REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 4

ZARZĄDZENIE Nr 4
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 25 stycznia 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu do spraw zarządzania ryzykiem w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji, zwanym dalej „Ministerstwem”, tworzy się Zespół do spraw zarządzania ryzykiem, zwany dalej „Zespołem”.

§ 2.

W skład Zespołu zostają powołani:

1) Mirosława Błażejczyk – Naczelnik Wydziału Rachunkowości Resortu i Obsługi Funduszy Strukturalnych w Departamencie Budżetu i Finansów;

2) Marcin Olender – Główny specjalista w Wydziale Spraw Europejskich w Departamencie Społeczeństwa Informacyjnego;

3) Małgorzata Kutyła – Radca Generalny w Wydziale Administracji Rządowej w Departamencie Administracji Publicznej;

4) Ewa Mikołajczak-Kuś – Radca Ministra w Zespole Organizacyjno-Finansowym Departamentu Informatyzacji;

5) Sławomir Sztejmiec – Specjalista, Samodzielne Stanowisko ds. polsko-niemieckiego okrągłego stołu w Departamencie Wyznań Religijnych oraz Mniejszości Narodowych i Etnicznych;

6) Michał Iwaszko – Starszy specjalista w Wydziale Ochrony Informacji Niejawnych i Spraw Obronnych w Departamencie Zarządzania Kryzysowego i Systemu Powiadamiania Ratunkowego;

7) Jolanta Golik – Specjalista w Wydziale Organizacyjno-Prawnym w Departamencie do spraw Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych;

8) Magdalena Zdrojewska – Starszy Specjalista w Zespole Systemu Zarządzania Organizacją w Biurze Dyrektora Generalnego;

9) Alicja Kozłowska – Główny Specjalista w Wydziale Ekonomicznym w Departamencie Telekomunikacji;

10) Anna Kołodziejczyk – Główny Specjalista Samodzielne Stanowisko ds. Rozwoju i Jakości Usług w Departamencie Poczty;

11) Joanna Wójcik – Starszy Specjalista w Wydziale Kontroli Europejskiego Funduszu Społecznego w Departamencie Współpracy z Jednostkami Samorządu Terytorialnego;

12) Przemysław Ołowski – Specjalista w Wydziale Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej w Biurze Ministra;

13) Tomasz Trzaska – Główny Specjalista w Zespole ds. Analiz w Departamencie Analiz i Komunikacji Publicznej;

14) Irmina Rożkiewicz – Główny Specjalista w Wydziale Kontroli Projektów 7 i 8 Osi Priorytetowej PO IG w Departamencie Funduszy Strukturalnych;

15) Beata Saganowska – Specjalista w Zespole Obsługi Administracyjnej w Departamencie Prawnym;

16) Adrianna Wasiak – Starszy Specjalista w Wydziale Skarg, Wniosków i Analiz w Departamencie Kontroli, Skarg i Wniosków – Sekretarz Zespołu.

§ 3.

Do zadań Zespołu należy w szczególności:

1) opracowanie polityki zarządzania ryzykiem w Ministerstwie, w szczególności poprzez opracowanie schematu odpowiedzialności i przypisanie odpowiedzialności za realizację wyodrębnionych procesów poszczególnym komórkom organizacyjnym lub osobom;

2) opracowanie metodyki zarządzania ryzykiem w Ministerstwie, w tym:

a) opisanie procedury identyfikacji ryzyka,

b) dokonanie kategoryzacji, pomiaru i rankingu ryzyka,

c) opracowanie listy oraz mapy najważniejszych ryzyk zidentyfikowanych w Ministerstwie i stopnia ich akceptowalności,

d) opracowanie listy mechanizmów kontrolnych,

e) dokonanie wyboru strategii monitorowania ryzyka oraz jej wdrożenie;

3) wskazanie źródeł i wysokości środków koniecznych do zmniejszenia ryzyka;

4) dokonanie oceny skuteczności wdrożenia i optymalizacji strategii, o której mowa w pkt 2 lit. e;

5) identyfikacja, aktualizacja lub opracowanie wewnętrznych procedur dotyczących zarządzania ryzykiem;

6) informowanie Ministra Administracji i Cyfryzacji:

a) o każdym przypadku zmaterializowania się ryzyka, które wpływa na ciągłość działalności Ministerstwa,

b) co najmniej raz na pół roku o wszystkich zidentyfikowanych ryzykach i ich poziomie.

§ 4.

1. Pierwsze posiedzenie Zespołu zwołuje Minister Administracji i Cyfryzacji.

2. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zespołu powołują ze swojego grona przewodniczącego Zespołu.

3. Do zadań przewodniczącego należy organizowanie pracy Zespołu.

§ 5.

Zespół podejmuje rozstrzygnięcia na posiedzeniach lub, na podstawie decyzji przewodniczącego, w trybie obiegowym.

§ 6.

Funkcję doradczą wobec Zespołu pełni Zespół Audytu Wewnętrznego Ministerstwa.

§ 7.

Nadzór nad pracami Zespołu pełni Minister Administracji i Cyfryzacji.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

 

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835,Nr 152 poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-12
  • Data wejścia w życie: 2013-02-12
  • Data obowiązywania: 2013-02-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA