1.2.1.

Ogólne zasady prowadzenia działalności gospodarczej.

1.2.2.

Spółka akcyjna.

1.2.3.

Zasady podwyższania lub obniżania kapitału akcyjnego.

1.3.

Zagadnienia prawa podatkowego i dewizowego.

1.3.1.

Ogólne zasady stosowania przepisów prawa podatkowego na rynku finansowym.

1.3.2.

Ogólne zasady stosowania przepisów prawa dewizowego na rynku finansowym.

1.4.

Zagadnienia dotyczące komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

1.4.1.

Komercjalizacja przedsiębiorstw państwowych.

1.4.2.

Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych (pośrednia, bezpośrednia).

1.5.

Zagadnienia dotyczące papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych.

1.5.1.

Istota i zasadnicze właściwości papieru wartościowego.

1.5.2.

Zasadnicze rodzaje papierów wartościowych.

1.5.3.

Akcje i obligacje.

1.5.4.

Skarbowe papiery wartościowe.

1.5.5.

Bankowe papiery wartościowe.

1.5.6.

Zbywalne prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych.

1.5.7.

Pozostałe instrumenty finansowe.

1.6.

Zagadnienia dotyczące oferty publicznej i spółek publicznych.

1.6.1.

Zasady i warunki dokonywania oferty publicznej papierów wartościowych.

1.6.2.

Zasady i warunki ubiegania się o dopuszczenie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym.

1.6.3.

Prospekt emisyjny.

1.6.4.

Memorandum informacyjne i inne dokumenty informacyjne.

1.6.5.

Obowiązki informacyjne emitentów.

1.6.6.

Znaczne pakiety akcji spółek publicznych i wezwania.

1.6.7.

Szczególne uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy spółki publicznej.

1.6.8.

Zniesienie dematerializacji akcji.

1.6.9.

Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna.

1.7.

Zagadnienia dotyczące obrotu instrumentami finansowymi.

1.7.1.

Wtórny obrót instrumentami finansowymi (rynek regulowany giełdowy i pozagiełdowy, towarowy rynek instrumentów finansowych).

1.7.2.

Manipulacja i przyjęte praktyki rynkowe.

1.7.3.

Krajowy Depozyt. System depozytowo-rozliczeniowy.

1.7.4.

Firmy inwestycyjne.

1.7.5.

Domy maklerskie.

1.7.6.

Banki prowadzące działalność maklerską.

1.7.7.

Podmioty zagraniczne prowadzące działalność maklerską.

1.7.8.

Banki powiernicze.

1.7.9.

Kluby inwestorów.

1.7.10.

Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycyjni.

1.7.11.

Obowiązkowy system rekompensat.

1.7.12.

Tajemnica zawodowa i informacje poufne.

1.7.13.

Odpowiedzialność administracyjna, cywilna i karna.

1.8.

Zagadnienia dotyczące nadzoru nad rynkiem kapitałowym.

1.8.1.

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.

1.8.2.

Wymiana informacji między organami nadzoru.

1.8.3.

Postępowanie kontrolne i wyjaśniające oraz blokada rachunków.

1.8.4.

Przepisy karne.

1.9.

Zagadnienia dotyczące tworzenia i funkcjonowania towarzystw i funduszy inwestycyjnych.

1.9.1.

Zasady tworzenia i funkcjonowania towarzystw funduszy inwestycyjnych.

1.9.2.

Zasady tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych

1.9.3.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych. Szczególne konstrukcje i typy funduszy inwestycyjnych.

1.9.4.

Obowiązki informacyjne funduszy inwestycyjnych.

1.9.5.

Zasady działania zagranicznych funduszy inwestycyjnych na terytorium RP.

1.9.6.

Tajemnica zawodowa.

1.10.

Zagadnienia dotyczące rynku towarów giełdowych.

1.10.1.

Tworzenie i ustrój organizacyjny giełdy towarowej.

1.10.2.

Maklerzy giełd towarowych.

1.10.3.

Towarowe domy maklerskie.

1.10.4.

Tajemnica zawodowa.

1.11.

Zagadnienia dotyczące systemu rozliczeniowo-depozytowego.

1.11.1.

Zasady funkcjonowania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

1.11.2.

Uczestnictwo w Depozycie.

1.11.3.

Organizacja, prowadzenie rozliczeń i rozrachunku.

1.11.4.

Realizacja zobowiązań emitentów wobec właściciela papierów wartościowych.

1.11.5.

Wystawianie świadectw depozytowych.

 

2.

RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA

2.1.

Zakres rachunkowości finansowej.

2.1.1.

Rachunkowość jako system informacyjny.

2.1.2.

Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza.

2.1.3.

Podstawowe koncepcje, zasady i definicje rachunkowości finansowej.

2.2.

Sprawozdawczość finansowa.

2.2.1.

Cechy jakościowe sprawozdań finansowych.

2.2.2.

Zakres, forma prezentacji i zasady sporządzania sprawozdań finansowych.

2.2.3.

Składniki sprawozdań finansowych.

2.2.3.1.

Bilans.

2.2.3.2.

Rachunek zysków i strat.

2.2.3.3.

Zestawienie zmian w kapitale własnym.

2.2.3.4.

Rachunek przepływów pieniężnych.

2.2.3.5.

Informacja dodatkowa.

2.3.

Badanie, przegląd, ogłaszanie sprawozdań finansowych.

2.4.

Metody wyceny składników aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

2.5.

Zagadnienia szczegółowe rachunkowości finansowej.

2.5.1.

Pozycje w walutach obcych; różnice kursowe.

2.5.2.

Rachunkowość instrumentów finansowych.

2.5.3.

Koszty prac rozwojowych.

2.5.4.

Rachunkowość łączenia się spółek.

2.5.5.

Pozycje pozabilansowe.

2.5.6.

Inne zagadnienia szczególne.

2.6.

Konsolidacja sprawozdań finansowych.

2.6.1.

Jednostka dominująca, znaczący inwestor, jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, grupa kapitałowa, jednostki powiązane, jednostki podporządkowane.

2.6.2.

Metody konsolidacji.

2.6.3.

Zakres, forma prezentacji i zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

2.6.4.

Badanie, przegląd, ogłaszanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych.

2.7.

Szczególne zasady rachunkowości.

2.7.1.

Szczególne zasady rachunkowości banków.

2.7.2.

Szczególne zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń.

2.7.3.

Szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych.

2.7.4.

Szczególne zasady rachunkowości domów maklerskich i biur maklerskich banków.

 

3.

RYNKI I INSTRUMENTY FINANSOWE

3.1.

Zagadnienia podstawowe.

3.1.1.

Funkcje rynków kapitałowych.

3.1.2.

Rynki pierwotne i wtórne.

3.1.3.

Giełdy a rynki pozagiełdowe.

3.1.4.

Zawieranie i rozliczanie transakcji na rynkach.

3.1.5.

Rynki kierowane cenami i kierowane zleceniami.

3.1.6.

Rynki regulowane i nieregulowane.

3.1.7.

Wielkość i płynność rynku, koszty transakcyjne.

3.1.8.

Źródła informacji o rynku.

 

4.

MATEMATYKA FINANSOWA

4.1.

Zagadnienia podstawowe.

4.1.1.

Procent prosty i procent składany.

4.1.2.

Stopa procentowa nominalna i efektywna.

4.1.3.

Stopa zwrotu z inwestycji.

4.1.4.

Wpływ inflacji na stopę zwrotu z inwestycji (realna stopa zwrotu).

4.1.5.

Wpływ stopy opodatkowania na stopę zwrotu z inwestycji.

4.1.6.

Dyskonto i stopa dyskonta.

4.2.

Wartość pieniądza w czasie.

4.2.1.

Wartość przyszła.

4.2.2.

Wartość bieżąca.

4.2.3.

Wartość przyszła renty.

4.2.4.

Wartość bieżąca renty.

4.2.5.

Wartość bieżąca renty wieczystej.

4.3.

Kredyty.

4.3.1.

Oprocentowanie nominalne i efektywne kredytu.

4.3.2.

Kredyty o równych płatnościach rat kapitałowych.

4.3.3.

Kredyty o równych kwotach spłaty kredytu.

4.4.

Metody oceny efektywności inwestycji.

4.4.1.

Wartość bieżąca netto inwestycji.

4.4.2.

Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji.

4.4.3.

Zmodyfikowana wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji.

4.4.4.

Indeks rentowności.

4.4.5.

Okres zwrotu z inwestycji.

4.4.6.

Podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

 

5.

ANALIZA I WYCENA INSTRUMENTÓW DŁUŻNYCH

5.1.

Rodzaje ryzyk związanych z instrumentami dłużnymi.

5.1.1.

Ryzyko stopy procentowej.

5.1.2.

Ryzyko reinwestycji.

5.1.3.

Ryzyko przedterminowego wykupu.

5.1.4.

Ryzyko kredytowe (niewypłacalności).

5.1.5.

Ryzyko zmian struktury terminowej.

5.1.6.

Ryzyko inflacji.

5.1.7.

Ryzyko płynności.

5.1.8.

Ryzyko kursowe.

5.2.

Klasyfikacja stóp zwrotu z instrumentów dłużnych.

5.2.1.

Nominalna stopa zwrotu.

5.2.2.

Bieżąca stopa zwrotu.

5.2.3.

Stopa zwrotu w terminie do wykupu.

5.3.

Rodzaje instrumentów dłużnych.

5.3.1.

Bony skarbowe.

5.3.2.

Obligacje skarbowe.

5.3.3.

Obligacje samorządowe.

5.3.4.

Obligacje korporacyjne.

5.4.

Poziom i struktura terminowa stóp procentowych.

5.4.1.

Krzywa rentowności.

5.4.2.

Teorie kształtowania się krzywej rentowności (oczekiwań, płynności, segmentacji rynku).

5.4.3.

Czynniki mające wpływ na kształt krzywej rentowności.

5.5.

Analiza obligacji skarbowych.

5.5.1.

Cena obligacji a stopa zwrotu z obligacji.

5.5.2.

Czas trwania (duration) obligacji.

5.5.3.

Zmodyfikowany czas trwania (modified duration) obligacji.

5.5.4.

Wypukłość obligacji.

5.5.5.

Analiza wrażliwości obligacji na zmiany stóp procentowych.

 

6.

ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW I WYCENA AKCJI

6.1.

Analiza finansowa przedsiębiorstw.

6.1.1.

Źródła informacji dla potrzeb analizy finansowej.

6.1.2.

Analiza finansowa przedsiębiorstw z uwzględnieniem banków i zakładów ubezpieczeń.

6.1.2.1.

Analiza trendu.

6.1.2.2.

Analiza porównawcza struktury pionowej i poziomej bilansu.

6.1.2.3.

Analiza rachunku zysków i strat.

6.1.2.4.

Analiza przepływów gotówkowych.

6.1.3.

Analiza wskaźnikowa.

6.1.3.1.

Wskaźniki płynności.

6.1.3.2.

Wskaźniki aktywności (efektywności).

6.1.3.3.

Wskaźniki zadłużenia.

6.1.3.4.

Wskaźniki rentowności.

6.1.3.5.

Wskaźniki wyceny rynkowej.

6.1.3.6.

Współczynnik wypłacalności (dla banków).

6.1.3.7.

Margines wypłacalności i kapitał gwarancyjny (dla zakładów ubezpieczeń).

6.1.3.8.

Model Du Ponta.

6.1.3.9.

Możliwości i ograniczenia analizy wskaźnikowej.

6.1.4.

Stopień dźwigni operacyjnej i finansowej.

6.1.5.

Ekonomiczna interpretacja wskaźników.

6.1.6.

Analiza struktury kapitałowej.

6.2.

Analiza i wycena akcji.

6.2.1.

Proces wyceny akcji.

6.2.1.1.

Wybór metody wyceny.

6.2.1.2.

Zawartość raportu analitycznego.

6.2.1.3.

Znaczenie procesu wyceny w zarządzaniu portfelem inwestycyjnym.

6.2.2.

Klasyfikacja metod wyceny.

6.2.2.1.

Metody majątkowe.

6.2.2.2.

Metody porównawcze.

6.2.2.3.

Metody mieszane.

6.2.2.4.

Metody dochodowe.

6.2.3.

Modele kapitalizacji dywidend (Williamsa-Gordona).

6.2.3.1.

Ogólny model kapitalizacji dywidend.

6.2.3.2.

Model stałej dywidendy i stałego wzrostu dywidendy.

6.2.3.3.

Implikowana stopa wzrostu dywidendy.

6.2.3.4.

Metody szacowania wymaganej stopy zwrotu.

6.2.3.5.

Wpływ polityki dywidend na wartość akcji.

6.2.4.

Modele dyskontowania przepływów gotówkowych.

6.2.4.1.

Etapy wyceny.

6.2.4.2.

Prognozowanie wolnych przepływów gotówkowych.

6.2.4.3.

Wartość końcowa (rezydualna).

6.2.4.4.

Średni ważony koszt kapitału z uwzględnieniem zastosowania modelu CAPM.

6.2.4.5.

Aktywa pozaoperacyjne i wartość firmy.

6.2.4.6.

Analiza wrażliwości.

6.2.5.

Metody porównawcze wyceny akcji.

6.2.5.1.

Znaczenie mnożników w wycenie akcji.

6.2.5.2.

Metoda wskaźnika ceny do zysku.

6.2.5.3.

Metoda wskaźnika ceny do przepływów gotówkowych.

6.2.5.4.

Metoda wskaźnika wartości firmy do zysku operacyjnego (EV/EBIT).

6.2.5.5.

Pozostałe metody wskaźnikowe.

6.2.6.

Model ekonomicznej wartości dodanej.

6.2.7.

Wady i zalety metod wyceny akcji.

 

7.

ANALIZA INSTRUMENTÓW POCHODNYCH

7.1.

Zagadnienia podstawowe.

7.1.1.

Mechanizm działania instrumentów pochodnych.

7.1.2.

Operacje typu zabezpieczającego.

7.1.3.

Operacje typu spekulacyjnego.

7.1.4.

Operacje typu arbitrażowego.

7.1.5.

Krótka sprzedaż.

7.2.

Kontrakty futures.

7.2.1.

Rodzaje kontraktów futures.

7.2.2.

Zasady i metody wyceny kontraktów futures.

7.2.3.

Czynniki warunkujące ceny kontraktów.

7.2.4.

Kontrakty futures a kontrakty forward.

7.3.

Opcje.

7.3.1.

Rodzaje opcji.

7.3.2.

Czynniki warunkujące cenę opcji.

7.3.3.

Wartość wewnętrzna a wartość czasowa opcji.

7.3.4.

Wykorzystanie opcji.

7.3.5.

Strategie handlu opcjami.

 

8.

STRATEGIE INWESTYCYJNE

8.1.

Ryzyko i zysk.

8.1.1.

Stopa zwrotu i ryzyko inwestycyjne.

8.1.2.

Klasyfikacja ryzyk inwestycyjnych.

8.1.3.

Pomiar ryzyka za pomocą wariancji i odchylenia standardowego.

8.1.4.

Kowariancja i współczynnik korelacji.

8.1.5.

Współczynnik zmienności.

8.1.6.

Współczynnik beta.

8.2.

Dywersyfikacja ryzyka.

8.2.1.

Ryzyko dywersyfikowalne i niedywersyfikowalne.

8.2.2.

Dywersyfikacja sektorowa.

8.2.3.

Dywersyfikacja w ramach kategorii ratingowych.

8.2.4.

Dywersyfikacja ponadnarodowa.

8.2.5.

Dywersyfikacja Markowitza.

8.2.6.

Nadmierna dywersyfikacja.

8.3.

Model jednowskaźnikowy Sharpe'a.

8.3.1.

Linia charakterystyczna papieru wartościowego (security characteristic line, SCL).

8.3.2.

Znaczenie współczynnika beta.

8.3.3.

Ryzyko rynkowe (systematyczne) i ryzyko specyficzne (niesystematyczne).

8.4.

Model wyceny aktywów kapitałowych (capital asset pricing model, CAPM).

8.4.1.

Założenia i konstrukcja modelu.

8.4.2.

Linia rynku kapitałowego (capital market line, CML).

8.4.3.

Linia rynku papierów wartościowych (security market line, SML).

8.4.4.

Portfele niedowartościowane i przewartościowane.

8.5.

Cele i ograniczenia inwestycyjne klienta.

8.5.1.

Oczekiwana stopa zwrotu z inwestycji.

8.5.2.

Akceptowany poziom ryzyka.

8.5.3.

Oczekiwana płynność inwestycji.

8.5.4.

Zakładany horyzont inwestycyjny.

8.5.5.

Pozostałe uwarunkowania inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.

8.6.

Podstawowe strategie zarządzania portfelami.

8.6.1.

Mechaniczne metody inwestowania (stałej kwoty kapitału, stałej relacji, cenowo-wskaźnikowa).

8.6.2.

Zarządzanie aktywne i pasywne.

8.6.3.

Zarządzanie krótkookresowe i długookresowe.

8.6.4.

Strategie zarządzania portfelami akcyjnymi.

8.6.5.

Strategie zarządzania portfelami papierów dłużnych.

8.6.6.

Strategie zarządzania portfelami mieszanymi (alokacja aktywów).

8.6.7.

Wykorzystanie instrumentów pochodnych w strategiach inwestycyjnych.

8.7.

Ocena efektywności zarządzania portfelami.

8.7.1.

Analiza osiągniętych stóp zwrotu względem benchmarku.

8.7.2.

Mierniki efektywności zarządzania portfelami (Treynora, Sharpa i Jansena).

8.7.3.

Analiza porównawcza portfeli.

8.7.4.

Globalne standardy prezentacji wyników zarządzania (Global Investment Performance Standards, GIPS).

 

9.

OBRÓT GIEŁDOWY I POZAGIEŁDOWY

9.1.

Zagadnienia dotyczące regulowanego rynku giełdowego.

9.1.1.

Warunki i tryb dopuszczania papierów wartościowych do obrotu giełdowego.

9.1.2.

Wprowadzanie papierów wartościowych do obrotu giełdowego.

9.1.3.

Szczegółowe zasady obrotu na rynku instrumentów pochodnych.

9.1.4.

Członkowie giełdy.

9.1.5.

Maklerzy giełdowi.

9.1.6.

Animatorzy rynku.

9.1.7.

Zasady przyjmowania, realizacji oraz modyfikacji i anulowania zleceń maklerskich.

9.1.8.

Zasady klasyfikowania papierów wartościowych do określonego systemu notowań.

9.1.9.

Sesje giełdowe (notowania jednolite, notowania ciągłe, harmonogram sesji).

9.1.10.

Sposób określania kursu otwarcia, kursu zamknięcia, kursu jednolitego i kursu określanego w wyniku równoważenia oraz rodzaje i sposób realizacji zleceń biorących udział w ich określaniu.

9.1.11.

Określanie dokładności kursów papierów wartościowych.

9.1.12.

Zasady notowania papierów wartościowych w przypadku realizacji praw wynikających z tych

 

papierów (prawo poboru, prawo do dywidendy, zmiana wartości nominalnej).

9.1.13.

Zapytania o cenę.

9.1.14.

Transakcje pakietowe i nabycie znacznych pakietów akcji.

9.1.15.

Zasady przekazywania raportów bieżących i okresowych przez emitentów papierów wartościowych.

9.2.

Zagadnienia dotyczące regulowanego obrotu pozagiełdowego.

9.2.1.

Zasady funkcjonowania Centralnej Tabeli Ofert.

9.2.2.

Warunki i tryb dopuszczania i wprowadzania papierów wartościowych do obrotu pozagiełdowego.

9.2.3.

Klasyfikacja papierów wartościowych na rynku pozagiełdowym.

9.2.4.

Instrumenty pochodne.

9.2.5.

Zawieszenie i wykluczenie papierów wartościowych z obrotu pozagiełdowego.

9.2.6.

Zasady dopuszczania do działania na rynku pozagiełdowym (organizator, maklerzy).

9.2.7.

Obowiązki członków rynku pozagiełdowego.

9.2.8.

Zasady zmiany zakresu, zawieszenia działania oraz uchylenia dopuszczenia do działania na rynku pozagiełdowym.

9.2.9.

Zasady obrotu na rynku (składanie ofert, transakcje bezpośrednie i pakietowe, publiczne wezwanie).

9.2.10.

Określenie przedziałów wartości i stopnia dokładności przy określaniu cen papierów wartościowych.

9.2.11.

Zasady postępowania w przypadku wystąpienia na rynku sytuacji nadzwyczajnych, stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa obrotu.

 

10.

ETYKA ZAWODOWA

10.1.

Etyka zawodowa maklerów i doradców.

10.2.

Kodeks dobrej praktyki przedsiębiorstw maklerskich.

10.3.

Przeciwdziałanie „praniu brudnych pieniędzy”.

 

§ 2. Zakres tematyczny egzaminu uzupełniającego obejmuje zagadnienia określone w § 1 pkt 5, 6, 7 i 8.

§ 3. Pomocniczy wykaz przepisów prawnych dotyczący zagadnień określonych w zakresie tematycznym, o którym mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego komunikatu.

§ 4. Pomocniczy wykaz literatury dotyczący zagadnień określonych w zakresie tematycznym, o którym mowa w§ 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego komunikatu.

§ 5. 1. Na egzaminach wymagana jest znajomość przepisów prawa według stanu prawnego obowiązującego na miesiąc przed przeprowadzeniem danego egzaminu.

2. Komunikaty w sprawie zmian załączników, o których mowa w § 3 i § 4, zamieszczane są na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego nie później niż na miesiąc przed przeprowadzeniem danego egzaminu.

PRZEWODNICZĄCY

Komisji Egzaminacyjnej

dla Maklerów Papierów Wartościowych

Dariusz Malesa

 

Załącznik 1. [Zakres tematyczny egzaminu na maklerów papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego - wykaz przepisów prawnych]

Załącznik nr 1
do Komunikatu Nr 6/2006 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych
z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu
na maklerów papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

Wykaz przepisów prawnych:

1. Ustawa z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. Nr 157, poz. 1119).

2. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym (Dz.U. Nr 183, poz. 1537 i z 2006 r. Nr 157, poz. 1119 oraz Nr 170, poz. 1217).

3. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. Nr 183, poz. 1538 i z 2006 r. Nr 104, poz. 708 oraz Nr 157, poz. 1119).

1/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz.U. Nr 206, poz. 1715).

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie trybu i warunków udzielania przez firmy inwestycyjne pożyczek na nabycie maklerskich instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 207, poz. 1728).

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2005 r. w sprawie trybu i warunków postępowania firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz.U. z 2006 r. Nr 2, poz. 8).

4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2006 r. w sprawie trybu i warunków pożyczania maklerskich instrumentów finansowych, z udziałem firm inwestycyjnych oraz banków powierniczych (Dz.U. Nr 67, poz. 481).

5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 kwietnia 2006 r. w sprawie określenia warunków technicznych i organizacyjnych dla firm inwestycyjnych i banków powierniczych (Dz.U. Nr 67, poz. 480).

4. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 i z 2006 r. Nr 157, poz. 1119).

1/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. Nr 207, poz. 1729).

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209, poz. 1744).

5. Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz.U. Nr 146, poz. 1546, z 2005 r. Nr 83, poz. 719, Nr 183, poz. 1537 i poz. 1538, Nr 184, poz. 1539 i z 2006 r. Nr 157, poz. 1119).

6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.).

7. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.).

8. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.).

9. Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. Nr 141, poz. 1178 z późn. zm.).

10. Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.).

11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji (Dz.U. z 2002 r. Nr 171, poz. 1397 z późn. zm.).

12. Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019 z późn. zm.).

13. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.).

1/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. Nr 231, poz. 2318 z późn. zm.).

2/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 8 grudnia 2003 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń (Dz.U. Nr 218, poz. 2144 z późn. zm.).

3/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości banków (Dz.U. Nr 149, poz. 1673 z późn. zm.).

4/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metody wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. Nr 149, poz. 1674 z późn. zm.).

5/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych banków oraz skonsolidowanych sprawozdań holdingu finansowego (Dz.U. Nr 152, poz. 1728).

6/ Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości domów maklerskich i jednostek organizacyjnych banków w ramach których prowadzona jest działalność maklerska (Dz.U. Nr 153, poz. 1753 z późn. zm.).

14. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) w zakresie opodatkowania na rynku finansowym.

15. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w zakresie opodatkowania na rynku finansowym.

16. Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005 r. Nr 41, poz. 399 z późn. zm.) w zakresie opodatkowania na rynku finansowym.

17. Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzeniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 z późn. zm.).

18. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

19. Szczegółowe Zasady Obrotu Giełdowego obowiązujące na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

20. Regulamin obrotu Rynku Papierów Wartościowych CeTO.

21. Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych.

22. Zasady Etyki Zawodowej Maklerów i Doradców.

23. Kodeks Dobrej Praktyki Przedsiębiorstw Maklerskich.

Załącznik 2. [Zakres tematyczny egzaminu na maklerów papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego - wykaz literatury]

Załącznik nr 2
do Komunikatu Nr 6/2006 Komisji Egzaminacyjnej dla Maklerów Papierów Wartościowych
z dnia 1 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia zakresu tematycznego egzaminu
na maklerów papierów wartościowych i egzaminu uzupełniającego

Wykaz literatury:

1. E.F. Brigham, L.C. Gapenski - „Zarządzanie finansami. T.1 i T.2”, PWE 2000 (T.1: rozdz. 4, 6-7; T.2 rozdz. 18).

2. J. Gajdka, E. Walińska - „Zarządzanie finansowe: teoria i praktyka. T.1 i T.2”, FRR 2000 (T.1: rozdz. 3-10; T.2: rozdz. 11, 13, 18,20).

3. E.J. Elton, M.J. Gruber - „Nowoczesna teoria portfelowa i analiza papierów wartościowych”, WIG PRESS 1998 (rozdz. 13, 18-20, 24-26).

4. F. Fabozzi - „Rynki obligacji: analiza i strategie”, WIG PRESS 2000 (rozdz. 1-5, 7, 17-20).

5. J. Hull - „Kontrakty terminowe i opcje: wprowadzenie”, WIG PRESS 1999 (rozdz. 1-5, 7-15).

6. R. Haugen - „Teoria nowoczesnego inwestowania”, WIG PRESS 1996 (rozdz. 1-4, 7, 11-15, 21-22).

7. K. Jajuga, T. Jajuga - „Inwestycje: instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa”, PWN 1998.

8. F.K. Reilly, K.C. Brown - „Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem T.1 i T.2”, PWE 2001 (rozdz. 1-2, 4, 8, 11-13, 15-16, 18-20, 22-24, 27).

9. M. Sobczyk - „Matematyka finansowa. Podstawy teoretyczne, przykłady, zadania”, PLACET 2001.

10. A. Szablewski, R. Tuziemek (red.) - „Wycena i zarządzanie wartością firmy”, POLTEXT 2005 (rozdz. 5).

11. M.R. Tyran - „Wskaźniki finansowe”, Dom Wydawniczy ABC 1999.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2006-12-15
  • Data wejścia w życie: 2006-12-15
  • Data obowiązywania: 2006-12-15
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA