REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2013 poz. 6

ZARZĄDZENIE Nr 6
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 12 lutego 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu opiniodawczo-doradczego pod nazwą „Forum Partnerów Sieci”

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392), zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół opiniodawczo-doradczy pod nazwą „Forum Partnerów Sieci”, zwany dalej „Zespołem”.

2. Zespół jest organem pomocniczym Ministra Administracji i Cyfryzacji, zwanego dalej „Ministrem”.

§ 2.

1. Zespół stanowi forum współpracy administracji publicznej z partnerami społecznymi i przedsiębiorcami w sprawach związanych z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, gospodarki cyfrowej i wolności w Internecie.

2. Do zadań Zespołu należy:

1) monitorowanie i konsultowanie propozycji legislacyjnych, które mogą wpływać na rozwój społeczeństwa informacyjnego, gospodarki cyfrowej i wolności w Internecie;

2) opiniowanie wybranych rządowych dokumentów dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gospodarki cyfrowej i wolności w Internecie;

3) proponowanie działań, które w opinii Zespołu powinny być podjęte przez administrację publiczną lub partnerów społecznych w obszarach dotyczących rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gospodarki cyfrowej i wolności w Internecie.

§ 3.

1. Członkami Zespołu są przedstawiciele organizacji pozarządowych, organizacji branżowych, firm oraz administracji publicznej, którzy w ramach swojej działalności zajmują się sprawami dotyczącymi rozwoju społeczeństwa informacyjnego, gospodarki cyfrowej i wolności w Internecie.

2. Członków Zespołu powołuje i odwołuje Minister.

3. Spośród członków Zespołu Minister powołuje Przewodniczącego i nie więcej niż dwóch Zastępców Przewodniczącego.

4. W pracach Zespołu, na zaproszenie Przewodniczącego, mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby nie będące członkami Zespołu, reprezentujące poszczególne grupy interesariuszy, w tym w szczególności właściwi merytorycznie przedstawiciele administracji publicznej, sektora prywatnego, społeczeństwa obywatelskiego, środowisk akademickich.

§ 4.

1. Przewodniczący, w szczególności:

1) co najmniej raz na kwartał zwołuje posiedzenia Zespołu;

2) przewodniczy posiedzeniom Zespołu;

3) ustala terminy i program kolejnych posiedzeń Zespołu, z uwzględnieniem wniosków składanych przez członków Zespołu i osoby biorące udział w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 4.

2. W przypadku nieobecności Przewodniczącego Zespołu posiedzeniom przewodniczy wskazany przez niego Zastępca Przewodniczącego.

§ 5.

1. Z posiedzeń Zespołu sporządza się protokół.

2. Protokół z posiedzenia Zespołu sporządza pracownik komórki organizacyjnej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji właściwej do spraw analiz i komunikacji publicznej. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu.

§ 6.

1. Na posiedzeniach Zespół może podejmować decyzje w formie uchwał. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków Zespołu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego.

2. Uzgodnione projekty uchwał mogą być też poddane pod głosowanie w trybie obiegowym.

3. Osobom biorącym udział w pracach Zespołu, o których mowa w § 3 ust. 4, nie przysługuje prawo do udziału w głosowaniu nad uchwałami.

§ 7.

Przewodniczący może organizować spotkania w formule otwartej, służące zebraniu opinii od szerokiego kręgu zainteresowanych osób, w przypadkach, jeśli będą one celowe ze względu na tematykę kolejnego posiedzenia Zespołu.

§ 8.

Przewodniczący może powoływać grupy robocze, w skład których mogą wchodzić członkowie Zespołu oraz eksperci zaproszeni do udziału w pracach Zespołu, jeśli uzna to za celowe dla realizacji zadań Zespołu.

§ 9.

Komórki organizacyjne Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji są obowiązane do współdziałania z Zespołem.

§ 10.

Obsługę techniczno-organizacyjną prac Zespołu zapewnia komórka organizacyjna Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji właściwa do spraw analiz i komunikacji publicznej.

§ 11.

1. Za udział w pracach Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie.

2. Koszty funkcjonowania Zespołu związane z jego obsługą, pokrywa się z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister.

§ 12.

Zespół może uchwalić regulamin określający szczegółowy tryb pracy Zespołu.

§ 13.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

Michał Boni

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-02-13
  • Data wejścia w życie: 2013-02-13
  • Data obowiązywania: 2013-02-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA