| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

DECYZJA Nr 15
MINISTRA ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

z dnia 12 czerwca 2015 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji

Na podstawie art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r. poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 W decyzji Nr 24 Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie zakresu czynności Sekretarza Stanu, Podsekretarzy Stanu oraz Dyrektora Generalnego w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji (Dz. Urz. Min. Ad. i Cyf. poz. 31 oraz z 2015 r. poz. 6, 15 i 37) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2:

a) uchyla się pkt 6, 11 i 12,

b) w pkt 14 uchyla się lit. b;

2) § 4 otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Podsekretarz Stanu Bogdan Dombrowski:

1) sprawuje nadzór nad prowadzeniem spraw objętych działem administracji rządowej – łączność w zakresie poczty;

2) reprezentuje, na podstawie odrębnego upoważnienia, w imieniu Ministra, Skarb Państwa w spółce „Poczta Polska S.A.”;

3) sprawuje nadzór nad dwustronną i wielostronną współpracą międzynarodową w zakresie spraw objętych działem administracji rządowej – łączność w obszarze poczty;

4) sprawuje nadzór na prowadzeniem spraw związanych z wykonywaniem zadań w zakresie wdrożenia Narodowego Planu Szerokopasmowego oraz koordynacją budowy sieci szerokopasmowych w Polsce;

5) sprawuje nadzór nad realizacją zadań Ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Priorytetu V Dobre Rządzenie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz zadań Ministra wynikających z pełnienia przez niego funkcji Instytucji Pośredniczącej dla Działania 2.18 w ramach Osi Priorytetowej II Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020;

6) wykonuje czynności kierownictwa wobec:

a) Departamentu Poczty, z zastrzeżeniem § 10 ust. 4 pkt 5,

b) Departamentu Rozwoju Kapitału Ludzkiego,

c) Departamentu Telekomunikacji w zakresie spraw, o których mowa w pkt 4.”;

3) w § 10:

a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Minister sprawuje nadzór nad:

1) prowadzeniem spraw wynikających z programowania funduszy strukturalnych oraz tworzeniem programów operacyjnych;

2) koordynacją realizacji zadań Ministra określonych w Programie Operacyjnym Polska Cyfrowa.”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Minister zapewnia prowadzenie spraw wynikających ze stosunku podległości Centrum Projektów Polska Cyfrowa.”,

c) w ust. 4 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) Departament Koordynacji Funduszy Europejskich;”.

§ 2.

 Decyzja wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

– Andrzej Halicki

MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Impel Facility Services spółka z o.o.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »