REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 23

UCHWAŁA Nr 288/2014
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 8 września 2014 r.

w sprawie ustanowienia wyróżnienia pod nazwą „Instytucja finansowa przyjazna mediacji” i zasad jego przyznawania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 4 i art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Ustanawia się wyróżnienie pod nazwą „Instytucja finansowa przyjazna mediacji”, zwane dalej „wyróżnieniem”.

§ 2.

Celem przyznawania wyróżnienia jest przyczynianie się do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku finansowego oraz ochrony uczestników tego rynku poprzez:

1) propagowanie polubownego rozwiązywania sporów pomiędzy instytucjami finansowymi a odbiorcami świadczonych przez nie usług;

2) nagradzanie instytucji finansowych, które kontakty ze swoimi klientami opierają na otwartości, dialogu i dążeniu do porozumienia.

§ 3.

1. Wyróżnienie przyznawane jest przez Kapitułę Wyróżnienia, zwaną dalej „Kapitułą”, podmiotom podlegającym nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, zwanej dalej „KNF”, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym.

2. Kapituła może przyznać wyróżnienie także instytucji finansowej nie podlegającej nadzorowi KNF.

3. Wyróżnienie przyznawane jest w drodze uchwały Kapituły i jest potwierdzane certyfikatem.

§ 4.

1. Wyróżnienie przyznawane jest instytucji finansowej, która publicznie deklaruje wolę polubownego rozwiązywania sporów ze swoimi klientami w drodze mediacji i jednocześnie w danym roku kalendarzowym:

1) wyraziła zgodę na mediację w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF lub doprowadziła do polubownego zakończenia sporu przed rozpoczęciem właściwego postępowania mediacyjnego, w przypadku ponad 30% wniosków o mediację skierowanych przez swoich klientów, lub

2) skierowała do mediacji w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF co najmniej 10 wniosków i jednocześnie wyrażała zgodę na mediację w Centrum Mediacji Sądu Polubownego przy KNF.

2. Liczba wyróżnień przyznawanych w danym roku kalendarzowym nie jest ograniczona.

§ 5.

1. Kapituła działa w składzie:

1) Przewodniczący KNF – Przewodniczący Kapituły;

2) Prezes Sądu Polubownego przy KNF;

3) trzech członków Zgromadzenia Ogólnego Arbitrów i Mediatorów Sądu Polubownego przy KNF wybranych przez to zgromadzenie.

2. Kapituła podejmuje uchwałę o przyznaniu wyróżnienia zwykłą większością głosów, w obecności Przewodniczącego Kapituły i co najmniej trzech osób wchodzących w skład Kapituły.

3. Kapituła może uchwalić regulamin pracy Kapituły.

4. Uchwała o przyznaniu wyróżnienia podejmowana jest na podstawie danych statystycznych zamieszczonych w bazie spraw Sądu Polubownego przy KNF, dotyczących poprzedniego roku kalendarzowego, oraz informacji publikowanych przez instytucję finansową, a dotyczących woli polubownego rozwiązywania przez tę instytucję potencjalnych sporów ze swoimi klientami w drodze mediacji.

5. Uchwała o przyznaniu wyróżnienia podejmowana jest do końca marca roku kalendarzowego, w którym wyróżnienie jest przyznawane.

6. W przypadku rażących uchybień wobec zasad i wartości będących podstawą przyznania wyróżnienia Kapituła może podjąć uchwałę o cofnięciu instytucji finansowej certyfikatu i prawa do używania znaku. Uchwała podejmowana jest kwalifikowaną większością głosów, w obecności Przewodniczącego Kapituły i co najmniej trzech osób wchodzących w skład Kapituły.

7. Kapituła może podejmować uchwały również w drodze głosowania korespondencyjnego w trybie obiegowym. Przepis ust. 2 i 6 stosuje się odpowiednio.

§ 6.

1. Wyróżnieniu towarzyszy znak graficzny (logotyp), zwany dalej „znakiem”, którego wzór określony zostanie odrębnie.

2. Instytucji finansowej, której przyznano wyróżnienie przysługuje prawo do używania znaku w ramach prowadzonej przez siebie działalności.

3. Znak może być wykorzystywany na wszystkich polach eksploatacji w dowolnej wielkości dostosowanej do potrzeb. Jakiekolwiek odstępstwa od wzoru znaku, w tym w szczególności zmiany w układzie graficznym lub kolorystyce znaku są niedopuszczalne.

4. Prawo do używania znaku jest nieodpłatne.

5. Prawo do używania znaku przysługuje przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia wydania certyfikatu. Certyfikat oraz informacje o fakcie jego przyznania mogą być wykorzystywane przez wyróżnioną instytucję finansową również w okresie późniejszym.

§ 7.

Nazwa wyróżnienia oraz znak podlegają ochronie prawnej.

§ 8.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego: Andrzej Jakubiak

 

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 1166 i 1385 oraz z 2013 r. poz. 70, 1012, 1036 i 1567.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-11-25
  • Data wejścia w życie: 2014-09-08
  • Data obowiązywania: 2016-09-27
  • Dokument traci ważność: 2023-09-15

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA