reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 24 kwietnia 2014 r.

w sprawie powołania Zespołu roboczego do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu ocenę potrzeby oraz warunków połączenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092) zarządza się, co następuje:

§ 1.

 Powołuje się Zespół roboczy, zwany dalej „Zespołem”, do przeprowadzenia postępowania przygotowawczego mającego na celu dokonanie oceny potrzeby oraz warunków połączenia Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego oraz Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, zwanych dalej łącznie „Instytutami”.

§ 2.

 W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Mateusz Balcerowicz – Zastępca Dyrektora Departamentu Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska;

2) członkowie:

a) Mieczysław Ostojski – Dyrektor Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego,

b) Jan Skowronek – Dyrektor Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych,

c) Jacek Mizak – Dyrektor Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska,

d) Andrzej Kulon – naczelnik wydziału w Departamencie Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska,

e) Aneta Uśniacka – naczelnik wydziału w Departamencie Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska,

f) Karolina Majewska-Otawska – starszy specjalista w Departamencie Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska.

§ 3.

 1. Zadaniem Zespołu jest dokonanie oceny potrzeby i warunków połączenia Instytutów, uwzględniającej jakość i zakres prowadzonych badań naukowych i wdrożeń, potencjał naukowy Instytutów oraz stan ekonomiczno-finansowy Instytutów.

2. Zespół opracuje i przedstawi Ministrowi Środowiska opinię, zawierającą w szczególności:

1) ocenę zasadności i celowości połączenia Instytutów;

2) ocenę możliwości dalszego wykonywania przez połączone Instytuty zadań, o których mowa w art. 2 oraz art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych;

3) propozycję warunków przeprowadzenia połączenia Instytutów.

§ 4.

 1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu, a w przypadku jego nieobecności wyznaczony przez Przewodniczącego Zespołu członek Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) ustalenie trybu i harmonogramu prac Zespołu oraz ustalenie osób odpowiedzialnych za przygotowanie dokumentów dla Zespołu;

3) informowanie Ministra Środowiska o bieżącej działalności Zespołu.

§ 5.

 1. Zespół obraduje na posiedzeniach, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Zespół podejmuje decyzje w drodze uchwał zwykłą większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu.

3. Zespół może rozstrzygać poszczególne sprawy w drodze korespondencyjnego uzgodnienia stanowisk, w tym przy użyciu poczty elektronicznej.

4. Wyniki rozstrzygnięć, o których mowa w ust. 3, Przewodniczący Zespołu przedstawia na najbliższym posiedzeniu Zespołu.

§ 6.

 1. Członkom Zespołu nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Członkowi Zespołu, o którym mowa w § 2 pkt 2 lit. b, przysługuje zwrot kosztów przejazdów na trasie Katowice – Warszawa w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 167).

3. Wydatki związane z działalnością Zespołu pokrywane są z budżetu państwa z części 22 – gospodarka wodna, której dysponentem jest Minister Środowiska.

§ 7.

 Zespół ulega rozwiązaniu z dniem przedłożenia opinii, o której mowa w § 3 ust. 2.

§ 8.

Obsługę prac Zespołu zapewnia Departament Zasobów Wodnych w Ministerstwie Środowiska.

§ 9.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – gospodarka wodna oraz środowisko na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 oraz Nr 284, poz. 1671).

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Forum Doradców Podatkowych

Praktyczne publikacje dla przedsiębiorców, księgowych, doradców podatkowych i kandydatów na doradców podatkowych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama