REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2018 poz. 25

OGŁOSZENIE DECYZJI KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO W SPRAWIE NAŁOŻENIA KAR PIENIĘŻNYCH NA COPERNICUS CAPITAL TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
(SYGN. DPS-WPO.456.14.2018.JP)

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 228 ust. 6 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 1355) ogłasza się decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie nałożenia kar pieniężnych na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (sygn. DPS-WPO.456.14.2018.JP).

Warszawa, dnia 16 października 2018 r.

DPS-WPO.456.14.2018.JP

DECYZJA

Na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257 ze zm., dalej: "kpa"), w związku z art. 11 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 621) oraz art. 228 ust. 1 pkt 2 i art. 228 ust. 2 w związku z art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2018, poz. 1355, dalej: "ustawa o funduszach inwestycyjnych"), w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie ustawy z dnia 31 marca 2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 615, dalej: "ustawa zmieniająca"),

po ponownym rozpatrzeniu sprawy na wniosek, złożony w dniu 12 stycznia 2018 r. przez Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 grudnia 2017 r., sygn. DPP/WPAII/476/43/35/14/17/KEK, w części dotyczącej nałożenia kar pieniężnych w wysokości 250 000 zł oraz 450 000 zł,

Komisja Nadzoru Finansowego

utrzymuje w mocy

decyzję Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 19 grudnia 2017 r. (sygn. DPP/WPAII/476/43/35/14/17/KEK) w części dotyczącej nałożenia na Copernicus Capital Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Towarzystwo", "Strona") kary pieniężnej w wysokości:

1.250 000 zł za naruszenie przez Towarzystwo § 22 ust. 1 w zw. z § 89 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie sposobu, trybu oraz warunków prowadzenia działalności przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 538), w związku z niezamieszczeniem przez Towarzystwo informacji o aktualnie stosowanej metodzie pomiaru całkowitej ekspozycji funduszu w prospekcie informacyjnym Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego. 2.450 000 zł za naruszenie przez Copernicus Fundusz Inwestycyjny Otwarty:

- art. 96 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z lokowaniem powyżej 5% wartości aktywów Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych i Subfunduszu Dłużnego Skarbowego Plus w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez jeden podmiot,

- art. 98 ust. 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z lokowaniem powyżej 20% wartości aktywów Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych łącznie w papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego wyemitowane przez podmioty należące do grupy kapitałowej,

- art. 104 ust. 4 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z nabywaniem do portfeli Subfunduszu Dłużnych Papierów Korporacyjnych i Subfunduszu Płynnościowego Plus powyżej 10% wartości nominalnej instrumentów rynku pieniężnego wyemitowanych przez jeden podmiot,

- art. 104 ust. 5 ustawy o funduszach inwestycyjnych, w związku z nabywaniem do portfela Subfunduszu Płynnościowego Plus powyżej 10% wartości nominalnej papierów dłużnych wyemitowanych przez jeden podmiot,

- § 38 ust. 5 statutu Copernicus Funduszu Inwestycyjnego Otwartego, w związku z lokowaniem poniżej 60% aktywów Subfunduszu Akcji Dywidendowych w akcje, prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, obligacje zamienne na akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIGdiv oraz instrumenty pochodne, których bazę stanowią akcje spółek wchodzących w skład indeksu WIGdiv. (...)

 

W imieniu Komisji Nadzoru Finansowego

Marek Chrzanowski

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2018-11-23
  • Data wejścia w życie: 2018-11-23
  • Data obowiązywania: 2018-11-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA