Kategorie

Dzienniki Urzędowe

KOMUNIKAT NR 266
KOMISJI EGZAMINACYJNEJ DLA DORADCÓW INWESTYCYJNYCH

z dnia 26 lipca 2021 r.

w sprawie terminu oraz zasad punktacji i zaliczania zadań trzeciego etapu egzaminu na doradców inwestycyjnych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 128 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 328, 355 i 680) oraz pkt 13 lit. b i e części II regulaminu przeprowadzania egzaminu na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego, stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie egzaminów na maklera papierów wartościowych i doradcę inwestycyjnego oraz sprawdzianu umiejętności (Dz. U. z 2016 r. poz. 707), ogłasza się, co następuje:

1. Trzeci etap egzaminu na doradcę inwestycyjnego, którego drugi etap odbył się w dniu 13 czerwca 2021 r., zwany dalej "trzecim etapem egzaminu", odbędzie się w dniu 5 września 2021 r.

2. Trzeci etap egzaminu składa się z dwóch zadań:

1) zadania dotyczącego zasad etyki zawodowej i zapobiegania przestępstwom na rynku kapitałowym;

2) zadania dotyczącego rekomendacji inwestycyjnych dla określonych grup inwestorów dotyczących instrumentów finansowych notowanych na rynku kapitałowym.

3. Zadania trzeciego etapu egzaminu Komisja Egzaminacyjna dla Doradców Inwestycyjnych, zwana dalej "Komisją Egzaminacyjną", ocenia w następujący sposób:

1) za każde zadanie można uzyskać maksymalnie 100 punktów;

2) liczba punktów za poszczególne pytania w zadaniu wskazana jest w treści zadania;

3) za udzielenie odpowiedzi błędnej nie odejmuje się punktów (nie przewiduje się punktów ujemnych);

4) zadanie zostaje zaliczone, jeżeli zdający uzyska za nie co najmniej 51 punktów.

4. Warunkiem zaliczenia trzeciego etapu egzaminu jest zaliczenie obydwu zadań.

5. Kandydat rozwiązuje zadania na piśmie w formie jednolitej pracy egzaminacyjnej wpisując odpowiedzi na arkuszach odpowiedzi, a po zakończeniu egzaminu zwraca Komisji Egzaminacyjnej wszystkie materiały, w tym arkusze odpowiedzi z danymi identyfikacyjnymi.

Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych:
Magdalena Łapsa-Parczewska

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-07-30
  • Data obowiązywania: 2021-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe