REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2014 poz. 2

Porozumienie

zawarte w dniu 4.04.2014 r. w Warszawie

pomiędzy:

Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska

a

Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego

Tekst pierwotny

Mając na celu zapewnienie sprawnego współdziałania, w ramach kompetencji i zadań wynikających z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 686, z późn. zm.) oraz z art. 168 ust. 1 i art. 170 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2011 r. Nr 163, poz. 981, z późn. zm.), Główny Inspektor Ochrony Środowiska i Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, zwani dalej „Stronami”, w obecności Głównego Geologa Kraju ich nadzorującego postanawiają, co następuje:

§ 1.

Strony zobowiązują się do współdziałania w zakresie kontroli przestrzegania przepisów dotyczących ochrony środowiska na każdym etapie robót poszukiwawczo-rozpoznawczych węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych oraz wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych.

§ 2.

1. Współdziałanie odbywać się będzie na szczeblu:

1) centralnym – pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego;

2) terenowym – pomiędzy wojewódzkimi inspektorami ochrony środowiska a dyrektorami okręgowych urzędów górniczych.

2. Dane kontaktowe organów Inspekcji Ochrony Środowiska określa załącznik nr 1 do porozumienia.

3. Dane kontaktowe organów nadzoru górniczego określa załącznik nr 2 do porozumienia.

4. Załączniki nr 1 i 2 stanowią integralną część porozumienia.

§ 3.

Współdziałanie, o którym mowa w § 1, będzie realizowane w szczególności poprzez:

1) wymianę informacji, sprawozdań oraz wniosków wynikających z analizowanych problemów w skali krajowej o istotnym znaczeniu dla środowiska;

2) wzajemne informowanie się o stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowościach będących w obszarze kompetencji drugiej Strony;

3) prowadzenie skoordynowanych czynności kontrolnych w zakresie określonym w § 1.

4) przekazywanie informacji istotnych ze względu na przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym oraz współdziałanie w przypadku wystąpienia poważnych awarii będących następstwem robót poszukiwawczo-rozpoznawczych złóż węglowodorów niekonwencjonalnych oraz wydobywania węglowodorów ze złóż niekonwencjonalnych,

5) informowanie i zapraszanie na szkolenia, sympozja, konferencje naukowe oraz ćwiczenia praktyczne organizowane przez Strony.

§ 4.

Strony będą działać na rzecz zapewnienia współdziałania wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska z dyrektorami okręgowych urzędów górniczych.

§ 5.

Koordynację realizacji postanowień niniejszego porozumienia powierza się:

1) Dyrektorowi Departamentu Inspekcji i Orzecznictwa Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska;

2) Dyrektorowi Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem Wyższego Urzędu Górniczego.

§ 6.

Przynajmniej raz w roku odbywać się będzie spotkanie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w celu podsumowania dotychczasowej współpracy oraz ustalenia priorytetów we wzajemnym współdziałaniu na rok następny.

§ 7.

Zmiany treści porozumienia wymagają formy pisemnej w drodze aneksu, pod rygorem nieważności.

§ 8.

1. Porozumienie zostaje zawarte na czas nieokreślony.

2. Porozumienie może być rozwiązane w formie pisemnej przez każdą ze Stron.

§ 9.

Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.

§ 10.

Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Prezes
Wyższego Urzędu Górniczego

Główny Inspektor
Ochrony Środowiska

 

 

 

 

Wykonujący obowiązki
Mirosław Koziura

Andrzej Jagusiewicz

 

Załącznik 1.

Załącznik nr 1 do porozumienia z dnia 4.04.2014 r. zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego

Organy Inspekcji Ochrony Środowiska

Dane kontaktowe

 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska

Tel. 22 825-33-25, 22 57-92-208

Fax. 22 825-04-65

Ul. Wawelska 52/54

00-922 Warszawa

e-mail: d.remiszewska@gios.gov.pl

 

Dolnośląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Tel. 71-372-13-06, 71-327-30-00

Fax: 71-327-30-09

Ul. Paprotna 14

51-117 Wrocław

e-mail: wios@wroclaw.pios.gov.pl

 

Kujawsko-Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Tel. 52-322-17-44

Fax: 52-582-64-69

Ul. Piotra Skargi 2

85-018 Bydgoszcz

e-mail: wios@wios.bydgoszcz.pl

 

Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Tel. 81-718-62-01

Fax: 81-718-62-55

Ul. Obywatelska 13

20-092 Lublin

e-mail: dyrektor@wios.lublin.pl

 

Lubuski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Tel. 68-454-85-50

Fax: 68-454-84-59

Ul. Siemiradzkiego 19

65-231 Zielona Góra

e-mail: wios@zgora.pios.gov.pl, zgora@pios.gov.pl

 

Łódzki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Tel. 42-633-33-43

Fax: 42-633-33-34

Ul. Lipowa 16

90-743 Łódź

e-mail: sekretariat@wios.lodz.pl

 

Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Tel. 12-422-48-95

Fax: 12-422-36-12

Pl. Szczepański 5

31-011 Kraków

e-mail: wiosinfo@krakow.pios.gov.pl

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Tel. 22-651-06-60, 22-651 07 07

Fax: 22-651-06-76

Ul. Bartycka 110a

00-716 Warszawa

e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl

 

Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Tel. 77-453-99-06, 77-454-22-89

Fax: 77-453-00-69

Ul. Nysy Łużyckiej 42

45-035 Opole

e-mail: poczta@opole.pios.gov.pl

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Tel. 17-854-38-41, 17-854-36-83

Fax: 17-850-53-77

Ul. Langiewicza 26

35-101 Rzeszów

e-mail: wios@wios.rzeszow.pl

 

Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Tel. 85-742-53-78

Fax: 85-742-53-78

Ul. Ciołkowskiego 2/3

15-264 Białystok

e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl

Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Tel. 58-309-49-11

Fax: 58-309-46-34

Ul. Trakt Św. Wojciecha 293

80-001 Gdańsk

e-mail: sekr@gdansk.wios.gov.pl

Śląski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Tel. 32-251-80-40, 32-201-76-00

Fax: 32-251-55-54

Ul. Wita Stwosza 2

40-036 Katowice

e-mail: sekretariat@katowice.pios.gov.pl

Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Tel. 41-344-49-72

Fax: 41-344-55-34

Al. IX Wieków Kielc 3

25-955 Kielce

e-mail: wios@kielce.pios.gov.pl

Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Tel. 89-522 08 00

Fax: 89-527-32-84

Ul. 1-go Maja 13

10-117 Olsztyn

e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Tel. 61-827-05-00

Fax: 61-827-05-22

Ul. Czarna Rola 4

61-625 Poznań

e-mail: sekretariat@poznan.wios.goc.pl

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Tel. 91-485-95-00, 91-485-95-01

Fax: 91-485-95-09

Ul. Wały Chrobrego 4

70-502 Szczecin

e-mail: wios@wios.szczecin.pl

 

Załącznik 2.

Załącznik nr 2 do porozumienia z dnia 4.04.2014 r. zawartego pomiędzy Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska a Prezesem Wyższego Urzędu Górniczego

Organy Urzędu Górniczego

Dane kontaktowe

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego

Tel. 32-736 17 64

Fax: 32-251 31 96

e-mail: pvo@wug.gov.pl

Ul. Poniatowskiego 31

40-055 Katowice

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach

Tel. 32-231-23-59

Fax: 32-331-44-02, 32-231-23-59 w. 122

Ul. Jasna 31

44-122 Gliwice

e-mail: ouggliwice@wug.gov.pl

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach

Tel. 32-788-98-51

Fax: 32-353-06-62

Ul. Obroki 87

40-929 Katowice

e-mail: ougkatowice@wug.gov.pl

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Kielcach

Tel. 41-344 44 86

Faks: 41-344 14 34

Al. IX Wieków Kielc 3

25-516 Kielce

e-mail: ougkielce@wug.gov.pl

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie

Tel. 12-421 01 22

Faks: 12-421 02 12

Ul. Lubicz 25

31-503 Kraków

e-mail: ougkrakow@wug.gov.pl

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie

Tel. 13-436-89-41 w. 141

Fax: 13-436-75-46

Ul. Armii Krajowej 3

38-402 Krosno

e-mail: ougkrosno@wug.gov.pl

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Lublinie

Tel. 81-742-15-06

Fax: 81-742-15-01

Ul. Magnoliowa 2

20-143 Lublin

e-mail: ouglublin@wug.gov.pl

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu

Tel. 61-650-08-01

Fax: 61-650-08-03

Ul. Gdyńska 45

61-016 Poznań

e-mail: ougpoznan@wug.gov.pl

 

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-04-25
  • Data wejścia w życie: 2014-04-04
  • Data obowiązywania: 2014-04-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA