Kategorie

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

w sprawie wysokości stawki obowiązującej w roku 2021 oraz wysokości kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku do pokrycia w roku 2021

Tekst pierwotny

Na podstawie § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (Dz. U. poz. 1876) ogłasza się, co następuje:

1) ze względu na brak podmiotów zobowiązanych do uiszczenia wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, zwanych dalej "kosztami nadzoru", za rok 2021 oraz ze względu na dane przekazane Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 117b ust. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2020 r. poz. 794 i 1639 oraz z 2021 r. poz. 355) o braku użytkowników, dla których dostawcy świadczący wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku świadczyli tę usługę w ostatnim dniu 2020 r., wysokość stawki obowiązującej w roku 2021 nie może zostać obliczona zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, i w związku z tym nie podlega ogłoszeniu;

2) wysokość kosztów nadzoru do pokrycia w roku 2021 wynosi 0 zł, przy uwzględnieniu, że:

a) wysokość planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 2059 oraz z 2021 r. poz. 680), ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w części przypadającej na koszty nadzoru, w roku 2021 wynosi 0 zł,

b) wysokość planowanych kosztów nadzoru, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w części przypadającej na koszty nadzoru, w roku 2020 wynosiła 0 zł,

c) wysokość wykonanych kosztów nadzoru, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w części przypadającej na koszty nadzoru, w roku 2020 wyniosła 0 zł.

Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego: Jacek Jastrzębski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-05-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.