reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 27 marca 2014 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842) zarządza się, co następuje:

§ 1.
 W zarządzeniu nr 60 Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zadań ochronnych dla Bieszczadzkiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Środ. poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 1:

a) w pkt I „Zagrożenia wewnętrzne istniejące”, w tabeli:

– w lp. 9, w kolumnie trzeciej, pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Podnoszenie poziomu wód gruntowych poprzez stosowanie zastawek, progów i ekranów foliowych oraz wykorzystanie działalności bobrów”,

– w lp. 14, w kolumnie drugiej, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Uszkodzenia upraw leśnych i młodników przez jelenie (Cervus elaphus) i sarny (Capreolus capreolus) w przebudowywanych drzewostanach.”,

– w lp. 22 kolumna druga otrzymuje brzmienie:

„Kłusownictwo w strefie przygranicznej z Ukrainą (jeleń (Cervus elaphus), wilk (Canis lupus) i inne zwierzęta)”,

– lp. 23 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„Monitoring stanu zdrowotnego populacji żubra (Bison bonasus) prowadzony wspólnie z sąsiednimi nadleśnictwami”,

– w lp. 28 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„W wybranych obszarach ochrony czynnej Parku wzbogacanie naturalnej bazy pokarmowej ptaków, ssaków oraz tworzenie siedlisk dla bezkręgowców przez nasadzenia drzew i krzewów gatunków rodzimego pochodzenia (drzewa owocowe, jarzębina (Sorbus aucuparia), głóg (Crataegus sp.), dzika róża (Rosa canina))”,

– w lp. 31, w kolumnie trzeciej, dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4. Usunięcie elementów dysharmonizujących krajobraz”,

b) w pkt II „Zagrożenia wewnętrzne potencjalne”, w tabeli, skreśla się lp. 4,

c) w pkt III „Zagrożenia zewnętrzne istniejące”, w tabeli, skreśla się lp. 2,

d) w pkt IV „Zagrożenia zewnętrzne potencjalne”:

– w lp. 1 kolumna trzecia otrzymuje brzmienie:

„1. Wspieranie działań na rzecz alternatywnego rozwiązania – utworzenia przejścia Żurawin-Boberka, bardziej dogodnego dla rozwoju w przyszłości regionu i zarazem o mniejszej kolizyjności w kontekście potrzeb migracyjnych zwierząt.

2. Działania na rzecz zmiany statusu końcowego odcinka drogi w Wołosatem na drogę zakładową”,

– dodaje się lp. 3 w brzmieniu:

„3

Latanie statkami powietrznymi z napędem i bez napędu powodujące płoszenie zwierząt

Działania na rzecz wprowadzenia zakazu latania statkami powietrznymi z napędem i bez napędu na terenie Parku”

 

2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

3) w załączniku nr 3, w pkt II „Sposoby ochrony czynnej gatunków zwierząt”:

a) w lp. 1, kolumna czwarta otrzymuje brzemiennie:

„Długoterminowy monitoring zmian liczebności populacji, jej struktury, rozmieszczenia i śmiertelności oraz stanu zdrowotnego”,

b) w lp. 4, w kolumnie czwartej:

– pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Kontynuacja monitoringu zmian liczebności watah przebywających na terenie Parku (zimowe tropienia, akcje inwentaryzacyjne, fotopułapki, telemetria oraz metody genetyczne).”,

– pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Prowadzenie działań edukacyjnych społeczności lokalnych uświadamiających potrzebę zabezpieczania stad zwierząt gospodarskich przed ewentualną presją drapieżniczą ze strony wilka (Canis lupus)”,

c) w lp. 10, w kolumnie czwartej, dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3. Udrażnianie istniejących przepustów wraz z montażem płotków kierunkowych”,

d) w lp. 11, w kolumnie drugiej, w pkt 4, ppkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) Pływak żółtobrzeżek (Dytiscus marginalis),”,

e) w lp. 13, w kolumnie drugiej, pkt 12 otrzymuje brzmienie:

„12. Melampophylax polonicus1).”,

f) w lp. 15, w kolumnie drugiej, skreśla się pkt 4;

4) załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie nadane w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.
 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

Załącznik 1. [OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ]

Załączniki do zarządzenia Ministra Środowiska
z dnia 27 marca 2014 r.

Załącznik nr 1

OPIS SPOSOBÓW OCHRONY CZYNNEJ EKOSYSTEMÓW, Z PODANIEM RODZAJU, ROZMIARU I LOKALIZACJI POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ

I. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną ścisłą

A. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Eksperymentalne, selektywne, punktowe usuwanie gatunków konkurencyjnych w celu poprawy warunków wzrostu niektórych zagrożonych gatunków roślin

3 stanowiska

Oddziały – 1/137a 1/93g, 1/35a

2

Eksperymentalne, punktowe zasilanie stanowisk populacji naturalnych poprzez wprowadzanie osobników z uprawy prowadzonej w formie ochrony ex situ dla następujących gatunków:

23 stanowiska naturalne na łącznej powierzchni 30 m2 – według potrzeb

Obszar Parku

 

1) arnika górska (Arnica montana),

3 stanowiska

 

 

2) chaber Kotschyego (Centaurea kotschyana),

3 stanowiska

 

 

3) goździk kartuzek skalny (Dianthus carthusianorum subsp. saxigenus),

3 stanowiska

 

 

4) lepnica karpacka (Silene dubia),

2 stanowiska

 

 

5) ostróżka wyniosła (Delphinium elatum ssp. nacladense),

1 stanowisko

 

 

6) rdest żyworodny (Polygonum viviparum),

1 stanowisko

 

 

7) różeniec górski (Rhodiola rosea),

2 stanowiska

 

 

8) sesleria Bielza (Sesleria bielzii),

1 stanowisko

 

 

9) tojad bukowiński (Aconitum bucovinense),

2 stanowiska

 

 

10) zawilec narcyzowy (Anemone narcissifolia),

3 stanowiska

 

 

11) zerwa kulista (Phyteuma orbiculare)

1 stanowisko

 

 

B. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Wykonanie wysokich barier drewnianych, zabezpieczających teren przyległy do szlaków turystycznych przed nadmiernym wydeptywaniem wraz z rozbiórką starych barier

710 m

Piesze szlaki turystyczne

2

Zakup i montaż niskich barier z taśmy polipropylenowej zabezpieczających przed wydeptywaniem roślinności i inicjowaniem procesów erozyjnych wraz ze rozbiórką fragmentów starych barier

2790 m

Obwód Ochronny Tarnica

3

1. Wykonanie odwodnień w postaci drewnianych korytek (drenów, wodospustów) odprowadzających wodę opadową z miejsc wydeptanych i zagłębionych na szlakach turystycznych.

2. Zabezpieczenie szlaków przed postępowaniem procesów erozyjnych

6 sztuk

Piesze szlaki turystyczne

4

Przełożenie lub poprawa umocowania siatek ochronnych zabezpieczających przed wydeptywaniem roślinności i stwarzających warunki do jej spontanicznej regeneracji

100 m

Piesze szlaki turystyczne

5

Wykonanie drewniano-kamiennych zabezpieczeń (progów przeciwerozyjnych) w celu ograniczenia erozji podłoża szlaków turystycznych

3960 m

Obwody ochronne – Tarnica, Wołosate

6

1. Wykonanie i montaż schodków kamiennych w celu ograniczenia erozji podłoża szlaku turystycznego.

2. Uzupełnienie braków w istniejących ciągach schodków

260 sztuk

Piesze szlaki turystyczne

7

Stabilizacja ruchomych kamieni na szlaku w celu ograniczenia erozji podłoża szlaku turystycznego

0,01 ha

Obwód Ochronny Wołosate

8

Wymiana drewnianych nawierzchni (pomostów) służących ograniczeniu zjawisk erozyjnych

540 m

Piesze szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze

9

Przeniesienie szlaku turystycznego w celu ochrony stanowisk cennych roślin

230 m

Obwód Ochronny Tarnica

10

Wyłożenie płyt kamiennych w terenie podmokłym wzdłuż szlaku turystycznego

10 m

Obwód Ochronny Tarnica

11

Wykonanie drewnianych kładek na ciekach wodnych

3 sztuki

Obwody ochronne – Tarnawa, Osada, Caryńskie

12

Systematyczne oczyszczanie drenów

300 sztuk

1. Piesze szlaki turystyczne

13

Systematyczne sprzątanie odpadów pozostawianych przez turystów wzdłuż pieszych szlaków turystycznych

70 ha
(na długości 70 km)

2. Ścieżki przyrodnicze

 

II. Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach objętych ochroną czynną

A. W ekosystemach leśnych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia drzew w drzewostanie (cięcia przebudowy składu gatunkowego oraz przemiany struktury wiekowej drzewostanów świerkowych)

669,74 ha

Oddziały – 1/24c, 1/25g, 1/36a, 1/37a, 1/37b, 1/38a, 1/48d, 1/49a,1/50d, 1/51a, 1/56b, 1/78a, 1/80a, 1/81b, 1/81c, 1/83b, 2/17a, 2/18a, 2/57b, 2/125c, 2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/170d, 2/181a, 2/188c, 2/193a, 2/208c, 2/208g

2

Przygotowanie powierzchni do odnowień sztucznych

4,00 ha

Oddziały – 1/24c, 1/51a, 1/78a, 1/83b, 2/168c, 2/169b, 2/170a

3

Odnowienie sztuczne pożądanymi gatunkami drzew

6,50 ha

Oddziały – 1/48d, 1/58b, 1/59a, 1/59c, 1/78a, 1/81c, 1/83b, 1/87d, 1/87f, 1/89a, 2/168c, 169b, 2/170a

4

Dosadzenia pożądanych gatunków drzew na uprawach leśnych (poprawki i uzupełnienia luk)

1,67 ha

Oddziały – 1/25g, 1/36a, 1/36c, 1/37b, 1/37c, 1/38a, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/50f, 1/58b, 1/78a, 1/79f, 1/81c, 1/256a, 1/257a, 2/169b, 2/170a, 2/170g, 2/182b, 2/182c

5

Usuwanie roślinności zielnej wokół sadzonek przez wykaszanie lub motyczenie (pielęgnacja odnowień)

85,23 ha

Oddziały – 1/25g, 1/36a, 1/36c, 1/37b, 1/37c,1/38a, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/50f, 1/58b,1/59a, 1/59c, 1/74g, 1/78a, 1/79f, 1/81c, 1/83b, 1/85f, 1/87d, 1/87f, 1/89a, 1/249b, 1/256a, 1/265a, 1/265b, 2/1dx, 2/2a, 2/5d, 2/5g, 2/7b, 2/55a, 2/168c, 2/169b, 2/170a, 2/170g, 2/174i, 2/174j, 2/182b, 2/182c, 2/188c, 2/188f, 2/191f, 2/194j, 2/209b, 2/210a

6

Regulacja składu gatunkowego i zagęszczenia upraw leśnych

10,66 ha

Oddziały – 1/184c, 1/185d, 1/185p, 1/260a, 1/272a, 2/126c

7

Prace szkółkarskie

0,20 ha

Obwody ochronne – Suche Rzeki, Ustrzyki Górne

8

Pozyskanie nasion buka (Fagus sylvatica) i jodły (Abies alba) w celu wyhodowania sadzonek rodzimego pochodzenia do przebudowy drzewostanów

150 kg

Obwody ochronne – Górny San, Suche Rzeki

9

Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzętami kopytnymi przez nałożenie repelentu

18,58 ha

Oddziały – 1/36a, 1/36c, 1/48a, 1/48d, 1/49a, 1/58b, 1/59a, 1/59c, 1/74g, 1/78a, 1/79f, 1/81c, 1/83b, 1/87d, 1/87f, 1/89a, 1/256a, 2/5g, 2/7b, 2/169b, 2/170a, 2/170g, 2/168c

10

Zabezpieczenie upraw leśnych przed zwierzętami kopytnymi za pomocą zabezpieczeń z siatki – naprawa i konserwacja zabezpieczeń

2,80 km

Obwody ochronne – Górny San, Osada, Caryńskie

11

Usuwanie zbędnych zabezpieczeń z siatki

1,55 km

Obwody ochronne – Górny San, Tarnawa

12

Wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) w celu spowalniania procesu rozpadu drzewostanów świerkowych sztucznego pochodzenia i monitorowaniu liczebności kornika drukarza (Ips typographus)

130 sztuk

Obwód Ochronny Górny San

13

Wykładanie drzew pułapkowych oraz ich korowanie (pułapki klasyczne) w celu spowalniania procesu rozpadu drzewostanów świerkowych sztucznego pochodzenia i monitorowania liczebności kornika drukarza (Ips typographus)

20 sztuk

Obwód Ochronny Górny San

14

Ustawienie szlabanów ograniczających niekontrolowaną presję turystyczną na obszar Parku

3 sztuki

Oddziały – 2/119a, 2/137b

15

Rozbiórka schronu na sadzonki

1 sztuka

Oddział – 1/130a

16

Udrożnienie drogi przeciwpożarowej, usuwanie drzew i krzewów z rowów i poboczy oraz oczyszczenie rowów z namułów

2 km

Obwód Ochronny Ustrzyki Górne

17

Naprawa szlaków zrywkowych

0,52 ha

Obwody ochronne – Osada, Górny San

18

Usuwanie drzew i krzewów z rowów i poboczy dróg leśnych

2 ha

Obwody ochronne – Górny San, Suche Rzeki, Moczarne

19

Utwardzenie powierzchni składnic drewna

3 sztuki

Obwody ochronne – Osada, Brzegi Górne

20

Budowa zjazdu z drogi publicznej do składnicy drewna

1 sztuka

Obwód Ochronny Osada

 

B. W nieleśnych ekosystemach lądowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Mechaniczne koszenie łąk z uprzątnięciem biomasy, (obejmujące siedlisko łąk świeżych i stanowiska dzwonka piłkowanego (Campanula serrata))

984,61 ha

Oddziały – 1/132l, 1/132m, 1/133a, 1/133b, 1/133j, 1/134b, 1/134h, 1/180a, 1/180f, 1/180h, 1/180i, 1/181a, 1/181f, 1/181g, 1/181h, 1/182c, 1/182g, 1/182h, 1/182o, 1/183a, 1/183f, 1/184f, 1/185f, 1/185k, 1/185l, 1/185m, 1/185n, 1/186d, 1/187j, 1/187m, 1/188i, 1/213a, 1/213d, 1/217f, 1/217h, 1/217o, 1/217p, 1/242d, 1/245a, 1/246a, 1/248b, 1/248g, 1/249b, 1/249c, 1/249d, 1/249f, 1/250d, 1/251d, 1/251h, 1/252d, 1/252f, 1/252g, 1/253b, 1/253c, 1/253d, 1/254f, 1/255a, 1/255b, 1/255c, 1/256a, 1/256b, 1/256c, 1/256d, 1/257a, 1/258b, 1/258c, 1/258d, 1/259a, 1/259b, 1/259c, 1/263a, 1/263b, 1/264b, 1/264c, 1/264d, 1/264f, 1/264g, 1/266a, 1/266b, 1/268a, 1/268c, 1/268d, 1/268f, 1/269a, 1/269d, 1/270a, 1/270b, 1/271a, 1/271b, 1/271c, 1/272b, 1/273a, 1/273b, 1/274b, 1/274c, 1/275b, 1/275c, 1/276b, 1/276c, 1/278a, 1/278b, 1/278c, 1/279a, 1/279b, 1/279c, 1/279d, 1/280a, 1/280b, 1/281a, 1/281b, 1/281c, 1/282a, 2/1ax, 2/1c, 2/1cx, 2/1g, 2/1hx, 2/1i, 2/1m, 2/1n, 2/1p, 2/1r, 2/1w, 2/1x, 2/1z, 2/24j, 2/24k, 2/24m, 2/66b, 2/66c, 2/66g, 2/66o, 2/66p, 2/66s, 2/67m, 2/67p, 2/70f, 2/70g, 2/70i, 2/84b, 2/84j, 2/85b, 2/85h, 2/85i, 2/86b, 2/87a, 2/87b, 2/87g, 2/88b, 2/89a, 2/89b, 2/90a, 2/90b, 2/90c, 2/90d, 2/171i, 2/172a, 2/172f, 2/173h, 2/173i, 2/280a, 2/280b, 2/280c, 2/280d, 2/280f, 2/280g, 2/280h, 2/280i, 2/280j, 2/280k, 2/280l, 2/280m, 2/280n, 2/280p, 2/280r, 2/280t, 2/280w, 2/280x, 2/280y, 2/280z, 2/281a, 2/281c, 2/281f, 2/282a, 2/282b, 2/285c, 2/285d, 2/287b, 2/288b, 2/288c, 2/288d, 2/290b, 2/290d, 2/290f, 2/291b, 2/291c

2

Ręczne koszenie łąk i ziołorośli z częściowym uprzątnięciem biomasy obejmujące siedliska – łąki świeże i torfowiska przejściowe oraz stanowiska dzwonka piłkowanego (Campanula serrata)

37 ha

Oddziały – 1/132c, 1/132f, 1/132m, 1/135i, 1/181a, 1/181i, 1/181k, 1/181n, 1/182c, 1/185f, 1/185s, 1/186d, 1/248c, 1/248d, 1/248f, 1/249b, 1/249c, 1/250b, 1/250c, 1/252a, 1/252b, 1/252c, 1/253b, 1/254b, 1/254c, 1/268a, 1/268b, 1/268c, 1/269a, 1/269b, 1/269c, 2/67m, 2/86b, 2/86d, 2/126c

3

Koszenie ręczne wybranych płatów zbiorowisk połoninowych, obejmujących siedlisko ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) – 6430

1 ha

Oddział 2/166a

4

Koszenie roślinności zarastającej historyczne obiekty kultury materialnej w celu ich odsłonięcia i wyeksponowania

8,40 ha

Oddziały – 1/36a, 1/36c, 1/61d, 1/74c, 1/75a, 1/87b, 1/181f, 1/250d, 1/258b, 1/258c, 1/263a, 1/265a, 1/266a, 1/267a, 1/268a, 1/268d, 1/268f, 1/268g, 1/274b, 1/275a, 1/275c, 1/277b, 1/281a, 1/281c, 2/67f , 2/286c

5

Wypas owiec i koni huculskich (lub wypas z koszeniem) w celu zachowania roślinności o charakterze pastwiskowym obejmujący siedliska:

1) murawy bliźniczkowe (Nardion) – 6230,

2) łąki świeże (Arrhenatherion elatioris) – 6510,

3) górskie łąki konietlicowe użytkowane ekstensywnie (Polygono-Trisetion) – 6520

325,10 ha

Oddziały – 1/180f, 1/181a, 1/181f, 1/182g, 1/183f, 1/183h, 1/184f, 1/184g, 1/184h, 1/184i, 1/185f, 1/185l, 1/185w, 1/185n, 1/188i, 1/217d, 1/242d, 1/257a, 1/259a, 1/259b, 1/261a, 1/261d, 1/263a, 1/263b, 1/264c, 1/264f, 1/264g, 2/1i, 2/1o, 2/24j, 2/24k, 2/67m, 2/67p, 2/70f, 2/70g, 2/70i, 2/86b, 2/87a, 2/90a, 2/90b, 2/90c, 2/90d, 2/172f, 2/173h, 2/173i

6

Ekstensywne nawożenie łąk obornikiem

41,5 ha przy dawce do 60 kg/ha

Oddziały – 1/185f, 1/182c, 1/187j, 1/181f, 1/185l, 1/183f, 1/185h, 1/180f, 1/181h, 1/180h, 1/258b, 1/258c

7

Ograniczanie rozprzestrzeniania się barszczu kaukaskiego (Heracleum mantegazzianum) poprzez selektywne koszenie

1,25 ha

Oddziały – 1/257a, 1/258d, 1/259b, 1/261b, 1/264a, 1/264c

8

1. Eksperymentalne, selektywne, punktowe usuwanie gatunków konkurencyjnych pojawiających się w drodze sukcesji wtórnej na stanowiskach zagrożonych gatunków rodzimych.

2. Poprawa warunków wzrostu zagrożonych gatunków roślin

4 stanowiska

Oddziały – 1/85j, 1/50h, 1/69h, 1/76a

9

Eksperymentalne, punktowe zasilanie populacji naturalnych przez wprowadzanie osobników z hodowli prowadzonej w formie ochrony ex situ:

9 stanowisk na powierzchni 10 m2
– według potrzeb

Obszar Parku

 

1) arnika górska (Arnica montana),

1 stanowisko

 

 

2) dzwonek szerokolistny (Campanula latifolia),

1 stanowisko

 

 

3) goryczka wąskolistna (Gentiana pneumonanthe),

1 stanowisko

 

 

4) kosaciec syberyjski (Iris sibirica),

2 stanowiska

 

 

5) pełnik alpejski (Trollius altissimus),

1 stanowisko

 

 

6) rosiczka okrągłolistna (Drosera rotundifolia),

2 stanowiska

 

 

7) turzyca skąpokwiatowa (Carex pauciflora)

1 stanowisko

 

10

Wzbogacenie składu gatunkowego wilgotniejszych wariantów łąk świeżych poprzez punktowe wysadzenie typowych gatunków (mieczyk dachówkowaty (Gladiolus imbricatus), kosaciec syberyjski (Iris sibirica), pełnik europejski (Trollius europaeus)) na przygotowanych poletkach

10 stanowisk na powierzchni 10 a

Leśnictwo Tarnawa, oddziały – 1/245–1/273

11

Usunięcie drzew i krzewów zarastających powierzchnie przeznaczone do koszeń ręcznych i mechanicznych

1,65 ha

Oddziały – 1/132f, 1/132l, 1/132m, 1/133a, 1/134b, 1/264d

12

Usunięcie pozostałości wyciągu narciarskiego i rekultywacja terenu

1 sztuka

Obwód Ochronny Ustrzyki Górne

13

Ustawienie szlabanów ograniczających niekontrolowaną presję turystyczną na obszar Parku

2 sztuki

Oddziały – 1/130a, 1/135d.

 

C. W ekosystemach wodnych

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1. Kontrola funkcjonowania i bieżące naprawy systemu zastawek na dawnych rowach melioracyjnych oraz na potokach w dolinie Wołosatego i w dolinie górnego Sanu.

2. Kontrola rozlewisk tworzonych przez bobry (Castor fiber)

300 sztuk

Obwody ochronne – Tarnawa, Wołosate

 

D. Ochrona przyrody nieożywionej i gleb

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

1. Rozmieszczenie tablic informujących o wykonanych zabiegach ochronnych w otoczeniu przyrodniczym szlaków pieszych w celu zapewnienia niezbędnego efektu edukacyjnego i ochronnego.

2. Wymiana zużytych tablic na nowe

50 sztuk

1. Piesze szlaki turystyczne.

2. Ścieżki przyrodnicze

2

Systematyczne oczyszczanie drenów

300 sztuk

Piesze szlaki turystyczne

3

Systematyczne sprzątanie odpadów pozostawianych przez turystów wzdłuż pieszych szlaków turystycznych

70 ha (na długości
70 km)

 

E. Inne według specyfiki Parku – działania na rzecz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody nieożywionej oraz walorów krajobrazowych

Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja1)

1

Ochrona niedźwiedzia (Ursus arctos) – rewitalizacja bazy żerowej (zabiegi pielęgnacyjne w obrębie zadrzewień owocowych – prześwietlanie i usuwanie drzew)

100 sztuk drzew

Obszar Parku

2

Ochrona populacji bobra (Castor fiber) – nasadzenia wierzbowe (wierzba krucha) w celu zapewnienia bazy pokarmowej

0,6 ha

Oddziały – 1/255a (0,3ha), 268a (0,3ha)

3

Ochrona populacji bobra (Castor fiber) – monitoring populacji na wybranych stanowiskach w Parku

30 stanowisk

Caryńskie, Górny San, Moczarne, Tarnawa, Wołosate

4

Ochrona ptaków – nasadzenia drzewek w formie niewielkich kęp

140 sztuk

Tarnawa 1/251a, 1/251d, 1/261b

5

Ochrona ptaków – dokarmianie ptaków w okresie zimy (zakup karmy dla ptaków)

300 kg

Przy osadach – Wołosate, Tarnawa, Ustrzyki Górne

6

Ochrona płazów:

1) ograniczenie śmiertelności płazów na drogach poprzez montaż płotków wzdłuż dróg oraz nadzór,

2) ocena stanu populacji

0,3 km

Oddziały – 1/132, 1/185, 1/217

7

Ochrona płazów i bezkręgowców wodnych:

1) pogłębianie i oczyszczanie oczek wodnych z osadów,

2) usunięcie nadmiaru roślinności

18 sztuk

1 Wołosate, oddział – 1/181g.

2. Ustrzyki Górne, oddział 1/132k/f, 1/213c.

3. Brzegi Górne, oddział 2/86b.

4. Osada, oddział 2/171h.

5. Tarnawa, oddziały – 1/95a, 1/256a, 1/259a, 1/261b, 1/266b, 1/264c, 1/271, 1/262a

8

Ochrona płazów i bezkręgowców wodnych – zabezpieczenie oczek wodnych znajdujących się w strefie wypasu, poprzez grodzenie pastuchem elektrycznym

7 sztuk

Brzegi Górne, oddział – 2/86b, Wołosate, oddział – 1/181g

9

Ograniczanie nielegalnego połowu ryb – nadzór w okresie niskiego stanu wód w miesiącach – VII, VIII, IX, X

112 km

System rzeczny na terenie Parku, rzeki i potoki – Rzeczyca, Górna

10

Ochrona ryb:

1) nadzór nad tarliskami w miesiącach – X, XI, XII,

2) ocena stanu populacji

112 km

Solinka, Nasiczniański, Wołosaty, Wołosatka, Halicz, San

11

Zabezpieczenie stanowisk cennych gatunków bezkręgowców – nadzór nad stanowiskami opisowymi (miejscami typowymi – loci typici)

17 stanowisk, według potrzeb

Obszar Parku,

12

1. Koszenia zapobiegające zarastaniu stanowisk rzadkich bezkręgowców (Hymenoptera, Coleoptera, Lepidoptera).

2. Ocena występowania rzadkich gatunków motyli dziennych Rhopalocera – monitoring skuteczności zabiegu koszenia

0,4 ha, według potrzeb

 

13

Monitoring ważek Odonata w pobliżu oczek wodnych w celu aktualizacji listy gatunków występujących w Parku w tym ocena występowania gatunków rzadkich i chronionych oraz gatunków ujętych w załączniku II do dyrektywy Rady z 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

10 stanowisk

Obszar Parku

14

Monitoring rzadkich i chronionych gatunków chrząszczy Coleoptera oraz gatunków ujętych w załączniku nr 2 do dyrektywy Rady z 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r., w szczególności gatunków:

1) nadobnicy alpejskiej (Rosalia alpina),

2) zgniotka cynobrowego (Cucujus cinnaberinus),

3) ponurka Sznajdera (Boros Schneideri),

4) zagłębeka bruzdkowanego (Rhysodes sulcatus),

5) wynurta (Ceruchus chrysomelinus),

6) biegacza urozmaiconego (Carabus variolosus),

7) biegacza Zawadzkiego (Carabus zawadzkii)

10 stanowisk

Obszar Parku

15

Usunięcie ogrodzeń z siatki stanowiących pozostałość po dawnych zabiegach ochronnych

1,3 km

Oddziały – 1/248a, 1/248f, 1/251h, 1/251a, 1/280a, 1/263a, 1/264c, 1/267a, 1/261b, 1/276a;

16

Usuwanie zbędnych krzewów i drzew zarastających historyczne zespoły osadnicze (cmentarze, cerkwiska, miejsca po zagrodach)

4,04 ha

Oddziały – 1/36a, 1/36c, 1/61d, 1/74c, 1/75a, 1/87c, 1/181f, 1/250d, 1/258b, 1/263a, 1/265a, 1/266a, 1/267a, 1/268a, 1/268d, 1/268f, 1/268g, 2/67f, 1/281c, 2/286c

17

Budowa małych elementów infrastruktury na terenach historycznej zabudowy

2 sztuki

Cembrowiny przy 2 studniach wraz z żurawiem przy ruinach dworu w Siankach

18

Budowa panoramy na Przełęczy Wyżniańskiej pokazującej tereny historycznej zabudowy

2 sztuki

Przełęcz Wyżniańska

19

Budowa tablic informujących o potrzebie ochrony kraj obrazu przyrodniczo –kulturowego

2 sztuki

Przy cerkwisku w Caryńskiem, przy ruinach dworu w Siankach

20

Uzupełnienie oznakowania odcinka ścieżki spacerowej Tarnawa Niżna-Dźwiniacz

1,05 km

Oddziały – 1/267a, 1/267b

21

Poprawa oznakowania szlaków rowerowych i konnych w obszarze Parku

155 km

Ciąg szlaków rowerowych i konnych

22

Zabezpieczenie środkami do konserwacji drewna wiat (deszczochronów) przy szlakach pieszych i wiat typu brogowego na parkingach, konstrukcji drewnianych pod tablice informacyjne

61 sztuk

Przy pieszych szlakach turystycznych i parkingach

23

Zabezpieczenie ławostołów środkami do konserwacji drewna

20 sztuk

Przy pieszych szlakach turystycznych i parkingach

24

1. Konserwacja urządzeń turystycznych:

1) znaki,

2) słupki,

3) tablice,

4) drogowskazy.

2. Oznakowanie ścieżek przyrodniczych – systematyczne usuwanie braków

140 km

Piesze szlaki turystyczne i ścieżki przyrodnicze

25

Utrzymanie drożności ścieżek przyrodniczych i spacerowych poprzez ich koszenie oraz usuwanie odrastających drzew i krzewów

4 sztuki

1. Ścieżka przyrodnicza w dolinie górnego Sanu.

2. Ścieżka przyrodnicza w Brzegach Górnych.

3. Ścieżka przyrodnicza Ustrzyki Górne-Wołosate.

4. Ścieżka spacerowa Tarnawa- Dźwiniacz

26

Udrożnienie szlaków konnych, poprzez:

1) utrzymywanie ich przejezdności,

2) stałą kontrolę oznakowań,

3) usuwanie wiatrołomów, zakrzaczeń,

4) koszenie tras

81 km

Szlaki konne w granicach Parku

27

Wykonanie zabezpieczeń wokół dawnych studni

12 sztuk

Obwód Ochronny Górny San

28

Utrzymanie otoczenia (koszenie, odkrzaczanie, porządkowanie) obiektów turystycznych (parkingi, wiaty) oraz terenów zielonych w osiedlach na terenie Parku

30 ha

Obwody ochronne –Wołosate, Ustrzyki Górne, Brzegi Górne, Tarnawa, Caryńskie, Osada

29

Remont pomostu drewnianego i ogrodzenia w ogródku eksperymentalnym przy Terenowej Stacji Edukacji Ekologicznej w Suchych Rzekach

76 m

Oddział 2/126c

30

Budowa drewnianej konstrukcji pod trzysekcyjną tablicę informacyjną

1 sztuka

Obwód Ochronny Tarnica

31

Zakup i montaż drewnianych ławek wyznaczających obszary wypoczynku wzdłuż szlaków turystycznych

54 sztuki

Obwód Ochronny Tarnica, Wołosate

32

Budowa ławostołów w obrębie szlaków turystycznych i ścieżek przyrodniczych

4 sztuki

Przy cerkwisku w Caryńskiem, przy ruinach dworu w Siankach oraz kaplicy Stroińskich

33

Utrzymanie bezleśnego pasa na granicy państwa

22,00 ha

Obwody ochronne Górny San, Tarnawa

34

Utrzymywanie i systematyczne odnawianie oznakowania granic Parku

202 km

Według potrzeb, na całej granicy Parku

35

Budowa suchych toalet typu alpejskiego

1 sztuka

Oddział 2/85b

36

Przebudowa i rozbudowa budynku gospodarczego w Wołosatem, ze zmianą sposobu użytkowania na sanitarno-socjalny i punkt informacyjno-edukacyjny

1 sztuka

Oddział 1/182m

 

1) Obszary Bieszczadzkiego Parku Narodowego objęte ochroną ścisłą, czynną i krajobrazową podzielone są na obwody ochronne, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie kategorii ochronnych Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr inw. BdPN-M.Kat. Ochr.-Pl.ochr.-2007), przechowywanej w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych.

Załącznik 2. [USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH]

Załącznik nr 2

USTALENIE MIEJSC UDOSTĘPNIANYCH W CELACH NAUKOWYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ MAKSYMALNEJ LICZBY OSÓB MOGĄCYCH PRZEBYWAĆ JEDNOCZEŚNIE W TYCH MIEJSCACH

I. Miejsca udostępniane w celach naukowych

Miejsca udostępniane

Maksymalna liczba osób mogących przebywać
jednocześnie w danym miejscu

Obszary ochrony ścisłej i czynnej Bieszczadzkiego Parku Narodowego

100 osób

 

II. Miejsca udostępniane w celach turystycznych

Lp.

Miejsca udostępniane1)

Maksymalna liczba osób mogących przebywać
jednocześnie w danym miejscu

1

Miejsce odpoczynku – rejon „źródełka pod Tarnicą”, oddziały – 1/124, 1/150

25 osób

2

Parking w Brzegach Górnych dla 2 autobusów i 45 samochodów osobowych, oddział 2/67h

250 osób

3

Parking na Przełęczy Wyżniańskiej dla 2 autobusów i 45 samochodów osobowych, oddział 2/70k

250 osób

4

Parking w dolinie Rzeczycy dla 20 samochodów osobowych, oddział 1/18c

100 osób

5

Parking w dolinie Terebowca dla 40 samochodów osobowych, oddział 1/129l

200 osób

6

Parking w Ustrzykach Górnych – dla 6 autobusów oraz 60 samochodów osobowych, oddział 1/217b

500 osób

7

Parking (w Bereżkach) dla 20 samochodów osobowych, oddział 2/1r

100 osób

8

Parking w Wołosatem dla 5 autobusów i 60 samochodów osobowych, oddział 1/182m

500 osób

9

Parking w Bukowcu dla 30 samochodów osobowych, oddział 1/280c

150 osób

10

Parking na Campingu „Górna Wetlinka” dla 3 autobusów i 30 samochodów osobowych, oddział 2/172

250 osób

11

Parking dla zwiedzających kompleks torfowisk w Tarnawie Niżnej, oddział o numerze 1/253bc

100 osób

12

Rekreacyjny wyciąg narciarski w Ustrzykach Górnych, oddział o numerze 1/132 k, l

100 osób

13

Miejsce odpoczynku przy parkingu na Przełęczy Wyżniańskiej, oddział 2/70

30 osób

14

Miejsca odpoczynku w Brzegach Górnych, oddziały – 2/66i, 2/66r

50 osób

 

1) Ekosystemy leśne, nieleśne, lądowe i wodne podzielone są na obręby ochronne oznaczone liczbami, oddziały oznaczone liczbami i pododdziały oznaczone literami i zaznaczone są na mapie przeglądowej Bieszczadzkiego Parku Narodowego (nr inw. BdPN-M.Przegl.-Pl.ochr.-2005), przechowywanej w siedzibie Bieszczadzkiego Parku Narodowego w Ustrzykach Górnych.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sienkiewicz i Zamroch. Radcowie Prawni Spółka Partnerska

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców, jak również pomoc dla klientów indywidualnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama