REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 5

KOMUNIKAT NR 218/2018
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zakresu tematycznego sprawdzianu umiejętności

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.) ogłasza się zakres tematyczny sprawdzianów umiejętności, których terminy zostały wyznaczone na dzień 1 lipca 2018 r. oraz 23 września 2018 r., określony w załączniku do komunikatu.

Zastępca Przewodniczącego
Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych:
Ewa Dudkowska

Załącznik 1. [ZAKRES TEMATYCZNY SPRAWDZIANÓW UMIEJĘTNOŚCI]

Załącznik do komunikatu nr 218/2018
Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych
z dnia 29 marca 2018 r.

ZAKRES TEMATYCZNY SPRAWDZIANÓW UMIEJĘTNOŚCI

1. Zagadnienia prawne

1.1. Papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe niebędące papierami wartościowymi

1.1.1. Istota i właściwości papieru wartościowego

1.1.2. Rodzaje papierów wartościowych

1.1.3. Sposoby przenoszenia praw z papierów wartościowych

1.1.4. Akcje i obligacje

1.1.5. Prawa pochodne

1.1.6. Skarbowe papiery wartościowe

1.1.7. Bankowe papiery wartościowe

1.1.8. Instrumenty finansowe nie będące papierami wartościowymi

1.2. Zagadnienia prawa cywilnego

1.2.1. Osobowość prawna, zdolność prawna i zdolność do czynności prawnych

1.2.2. Forma czynności prawnych i wady oświadczenia woli

1.2.3. Pełnomocnictwo i prokura

1.2.4. Wykonanie zobowiązań

1.2.5. Skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań

1.2.6. Umowa sprzedaży

1.2.7. Umowa zlecenia

1.3. Działalność gospodarcza i zagadnienia prawa handlowego

1.3.1. Prowadzenie działalności gospodarczej

1.3.2. Spółki prawa handlowego - zagadnienia ogólne (spółka jawna, spółka partnerska, spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna)

1.3.3. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

1.3.4. Spółka akcyjna

1.3.5. Podstawy ogłoszenia upadłości, wniosek o ogłoszenie upadłości, orzeczenie o ogłoszeniu upadłości, podstawowe elementy skutku ogłoszenia upadłości co do majątku upadłego, podstawowe zagadnienia zasad likwidacji masy upadłości

1.3.6 Podstawy obrotu dewizowego oraz jego ograniczenia

1.3.7 Podstawy komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw

1.4. Obrót instrumentami finansowymi

1.4.1. Przepisy ogólne

1.4.2. Komisja Nadzoru Finansowego - organizacja, zasady działania, uprawnienia

1.4.3. Prowadzenie działalności przez firmy inwestycyjne

1.4.4. Banki powiernicze

1.4.5. Kluby inwestora

1.4.6. Doradcy inwestycyjni

1.4.7. Inwestowanie za granicą

1.4.8. Manipulacja instrumentami finansowymi

1.4.9. Rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych

1.4.10. Przyjęte praktyki rynkowe

1.4.11. Obrót zorganizowany i system depozytowo-rozliczeniowy

1.4.12. Obowiązkowy system rekompensat

1.4.13. Tajemnica zawodowa i informacje poufne

1.4.14. Oferta publiczna, ubieganie się o dopuszczenie instrumentów finansowych do obrotu na rynku regulowanym

1.4.15 Znaczne pakiety akcji. Ochrona akcjonariuszy mniejszościowych

1.4.16. Odpowiedzialność cywilna, karna i administracyjna

1.5. Towarzystwa i fundusze inwestycyjne

1.5.1. Zasady tworzenia i funkcjonowanie funduszy inwestycyjnych

1.5.2. Rodzaje funduszy inwestycyjnych. Szczególne konstrukcje i typy funduszy inwestycyjnych

1.5.3. Tworzenie i działanie towarzystw funduszy inwestycyjnych

1.5.4. Zadania i zasady funkcjonowania depozytariusza

1.5.5. Obowiązki informacyjne funduszy inwestycyjnych

1.5.6. Nadzór nad funduszami i towarzystwami funduszy inwestycyjnych

1.5.7. Łączenie, przejęcie, przekształcenie, rozwiązanie i likwidacja funduszu inwestycyjnego

1.5.8. Zbiorcze portfele papierów wartościowych

1.5.9. Zasady działania zagranicznych funduszy inwestycyjnych na terytorium RP

1.5.10. Zasady działania towarzystw funduszy inwestycyjnych na terytorium państw członkowskich

1.5.11. Zasady działania spółek zarządzających na terytorium RP

1.6. Zasady opodatkowania na rynku finansowym

1.6.1. Ogólne zasady podatkowe

1.6.2. Zyski dywidendowe, odsetkowe i kapitałowe

1.6.3. Podatek dochodowy

1.6.4. Podatek od towarów i usług

1.6.5. Podatek od spadków i darowizn

1.6.6. Opodatkowanie osób prawnych

1.6.7. Opodatkowanie osób fizycznych

1.7. Zagadnienia dotyczące pozostałych segmentów rynku finansowego

1.7.1. Banki na rynku kapitałowym

1.7.2. Organizacja giełd towarowych i obrotu towarami giełdowymi

2. Rynki i instrumenty

2.1. Rynki i instrumenty

2.1.1. Zagadnienia podstawowe

2.1.1.1. Funkcje rynków kapitałowych

2.1.1.2. Rynki pierwotne i wtórne

2.1.1.3. Giełdy a rynki pozagiełdowe

2.1.1.4. Zawieranie i rozliczanie transakcji na rynkach

2.1.1.5. Rynki kierowane cenami i kierowane zleceniami

2.1.1.6. Rynki regulowane i nieregulowane

2.1.1.7. Wielkość i płynność rynku, koszty transakcyjne

2.1.1.8. Źródła informacji o rynku

2.1.2. Rynki papierów udziałowych

2.1.2.1. Znaczenie i cechy papierów udziałowych

2.1.2.2. Rodzaje papierów udziałowych

2.1.2.3. Główne rynki akcji

2.1.2.4. Organizacja rynków akcji

2.1.2.5. Instrumenty pochodne i indeksy

2.1.3. Rynki papierów dłużnych

2.1.3.1. Znaczenie i cechy papierów dłużnych

2.1.3.2. Rodzaje papierów dłużnych

2.1.3.3. Główne rynki obligacji

2.1.3.4. Organizacja rynków obligacji

2.1.3.5. Instrumenty pochodne i indeksy

2.1.4. Rynki instrumentów pochodnych

2.1.4.1. Znaczenie i cechy instrumentów pochodnych

2.1.4.2. Rodzaje instrumentów pochodnych

2.1.4.3. Opcje i kontrakty futures

2.1 4.4. Główne rynki instrumentów pochodnych

2.1.4.5. Organizacja rynków instrumentów pochodnych

2.1.5. Rynki powiązane

2.1.5.1. Rynki pieniężne i walutowe

2.1.5.2. Rynki kontraktów wymiany (swaps)

2.1.5.3. Rynki towarowe

2.1.5.4. Rynki nieruchomości

2.2. Hipotezy efektywności rynku

2.2.1. Rynek o efektywności słabej

2.2.2. Rynek o efektywności pół-mocnej

2.2.3. Rynek o efektywności mocnej

2.2.4. Implikacje hipotez efektywności rynku

3. Rachunkowość finansowa, obowiązki informacyjne emitentów i analiza sprawozdań finansowych

3.1. Zakres rachunkowości finansowej

3.1.1. Rachunkowość jako system informacyjny

3.1.2. Rachunkowość finansowa a rachunkowość zarządcza

3.1.3. Podstawowe koncepcje, zasady i definicje rachunkowości finansowej

3.2. Źródła standaryzacji rachunkowości

3.2.1. Regulacje krajowe i zagraniczne

3.2.2. Dyrektywy Rady Unii Europejskiej

3.2.3. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej i ich interpretacje

3.3. Sprawozdawczość finansowa

3.3.1. Cechy jakościowe sprawozdań finansowych

3.3.2. Zakres, forma prezentacji i zasady sporządzania sprawozdań finansowych

3.3.3. Składniki sprawozdań finansowych

3.3.3.1. Bilans / Sprawozdanie z sytuacji finansowej

3.3.3.2. Rachunek zysków i strat / Sprawozdanie z całkowitych dochodów

3.3.3.3. Zestawienie zmian w kapitale własnym / Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym

3.3.3.4. Rachunek przepływów pieniężnych / Sprawozdanie z przepływów pieniężnych

3.3.3.5. Informacja dodatkowa

3.3.4. Analiza zdarzeń i operacji gospodarczych

3.3.4.1. Wpływ na sytuację majątkową

3.3.4.2. Wpływ na sytuację finansową

3.3.4.3. Wpływ na wynik finansowy / na całkowite dochody

3.3.4.4. Wpływ na przepływy pieniężne

3.3.5. Użytkownicy sprawozdań finansowych

3.3.6. Badanie, przegląd, ogłaszanie sprawozdań finansowych

3.4. Metody wyceny składników aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego

3.4.1. Metody wyceny aktywów

3.4.2. Metody wyceny pasywów

3.4.3. Rachunkowość kapitałów własnych

3.4.4. Zasady ustalania przychodów

3.4.5. Zasady ustalania kosztów

3.4.6. Metody ustalania wyniku finansowego

3.5. Zagadnienia szczegółowe rachunkowości finansowej

3.5.1. Pozycje w walutach obcych; różnice kursowe

3.5.2. Rachunkowość instrumentów finansowych

3.5.3. Koszty prac badawczych; koszty prac rozwojowych

3.5.4. Rachunkowość transakcji leasingowych

3.5.5. Rachunkowość łączenia się spółek

3.5.6. Elementy rachunkowości inflacyjnej

3.5.7. Pozycje pozabilansowe

3.5.8. Odroczony podatek dochodowy / Podatek dochodowy

3.5.9. Niezakończone usługi / Umowy o usługę budowlaną

3.5.10. Koszty finansowania zewnętrznego

3.5.11. Nieruchomości inwestycyjne

3.5.12. Płatności w formie akcji

3.5.13. Segmenty operacyjne

3.5.14. Śródroczna sprawozdawczość finansowa

3.5.15. Utrata wartości aktywów

3.5.16. Ujawnienia informacji na temat podmiotów powiązanych

3.5.17. Inne zagadnienia szczególne (zdarzenia po dniu bilansowym, zmiany wartości szacunkowych, korekta błędów, zmiana polityki rachunkowości)

3.6. Konsolidacja sprawozdań finansowych, inwestycje w jednostkach stowarzyszonych, udziały we wspólnych przedsięwzięciach

3.6.1. Jednostka dominująca, wspólnik jednostki współzależnej, znaczący inwestor, jednostka zależna, współzależna, stowarzyszona, grupa kapitałowa, jednostki powiązane, jednostki podporządkowane

3.6.2. Zwolnienia i wyłączenia z konsolidacji

3.6.3. Metody konsolidacji (metoda pełna, metoda proporcjonalna)

3.6.4. Wycena metodą praw własności

3.6.5. Konsolidacja na dzień "nabycia"

3.6.6. Konsolidacja po dniu "nabycia"

3.6.7. Konsolidacja sprawozdań finansowych jednostek zagranicznych

3.6.8. Zakres, forma prezentacji i zasady sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych

3.6.9. Badanie, przegląd, ogłaszanie skonsolidowanych sprawozdań finansowych

3.7. Szczególne zasady rachunkowości

3.7.1. Szczególne zasady rachunkowości banków

3.7.2. Szczególne zasady rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji

3.7.3. Szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych

3.7.4. Szczególne zasady rachunkowości narodowych funduszy inwestycyjnych

3.7.5. Szczególne zasady rachunkowości funduszy emerytalnych

3.7.6. Szczególne zasady rachunkowości domów maklerskich

3.8. Obowiązki informacyjne emitentów

3.8.1. Prospekt emisyjny

3.8.2. Memorandum informacyjne

3.8.3. Informacje bieżące

3.8.4. Informacje okresowe

3.8.5. Inne obowiązki informacyjne emitentów i inwestorów

4. Etyka i przeciwdziałanie przestępstwom na rynku kapitałowym

4.1. Etyka

4.1.1. Obowiązki doradcy wobec pracodawcy

4.1.2. Obowiązki doradcy wobec klienta

4.1.3. Zasady przygotowania rekomendacji i decyzji inwestycyjnych

4.1.4. Zasady zarządzania portfelem

4.1.5. Zasady korzystania z różnych źródeł informacji

4.1.6. Jawność konfliktów

4.1.7. Przyjmowanie dodatkowych korzyści materialnych

4.1.8. Zachowanie tajemnicy zawodowej oraz poufność informacji

4.1.9. Doradca a środki masowego przekazu

4.2. Ochrona danych osobowych

4.3. Przestępstwa giełdowe

4.4. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-03-30
  • Data wejścia w życie: 2018-03-30
  • Data obowiązywania: 2018-03-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA