REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 9

KOMUNIKAT Nr 39
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA AGENTÓW FIRM INWESTYCYJNYCH

z dnia 18 lipca 2014 r.

w sprawie zakresu tematycznego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2014 r. poz. 94 i 586) ogłasza się zakres tematyczny najbliższego egzaminu na agenta firmy inwestycyjnej, którego termin został wyznaczony na dzień 26 października 2014 r., określony w załączniku do komunikatu.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla agentów firm inwestycyjnych: Marek Szuszkiewicz

Załącznik 1. [ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU NA AGENTA FIRMY INWESTYCYJNEJ]

Załącznik do komunikatu nr 39
Komisji Egzaminacyjnej
dla Agentów Firm Inwestycyjnych
z dnia 18 lipca 2014 r. (poz. 9)

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU NA AGENTA FIRMY INWESTYCYJNEJ

1.

ZAGADNIENIA PRAWNE

1.1.

Zagadnienia prawa cywilnego.

1.1.1.

Zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych, skutki dokonania czynności prawnej przez osobę pozbawioną zdolności prawnej lub o ograniczonej zdolności do czynności prawnych.

1.1.2.

Przedsiębiorcy i ich oznaczenia.

1.1.3.

Czynności prawne oraz formy czynności prawnych.

1.1.4.

Wady oświadczenia woli.

1.1.5.

Warunek.

1.1.6.

Przedstawicielstwo i prokura.

1.1.7.

Termin.

1.1.8.

Przedawnienie roszczeń.

1.1.9.

Zobowiązania.

1.1.9.1.

Przepisy ogólne.

1.1.9.2.

Wielość dłużników i wierzycieli.

1.1.9.3.

Wykonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania.

1.1.9.4.

Zmiana wierzyciela i dłużnika.

1.1.9.5.

Umowa sprzedaży – przepisy ogólne.

1.1.9.6.

Umowa pożyczki.

1.1.9.7.

Umowa zlecenia.

1.1.9.8.

Umowa agencyjna.

1.1.9.9.

Poręczenie.

1.1.9.10.

Darowizna.

1.1.9.11.

Papiery wartościowe.

1.2.

Zagadnienia prawa handlowego.

1.2.1.

Spółki osobowe – zasady reprezentacji spółek osobowych.

1.2.2.

Spółki kapitałowe – spółka z o.o.

1.2.2.1.

Powstanie spółki.

1.2.2.2.

Prawa i obowiązki wspólników.

1.2.2.3.

Zasady reprezentacji.

1.2.2.4.

Odpowiedzialność cywilnoprawna.

1.2.3.

Spółki kapitałowe – spółka akcyjna.

1.2.3.1.

Powstanie spółki.

1.2.3.2.

Zasady reprezentacji.

1.2.3.3.

Nadzór.

1.2.3.4.

Walne zgromadzenie.

1.2.3.5.

Rozwiązanie i likwidacja spółki akcyjnej.

1.3.

Zagadnienia prawa podatkowego i dewizowego.

1.3.1.

Opodatkowanie transakcji zawieranych na rynku regulowanym.

1.3.2.

Podatek od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży instrumentów finansowych.

1.3.2.

Ogólne zasady stosowania prawa dewizowego na rynku kapitałowym.

1.4.

Zagadnienia dotyczące komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.

1.4.1.

Zasady ogólne przeprowadzania komercjalizacji i prywatyzacji.

1.4.2.

Prywatyzacja pośrednia.

1.4.3.

Uprawnienia pracowników do nieodpłatnego nabywania akcji i ograniczenia w zakresie obrotu nabytymi akcjami.

1.5.

Ogólne zasady i warunki dokonywania oferty publicznej oraz zagadnienia dotyczące spółek publicznych.

1.5.1.

Publiczne proponowanie nabycia papierów wartościowych i zasady dokonywania oferty publicznej.

1.5.2.

Ewidencja papierów wartościowych.

1.5.3.

Inwestorzy kwalifikowani.

1.5.4.

Subemisja inwestycyjna i usługowa.

1.5.5.

Zasady sporządzania prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego.

1.5.6.

Uprawnienia nadzorcze KNF w związku z ofertą publiczną.

1.5.7.

Zasady publikacji i aktualizacji prospektu emisyjnego i memorandum informacyjnego.

1.5.8.

Obowiązki informacyjne emitentów.

1.5.9.

Znaczne pakiety akcji spółek publicznych.

1.5.10.

Ujawnienie stanu posiadania.

1.5.11.

Wezwania.

1.5.12.

Szczególne uprawnienia i obowiązki akcjonariuszy spółek publicznych.

1.5.13.

Zniesienie dematerializacji akcji.

1.5.14.

Zasady odpowiedzialności, administracyjnej, cywilnoprawnej i karnej za naruszenie przepisów ustawy o ofercie publicznej (...).

1.6.

Zagadnienia dotyczące obrotu instrumentami finansowymi.

1.6.1.

Zagadnienia ogólne obrotu instrumentami finansowymi i rodzaje instrumentów finansowych.

1.6.2.

Dematerializacja papierów wartościowych i rachunki papierów wartościowych.

1.6.3.

Wtórny obrót instrumentami finansowymi (rynek regulowany giełdowy i pozagiełdowy oraz alternatywny system obrotu).

1.6.4.

Manipulacja instrumentem finansowym.

1.6.5.

System depozytowo-rozliczeniowy.

1.6.5.1.

Rozliczenie i rozrachunek transakcji.

1.6.5.2.

Zadania i organizacja Krajowego Depozytu.

1.6.5.3.

Izby rozliczeniowe i rozrachunkowe.

1.6.6.

Zasady prowadzenia działalności przez firmy inwestycyjne.

1.6.6.1.

Domy maklerskie, banki prowadzące działalność maklerską, zagraniczne firmy inwestycyjne.

1.6.6.2.

Zasady wykonywania czynności maklerskich.

1.6.6.3.

Agenci firm inwestycyjnych.

1.6.6.4.

Maklerzy papierów wartościowych i doradcy inwestycyjni.

1.6.7.

Banki powiernicze.

1.6.8.

System rekompensat.

1.6.9.

Tajemnica zawodowa.

1.6.10.

Informacja poufna.

1.6.11.

Okresy zamknięte.

1.6.12.

Odpowiedzialność administracyjna i karna za naruszenie przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

1.6.13.

Skarbowe papiery wartościowe.

1.6.14.

Obligacje.

1.6.15.

Bankowe papiery wartościowe.

1.7.

Działalność firm inwestycyjnych (rozporządzenia).

1.7.1.

Ogólne zasady postępowania firm inwestycyjnych w kontaktach z klientami profesjonalnymi (prawa klienta, rodzaje przekazywanych klientowi informacji, obowiązku firmy inwestycyjnej w kontaktach z klientem).

1.7.2.

Ogólne zasady postępowania firm inwestycyjnych w kontaktach z klientami detalicznymi (prawa klienta, rodzaje przekazywanych klientowi informacji, obowiązku firmy inwestycyjnej w kontaktach z klientem).

1.7.3.

Obowiązki i prawa firmy inwestycyjnej świadczącej usługi przechowywania, rejestrowania instrumentów finansowych, prowadzenia rachunków pieniężnych.

1.7.4.

Przyjmowanie i przekazywanie zleceń przez firmę inwestycyjną na rynku regulowanym oraz poza rynkiem regulowanym (elementy zlecenia, obowiązki i prawa firmy inwestycyjnej).

1.7.5.

Obowiązki firmy inwestycyjnej w zakresie działania na warunkach najbardziej korzystnych dla klienta.

1.7.6.

Obowiązki firmy inwestycyjnej przy wykonywaniu zleceń w obrocie zorganizowanym.

1.7.7.

Obowiązki firmy inwestycyjnej przy oferowaniu instrumentów finansowych oraz przenoszeniu instrumentów finansowych i środków pieniężnych klientów.

1.7.8.

Rodzaje oraz treść raportów firm inwestycyjnych związanych z wykonywaniem umowy o świadczenie usług maklerskich.

1.7.9.

Ogólne zasady postępowania w przypadku zabezpieczenia wierzytelności na instrumentach finansowych.

1.7.10.

Rodzaje oraz zakres regulacji regulaminów funkcjonujących w firmach inwestycyjnych.

1.8.

Zagadnienia dotyczące tworzenia i funkcjonowania funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych.

1.8.1.

Ogólne zasady prowadzenia działalności przez fundusze inwestycyjne i towarzystwa funduszy inwestycyjnych.

1.8.2.

Rodzaje funduszy inwestycyjnych. Szczególne konstrukcje i typy funduszy inwestycyjnych.

1.8.3.

Zasady tworzenia funduszy inwestycyjnych.

1.8.4.

Zasady zbywania i odkupywania jednostek uczestnictwa.

1.8.5.

Zasady zbywania i wykupywania certyfikatów inwestycyjnych.

1.8.6.

Depozytariusz.

1.8.7.

Łączenie funduszy inwestycyjnych otwartych i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych.

1.8.8.

Obowiązki informacyjne funduszy inwestycyjnych.

1.8.9.

Nadzór KNF nad tworzeniem i funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych.

1.8.10.

Przejęcie zarządzania funduszem inwestycyjnym.

1.8.11.

Przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja funduszu inwestycyjnego.

1.8.12.

Odpowiedzialność, administracyjna i karna za naruszenie ustawy o funduszach inwestycyjnych.

1.8.13.

Zasady zbywania na terytorium RP tytułów uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

1.8.14.

Tajemnica zawodowa.

1.9.

Zagadnienia dotyczące rynku towarów giełdowych.

1.9.1.

Rodzaje towarów giełdowych.

1.9.2.

Ustrój organizacyjny giełdy towarowej.

1.9.3.

Giełdowa izba rozrachunkowa.

1.9.4.

Członkowie giełdy towarowej i transakcje giełdowe.

1.9.5.

Tajemnica zawodowa.

1.10.

Organizacja i zadania Komisji Nadzoru Finansowego.

2.

ZAWIERANIE TRANSAKCJI NA RYNKU ZORGANIZOWANYM.

2.1.

Zagadnienia dotyczące regulowanego rynku giełdowego prowadzonego przez GPW w Warszawie SA.

2.1.1.

Warunki i tryb dopuszczenia instrumentów finansowych do obrotu giełdowego.

2.1.2.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu giełdowego.

2.1.3.

Instrumenty pochodne – postanowienia ogólne, kontrakty terminowe, opcje.

2.1.4.

Członkowie giełdy.

2.1.5.

Animatorzy obrotu giełdowego – animatorzy rynku, animatorzy emitenta.

2.1.6.

Zlecenia maklerskie – zawartość zleceń, rodzaje zleceń, zasady przyjmowania, modyfikacji, realizacji i anulowania zleceń, dodatkowe warunki wykonania zleceń, oznaczenia ważności zleceń.

2.1.7.

Transakcje giełdowe, anulowanie transakcji giełdowych.

2.1.8.

Sesje giełdowe, harmonogram notowań instrumentów finansowych.

2.1.9.

Systemy notowań – notowania w systemie ciągłym, notowania w systemie kursu jednolitego.

2.1.10.

Transakcje szczególne – transakcje pakietowe, redystrybucyjne.

2.1.11.

Ewidencja transakcji giełdowych.

2.1.12.

Upowszechnianie informacji giełdowych oraz segmenty klasyfikacyjne.

2.2.

Indeksy giełdowe na GPW w Warszawie SA, instrumenty notowane na GPW w Warszawie S.A.

2.3.

NewConnect – podstawowe informacje, zasady obrotu, indeksy.

2.4.

BondSpot SA – podstawowe informacje, zasady obrotu, indeksy.

3.

ANALIZA I RACHUNKOWOŚĆ FINANSOWA.

3.1.

Analiza finansowa.

3.1.2.

Analiza wskaźnikowa.

3.1.2.1.

Wskaźniki płynności.

3.1.2.1.1.

Płynności bieżącej.

3.1.2.1.2.

Płynności szybkiej.

3.1.2.2.

Wskaźniki aktywności (efektywności).

3.1.2.2.1.

Rotacji należności (w tym w dniach).

3.1.2.2.2.

Rotacji zapasów (w tym w dniach).

3.1.2.2.3.

Operacyjności.

3.1.2.3.

Wskaźniki zadłużenia.

3.1.2.3.1.

Ogólnego zadłużenia.

3.1.2.4.

Wskaźniki rentowności.

3.1.2.4.1.

Rentowność sprzedaży netto.

3.1.2.4.2.

Rentowność aktywów.

3.1.2.4.3.

Rentowność kapitału własnego.

3.1.2.5.

Wskaźniki wyceny rynkowej.

3.1.2.5.1.

Zyskowność na jedna akcję.

3.1.2.5.2.

Wskaźnik ceny rynkowej do wartości księgowej na akcję.

3.1.2.5.3.

Wskaźnik ceny akcji w stosunku do bieżących zysków.

3.1.2.5.4.

Wskaźnik stopy dywidendy.

3.2.

Rachunkowość finansowa.

3.2.1.

Zakres zastosowania ustawy o rachunkowości i MSR.

3.2.2.

Sprawozdanie finansowe wg ustawy o rachunkowości i MSR.

3.2.2.1.

Budowa sprawozdania

3.2.2.1.1.

Bilans.

3.2.2.1.2.

Rachunek zysków i strat.

3.2.2.1.3.

Informacja dodatkowa.

3.2.2.1.3.1.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

3.2.2.1.3.2.

Dodatkowe informacje i objaśnienia.

3.2.2.1.4.

Zestawienie zmian w kapitale własnym.

3.2.2.1.5.

Rachunek przepływów pieniężnych.

3.2.2.1.6.

Sprawozdanie z działalności jednostki.

3.2.2.2.

Terminy sporządzenia, osoby odpowiedzialne za sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania.

3.2.2.3.

Badanie i ogłaszanie sprawozdań finansowych.

4.

MATEMATYKA FINANSOWA.

4.1.

Zagadnienia podstawowe.

4.1.1.

Procent prosty i składany.

4.1.1.1.

Stopa roczna.

4.1.1.2.

Stopa podokresowa.

4.1.1.3.

Kapitalizacja roczna.

4.1.1.4.

Kapitalizacja podokresowa.

4.1.1.5.

Kapitalizacja ciągła.

4.1.1.6.

Realna wartość kapitału (wpływ inflacji na wartość oprocentowanego kapitału).

4.1.1.7.

Stopa procentowa nominalna i efektywna.

4.1.2.

Stopa zwrotu.

4.1.3.

Pojęcie średniego czasu trwania (duration).

4.1.4.

Dyskonto i stopa dyskonta.

4.2.

Wartość pieniądza w czasie.

4.2.1.

Wartość przyszła.

4.2.2.

Wartość bieżąca.

5.

INSTRUMENTY DŁUŻNE.

5.1.

Parametry charakteryzujące obligacje.

5.1.1.

wartość nominalna,

5.1.2.

termin wykupu,

5.1.3.

oprocentowanie (stopa kuponów, stopa oprocentowania),

5.1.4.

terminy płacenia odsetek.

5.2.

Podstawy wyceny obligacji.

5.2.1.

cena obligacji kuponowej o stałym i zmiennym oprocentowaniu (wyliczenie),

5.2.2.

cena „brudna”, cena „czysta”, narosłe odsetki,

5.2.3.

cena obligacji zerokuponowej przy zastosowaniu rocznego okresu bazowego i półrocznego okresu bazowego

5.3.

Stopa dochodu obligacji:

5.3.1.

definicja stopy dochodu,

5.3.2.

właściwości stopy dochodu, zależność pomiędzy ceną a stopą dochodu obligacji.

6.

INSTRUMENTY POCHODNE.

6.1.

Kontrakty terminowe futures i forward.

6.1.1.

Podstawowe transakcje z wykorzystaniem transakcji futures/forward: transakcja spekulacyjna, transakcja zabezpieczająca, transakcja arbitrażowa,

6.1.2.

Cena dostawy, cena terminowa, cena rozliczeniowa kontraktu,

6.1.3.

Depozyt zabezpieczający – rola i wykorzystanie,

6.1 A.

Izba rozrachunkowa i depozyty rozliczeniowe,

6.1.5.

Sposoby rozliczenia kontraktu: dostawa, rozliczenie pieniężne,

6.1.6.

Rodzaje instrumentów bazowych w kontrakcie.

6.1.7.

Kontrakty terminowe notowane na GPW w Warszawie.

6.1.8.

Kontrakt terminowy na akcje: sposób zawierania transakcji i ich rozliczenia,

6.1.9.

Kontrakt terminowy w indeks giełdowy: sposób zawierania transakcji i ich rozliczenia,

6.1.10.

Kontrakty terminowe zawierane poza rynkiem regulowanym,

6.1.11.

Kontrakty terminowe na walutę: sposób zawierania i ich rozliczenia,

6.1.12.

Kontrakty terminowe na towar (towarowe kontrakty terminowe): sposób zawierania i ich rozliczenia,

6.1.13.

Kontrakty terminowe na różnicę (kontrakty różnicowe).

6.2.

Opcje.

6.2.1.

Opcja kupna (nabycie opcji kupna, wystawienie opcji kupna),

6.2.2.

Opcja sprzedaży (nabycie opcji sprzedaży, wystawienie opcji sprzedaży),

6.2.3.

Opcja europejska, opcja amerykańska – różnice,

6.2.4.

Przedterminowe wykonanie opcji,

6.2.5.

Aktywa bazowe (akcje, waluta, indeks giełdowy),

6.2.6.

Cena wykonania opcji,

6.2.7.

Data wygaśnięcia opcji,

6.2.8.

Cena opcji,

6.2.9.

Wystawienie opcji bez pokrycia, wystawienie opcji z pokryciem,

6.2.10.

Czynniki kształtujące cenę opcji na akcje:

 

– aktualna cena akcji,

– cena wykonania,

– czas pozostający do wygaśnięcia opcji,

– zmienność ceny akcji,

– wolna od ryzyka stopa procentowa,

– dywidendy spodziewane w okresie ważności opcji.

6.2.11.

Wartość wewnętrzna opcji,

6.2.12.

Wartość czasowa opcji,

6.2.13.

Współczynnik delta opcji, definicja i zastosowanie w praktyce,

6.2.14.

Podstawowe transakcje z wykorzystaniem opcji.

7.

STRATEGIE INWESTYCYJNE.

7.1.

Podstawowe strategie inwestowania w akcje, obligacje i instrumenty pochodne.

8.

ETYKA ZAWODOWA.

8.1.

Kodeks dobrej praktyki domów maklerskich.

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-28
  • Data wejścia w życie: 2014-07-28
  • Data obowiązywania: 2014-07-28
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA