REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2017 poz. 15

UCHWAŁA NR 319/2017
KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 1 sierpnia 2017 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 11 ust. 1 oraz art. 3 ust. 2 w związku z art. 1 ust. 2 pkt 1 i pkt 6 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 196, z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje:

§ 1.

 W uchwale Nr 312/2012 Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie trybu wykonywania nadzoru nad działalnością bankową (Dz. Urz. KNF poz. 20) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 47 otrzymuje brzmienie:

„§ 47. 1. Kierujący inspekcją organizuje spotkanie końcowe z kierownictwem jednostki kontrolowanej w celu przedstawienia wyników inspekcji i omówienia stwierdzonych nieprawidłowości.

2. Na spotkanie końcowe jest zapraszany, za pośrednictwem podmiotu kontrolowanego:

1) przedstawiciel rady nadzorczej;

2) biegły rewident;

3) przedstawiciel systemu ochrony – w przypadku banku będącego uczestnikiem systemu ochrony lub przedstawiciel banku zrzeszającego – w przypadku banku niebędącego uczestnikiem systemu ochrony;

4) kurator nadzorujący wykonanie programu postępowania naprawczego lub kurator ustanowiony w celu poprawy sytuacji lub zapewnienia efektywności wdrażanego planu naprawy.

3. W przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 3, przedstawiciel systemu ochrony lub banku zrzeszającego uczestniczy w spotkaniu końcowym o ile zarząd kontrolowanego banku spółdzielczego wyrazi na to zgodę w drodze oświadczenia, którego wzór określa załącznik do uchwały.”;

2) w § 48 w ust. 4 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) rady nadzorczej;”;

3) w § 53 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

„1a. Zalecenia poinspekcyjne dla banku lub oddziału instytucji kredytowej są kierowane do zarządu kontrolowanego podmiotu i kierownictwa kontrolowanej jednostki oraz do wiadomości:

1) rady nadzorczej kontrolowanego podmiotu;

2) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego – w przypadku realizacji przez kontrolowany podmiot programu postępowania naprawczego lub planu naprawy lub w sytuacji występowania groźby powstania straty;

3) w przypadku banku spółdzielczego, dodatkowo do:

a) systemu ochrony – w przypadku banku będącego uczestnikiem systemu ochrony,

b) banku zrzeszającego – w przypadku banku niebędącego uczestnikiem systemu ochrony.

1b. W przypadkach, o których mowa w ust. 1a pkt 3, zalecenia poinspekcyjne są przekazywane do wiadomości systemu ochrony lub banku zrzeszającego o ile zarząd kontrolowanego banku spółdzielczego wyrazi na to zgodę w drodze oświadczenia, którego wzór określa załącznik do uchwały.”;

4) dodaje się załącznik w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

 Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego.

§ 3.

 Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego: Marek Chrzanowski

 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2017 r. poz. 724, 791, 819 i 1089.

Załącznik 1. [OŚWIADCZENIE]

Załącznik do uchwały Nr 319/2017 Komisji Nadzoru Finansowego
z dnia 1 sierpnia 2017 r. (poz. 15)

OŚWIADCZENIE

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2017-08-04
  • Data wejścia w życie: 2017-08-05
  • Data obowiązywania: 2017-08-05

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA