reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia 19 października 2015 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego

Na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W zarządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie zadań ochronnych dla Biebrzańskiego Parku Narodowego (Dz. Urz. Min. Śród. poz. 14) wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 2:

a) w pkt II „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony czynnej”:

– w lit. A „W ekosystemach leśnych”, w tabeli:

– – lp. 10 otrzymuje brzmienie:

„10

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach starszych niż 40 lat przez usuwanie drzew występujących w nadmiarze, w tym drzew gatunków niezgodnych z siedliskiem, w okresie od 2 stycznia do końca lutego i od 16 sierpnia do końca grudnia

191,63 ha

34d, n, 35 f, 42b, 43 a, 304a, 306a, 316b, 320c, 323b, g, 328c, h, 331b, 332a, 333b, h, 335d, 338a, 344c, 345f, 346i, 350d, 364a, 369a, b, 374b, f, 378a, 395b”

 

– – lp. 12 i 13 otrzymują brzmienie:

„12

Regulacja składu gatunkowego oraz zagęszczenia drzew w drzewostanach starszych niż 40 lat przez usuwanie drzew występujących w nadmiarze, w tym drzew gatunków niezgodnych z siedliskiem, w okresie od 2 stycznia do 20 lutego i od 16 sierpnia do końca grudnia

30,75 ha

302b, 351b, c, 352i

13

Przebudowa drzewostanów z dominacją sosny (Pinus sylvestris) niedostosowanych do siedliska grądowego w okresie od 2 stycznia do końca lutego i od 16 sierpnia do końca grudnia przez usuwanie pojedynczych sosen (nie więcej niż 10% jej miąższości w ciągu roku), z zachowaniem liściastego podszytu, podrostu i dolnego piętra, z pozostawianiem martwego drewna do osiągnięcia 40–50m3/ha jego miąższości

12,50 ha

34g, 35d, 298b, d, f”

 

– w lit. B „W nieleśnych ekosystemach lądowych”, w tabeli:

– – w lp. 1, w kolumnie czwartej, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obręb ewidencyjny Szuszalewo, części działek nr 30/1, 32, 75/1, 75/2, 87, 89, 98/2, 100/2.”,

– – w lp. 2, w kolumnie czwartej, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Obręb ewidencyjny Szuszalewo, działki nr 32, 73, 75/1, 75/2, 82, 92, części działek nr 301/1, 87, 89, 98/2, 99/2, 100/2”,

– – lp. 4 otrzymuje brzmienie:

„4

Koszenie ręczne lub mechaniczne wraz z usunięciem biomasy, usuwanie krzewów i podrostów drzew, wypas w celu ochrony siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków z nimi związanych:

1) torfowiska zasadowe o charakterze młak, mechowisk i turzycowisk (Caricion davallianae):

a) koszenie od dnia 15 lipca do dnia 15 października przy poziomie wody poniżej 15 cm nad poziomem gruntu, w sposób nieniszczący pokrywy roślinnej i glebowej,

b) wysokość koszenia 10–15 cm nad poziomem gruntu lub do 5 cm powyżej kęp w przypadku ich występowania,

c) koszenie 20–50% powierzchni obszaru/działki w danym roku, przy czym w kolejnych latach na innym fragmencie, lub raz na 5 lat,

d) w przypadku występowania wody gruntowej ponad 15 cm nad poziomem gruntu dłużej niż 1 miesiąc w okresie od 15 lipca do 30 września, dopuszcza się wydłużenie terminu koszenia do 30 listopada,

e) zebranie ściętej biomasy (np. w stogi, kopy) w terminie 3 tygodni po skoszeniu,

f) wywiezienie biomasy po zamarzniętym gruncie: w suchych latach dopuszcza się wywóz biomasy z powierzchni koszonych mechanicznie na bieżąco, bez powodowania uszkodzeń powierzchni,

g) w obszarze występowania wodniczki (Acrocephalus paludicola) koszenie po 15 sierpnia,

h) na obszarach wykorzystywanych przez łosia (Alces alces) podczas bukowiska (w tzw. ostojach łosia) koszenie do 10 listopada, z wyłączeniem z działań ochronnych okresu od 25 sierpnia do 10 października,

2) szuwary wielkoturzycowe (Magnocaricion):

a) koszenie ręczne lub mechaniczne od dnia 15 lipca do dnia 30 września, przy poziomie wody poniżej 15 cm nad poziomem gruntu, bez niszczenia pokrywy roślinnej i glebowej,

b) koszenie ręczne turzycowisk o strukturze kępowej,

c) coroczne koszenie 20% powierzchni, przy czym każdego roku innego fragmentu działki, lub raz na 5 lat,

d) wysokość koszenia 10–20 cm nad poziomem gruntu lub do 5 cm powyżej kęp w przypadku ich występowania,

e) zebranie biomasy w ciągu 3 tygodni od skoszenia,

f) wywóz biomasy z łąki po zamarzniętym gruncie; w szczególnie suchych latach dopuszcza się wywóz biomasy z powierzchni koszonych mechanicznie na bieżąco, bez powodowania uszkodzeń powierzchni,

g) na obszarach wykorzystywanych przez łosia (Alces alces) podczas bukowiska (w tzw. ostojach łosia) koszenie do 10 listopada, z wyłączeniem z działań ochronnych okresu od 25 sierpnia do 10 października,

3) łąki trzęślicowe (Molinion) i selernicowe (Cnidion dubii):

a) koszenie od dnia 1 września do dnia 31 października w sposób nieniszczący pokrywy roślinnej i glebowej,

b) wysokość koszenia 5–15 cm nad poziomem gruntu,

c) w przypadku łąk trzęślicowych (Molinion) koszenie 25–50% obszaru/działki w danym roku, przy czym w kolejnych latach na innym fragmencie, lub raz na 2 lata z pozostawieniem 20% powierzchni nieskoszonej, a w przypadku łąk selernicowych (Cnidion dubii) koszenie coroczne, z pozostawieniem fragmentów 15–20% nieskoszonych co roku w innym miejscu,

d) zebranie biomasy w ciągu 3 tygodni i wywiezienie po zamarzniętym gruncie, a w szczególnie suchych latach dopuszcza się wywóz biomasy na bieżąco, bez powodowania uszkodzeń powierzchni,

e) na obszarach wykorzystywanych przez łosia (Alces alces) podczas bukowiska (w tzw. ostojach łosia) koszenie do 10 listopada, z wyłączeniem z działań ochronnych okresu od 25 sierpnia do 10 października,

4) półnaturalne łąki świeże (Arrhenatherion) i wilgotne (Calthion):

a) koszenie od dnia 15 czerwca do dnia 30 września bez niszczenia pokrywy roślinnej i glebowej, nie więcej niż dwa pokosy w ciągu roku,

b) wysokość koszenia 5–15 cm,

c) ścięta biomasa powinna być usunięta lub zebrana, np. w stogi w terminie 2 tygodni po pokosie, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie,

5) murawy ciepłolubne (Koelerion glaucae):

a) koszenie ręczne od dnia 15 lipca do dnia 30 września, w sposób nieniszczący pokrywy roślinnej i glebowej, nie więcej niż dwa pokosy w roku,

b) wysokość koszenia do 10 cm,

c) usunięcie ściętej biomasy lub złożenie w stogi w terminie 2 tygodni od skoszenia, a w uzasadnionych przypadkach w dłuższym terminie,

d) pozostawienie 15–20% powierzchni nieskoszonej, przy czym co roku powinno to dotyczyć innego fragmentu działki,

6) murawy bliźniczkowe (Nardetalia) – wypas od dnia 1 maja do dnia 15 października, przy obsadzie zwierząt wynoszącej 0,3–0,6 DJP/ha, z obowiązkiem koszenia niedojadów corocznie lub co 2 lata, lub koszenie raz na dwa lata 80% powierzchni,

7) pozostałe zbiorowiska torfowiskowe:

a) koszenie od dnia 15 lipca do dnia 30 września przy poziomie wody poniżej 15 cm nad poziomem gruntu, w sposób nieniszczący pokrywy roślinnej i glebowej,

b) wysokość koszenia 10–15 cm nad poziomem gruntu lub do 5 cm powyżej kęp w przypadku ich występowania,

c) koszenie 20–90% powierzchni obszaru lub działki w danym roku, przy czym w kolejnych latach na innym fragmencie,

d) w przypadku występowania wody gruntowej ponad 15 cm nad poziomem gruntu dłużej niż 1 miesiąc w okresie od 15 lipca do 30 września, dopuszcza się wydłużenie terminu koszenia do 30 listopada,

e) zebranie ściętej biomasy (np. w stogi, kopy) w terminie 3 tygodni po skoszeniu,

f) wywiezienie biomasy po zamarzniętym gruncie; w szczególnie suchych latach dopuszcza się wywóz biomasy z powierzchni koszonych mechanicznie na bieżąco bez powodowania uszkodzeń powierzchni,

g) w obszarze występowania wodniczki (Acrocephalus paludicola) koszenie po 15 sierpnia i nie więcej niż 50% powierzchni obszaru w danym roku,

h) na obszarach wykorzystywanych przez łosia (Alces alces) podczas bukowiska koszenie do 10 listopada, z wyłączeniem z działań ochronnych okresu od 25 sierpnia do 10 października

7500 ha łącznie w ciągu 3 lat

1. Obręb ewidencyjny Małowista, działki nr – 612, 615, 715, 718/1, 724/1, 729/1.

2. Obręb ewidencyjny Dawidowizna, działki nr – 333, 348, 368, 319/2, 335/1, 335/2.

3. Obręb ewidencyjny Downary, działka nr 1367.

4. Obręb ewidencyjny Olszowa Droga Goniądz Las, działka nr 277.

5. Obręb ewidencyjny Olszowa Droga Kropiewnica, działki nr – 157, 148/1, 148/2, 165/6, 165/7.

6. Obręb ewidencyjny Olszowa Droga Za Twierdzą, działki nr – 222, 290, 1348/5, 1348/6, 1352/2.

7. Obręb ewidencyjny Olszowa Droga, działki nr – 700, 706, 721, 824, 832, 833, 901, 1008, 1047.

8. Obręb ewidencyjny Osowiec, działki nr – 23, 51, 124, 132, 155, 3/2.

9. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Bagno I, działki nr – 12, 17, 20, 42, 44, 48, 50, 54, 73, 82, 89, 108.

10. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Bobrówka I, działki nr – 272, 252/1, 252/2, 287/1, 296/2, 298/1.

11. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna, działki nr – 110, 111, 112, 135, 177, 227, 267, 464, 489, 492, 500, 508, 509, 517, 518, 526, 542, 551, 554, 560, 571, 602, 614, 633, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 657, 696, 698, 706, 714, 736, 771, 904, 905, 914, 915, 916, 918, 925, 926, 927, 928, 936, 937, 952, 958, 133/1, 133/2, 273/1.

12. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Jaświły, działki nr – 370, 383, 428, 342/1, 342/4, 343/1, 343/2, 381/3, 393/1, 394/2, 404/1, 404/4, 406/1, 412/2, 412/3.

13. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Kalinówka Królewska, działki nr – 699, 753, 706/1, 716/1, 716/2.

14. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Klewianka, działki nr – 121/1, 432/1, 432/2, 433/1, 433/2, 454/1, 454/2.

15. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-łąki/k. Wólki Piasecznej, działki nr – 3, 5.

16. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-łąki różnych wsi, działki nr – 49, 52, 64, 126, 127, 129 136, 153, 154, 155, 170, 217, 218, 231, 427, 444, 445, 453, 455, 480, 482, 484, 488, 507, 509 510, 554, 556, 559, 560, 561, 562, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 587, 588, 598, 599, 631, 636, 637, 639, 644, 645, 692, 709, 713, 714, 727, 728, 796, 802, 812, 813, 815, 833, 842, 847, 848, 850, 854, 880, 882, 889, 891, 1021, 1080, 1379, 1423, 1424, 1552, 1620, 1624, 1625, 1626, 1627, 1671, 1673, 1674, 1698, 1729, 1734, 1741, 1783, 2040, 2041, 2051, 2524, 2553, 2594, 2598, 2601, 2615, 2616, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2641, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2679, 2680, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2694, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2718, 2719, 2721, 2724, 2725, 2726, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2772, 2773, 2774, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 1375/1.

17. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Piwowary, działka nr 195/3.

18. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Szaciły, działki nr – 27, 40, 74, 32/1.

19. Obręb ewidencyjny Wólka Piaseczna-Szpakowo, działki nr – 293/1, 293/3, 311/1, 316/3.

20. Obręb ewidencyjny Kapice, działki nr – 236, 243, 260, 308, 315, 316, 323, 618, 619, 622, 624, 625, 630, 631, 637, 648, 650, 661, 663, 665, 666, 669, 674, 675, 695, 698, 699, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 711, 712, 717, 720, 721, 722, 725, 728, 729, 731, 732, 733, 744, 746, 636/2.

21. Obręb ewidencyjny Dolistowo Nowe, działki nr – 433, 548, 549/2.

22. Obręb ewidencyjny Dolistowo Stare, działki nr – 859, 860, 861, 921, 922, 925, 934.

23. Obręb ewidencyjny Klimaszewnica, działki nr – 818, 880, 881, 882, 917, 922, 883/3, 883/4, 883/5, 896/2, 899/4, 916/1, 916/2.

24. Obręb ewidencyjny Łoje Awissa, działki nr – 171, 173, 174, 176, 177, 205, 221, 605, 606, 617, 623, 624, 625, 633, 641, 648, 654, 659, 677, 697, 708, 713, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 733, 734, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 761, 762, 763, 764, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 787, 788, 789, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 840, 842, 843, 844, 845, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1031/2, 203/1, 203/2, 203/3, 206/2, 206/3, 206/4, 206/5, 206/6, 695/1, 695/2, 696/1, 696/2, 714/1, 714/2, 740/1, 740/2, 741/1, 741/2, 786/1, 786/2, 839/1, 839/2, 841/1, 841/2.

25. Obręb ewidencyjny Sośnia, działki nr – 387, 388, 389, 390, 391, 221/2, 222/2, 224/4, 386/2, 392/2, 392/3, 393/1.

26. Obręb ewidencyjny Ciszewo, działki nr – 367, 392, 394, 395, 399.

27. Obręb ewidencyjny Biele Suchowolskie, działki nr – 476, 478, 479, 485, 493, 497, 506, 515, 520, 971, 972, 973, 979, 980, 1002, 1003, 1016, 1017, 1022, 1023, 1051, 1073, 1173, 1174, 1189, 1190, 1221, 1222, 1237, 1238, 1249, 1250, 1261, 1262, 1269, 1270, 1283, 1284, 1321, 1326, 1327, 1465, 1528, 1529, 1544, 1545, 1546, 1547, 1548, 1550, 1551, 1556, 1559, 2797, 2798, 2809, 2810, 2811, 2812, 3251, 1167/1, 1168/1.

28. Obręb ewidencyjny Czarniewo, działka nr 40/24.

29. Obręb ewidencyjny Dębowo, działki nr – 7, 5/5, 6/5, 6/6, 6/17, 6/18, 6/41.

30. Obręb ewidencyjny Jagłowo, działki nr – 23, 32, 314, 315, 316, 317, 319, 320, 321, 322, 323,

31. Obręb ewidencyjny Jasionowo Dębowskie, działki nr – 45/9, 50/14.

32. Obręb ewidencyjny Kopytkowo, działki nr – 1, 7, 10, 19, 20, 85, 92, 107, 139, 140, 141, 148, 49/1, 82/2, 82/3, 90/2.

33. Obręb ewidencyjny Krasnoborki, działki nr – 136/3, 137/4, 184/7. obręb ewidencyjny Kunicha, działka nr 152/4.

34. Obręb ewidencyjny Mogilnica, działki nr – 136, 178, 187, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 460, 461, 641, 158/1, 158/2, 158/3, 159/1, 159/2, 159/4, 159/5, 159/6, 169/2, 471/1, 471/2, 472/1, 472/2, 472/3, 473/1, 473/2, 476/1, 476/2, 476/3, 476/4, 476/5, 478/4, 478/5.

35. Obręb ewidencyjny Ostrowie, działka nr 293.

36. Obręb ewidencyjny Polkowo, działki nr – 73/4, 76/6, 79/1, 106/5, 106/7.

37. Obręb ewidencyjny Budy, działki nr – 2, 7, 9, 11, 32, 34, 22/9.

38. Obręb ewidencyjny Budy, dział Budy, działki nr – 8, 11, 24.

39. Obręb ewidencyjny Budy, dział Dzieżki, działki nr – 177/1, 186/3.

40. Obręb ewidencyjny Budy, dział Gugny, działki nr – 4, 20, 27, 28.

41. Obręb ewidencyjny Budy, dział Jaskra Dudki Lewonie, działka nr 11.

42. Obręb ewidencyjny Budy, dział Kalinówka Królewska, działki nr – 829, 831, 767/1, 767/2, 775/1, 776/2, 777/1, 783/3, 803/4, 820/2, 821/1.

43. Obręb ewidencyjny Budy, dział Kołodzież, działki nr – 128, 129, 132/2, 146/2, 146/3, 146/6, 147/1, 147/2, 147/3, 148/2, 148/5, 149/1, 150/1, 150/2, 161/1, 161/3, 172/2, 172/4, 175/10, 175/2, 175/3, 175/5, 175/7, 175/8, 176/1, 176/2.

44. Obręb ewidencyjny Budy, dział Potoczyzna, działki nr – 178/1, 197/4, 197/6, 198/3, 198/5, 207/4, 215/3.

45. Obręb ewidencyjny Budy, dział Przytulanka, Ciesze, działki nr – 42, 62, 43/1, 43/2, 60/1, 60/2, 331/1, 341/1, 350/1, 350/2, 350/3, 350/4.

46. Obręb ewidencyjny Budy, dział Rekle, działka nr 61.

47. Obręb ewidencyjny Budy, dział Zalesie, Zucielec, działki nr – 158, 164, 183, 186, 188, 97/2, 106/2, 124/2, 126/2, 133/1, 137/1, 137/2, 155/2, 162/2, 163/2, 173/1, 184/2, 184/3, 184/4, 185/1, 185/2.

48. Obręb ewidencyjny Giełczyn, działki nr – 1, 368, 369, 1668, 1680, 1682, 1695, 1705, 1710, 1718.

49. Obręb ewidencyjny Gugny, działki nr – 10, 13, 14, 82, 82, 72/1, 81/1, 81/1, 81/2, 81/2.

50. Obręb ewidencyjny Gugny – dział Boguszewo, działki nr – 8, 29, 34, 59, 73, 74, 76, 45/2, 45/4, 65/1, 2/1, 20/2.

51. Obręb ewidencyjny Gugny, dział Dobarz, Ark. Mapy nr 1, działki nr – 437, 441, 443, Ark. Mapy nr 2, działki nr – 102, 103, 109, 111, 112, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 173, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 398, 399, 410, 411, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 184/1, 314/1, Ark. Mapy nr 3, działki nr – 139, 140, 141, 142, 170, 171, 176, Ark. Mapy nr 4, działki nr – 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 18, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 77, 78, 79, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 120, 128, 130, 47/1, 109/1, 109/2, 129/1, 131/1, 135/2, Ark. Mapy nr 5, działki nr –198, 199, 266, 267, 285, 296, 303, 304, 305, 191/1, 191/2, 197/1, 197/2, 197/3, 197/4, 200/1, 200/2, 201/1, 235/1, 236/3, 245/2, 270/1, 270/2, 274/1, 274/4, 277/2, 278/1, 278/3, 278/4, 279/1, 281/2, 283/2, 291/4, 300/1, 300/2, Ark. Mapy nr 9, działki nr – 99, 100.

52. Obręb ewidencyjny Gugny, dział Guzy, Przytulanka, działki nr – 144, 145, 378, 120/2, 125/3, 133/2, 377/1, 380/1, 381/2, 388/1, 388/2, 390/2, 398/1, 398/2.

53. Obręb ewidencyjny Gugny, dział Konopczyn, działki nr – 120, 123, 129, 134, 140, 151, 156, 159, 121/1, 121/2, 136/1, 136/2, 141/2, 145/1, 145/2, 148/1, 148/2, 158/1, 158/2.

54. Obręb ewidencyjny Gugny, dział Krypno Kościelne, działki nr – 1570, 1571, 1572.

55. Obręb ewidencyjny Gugny, dział Krypno Wielkie, działki nr – 413, 424, 403/4, 403/8, 414/1, 416/1, 416/2, 418/3, 419/1, 432/2, 492/1, 492/2, 493/1, 495/2, 497/1, 497/2.

56. Obręb ewidencyjny Gugny, dział Niewiarowo, działka nr 14.

57. Obręb ewidencyjny Gugny, dział Zastocze, działki nr – 2, 3, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 35, 36, 38, 42, 53, 54, 55, 68, 72, 73, 74, 83, 87, 101, 102, 130, 131, 132, 135, 136, 137, 139, 151, 152, 159, 168, 169, 175, 176, 177, 178, 193, 194, 195, 196, 199, 202, 210, 211, 213, 214, 215, 216, 217, 223, 226, 227, 230, 234, 244, 276, 277, 283, 285, 298, 308, 310, 85/1, 1/1, 171/1, 187/1.

58. Obręb ewidencyjny Nowa Wieś-Bagno Ławki, działki nr – 54, 62, 70, 87, 90, 93, 96, 105, 118, 121, 174, 182, 183, 220, 236, 240, 241, 243, 254, 255, 262, 274, 287, 292, 296, 298, 320, 321, 336, 341, 352, 361, 389, 390, 391, 400, 401, 407, 408, 409, 410, 448, 451, 457, 459, 466, 467, 470, 472, 479, 491, 492, 517, 526, 529, 530, 532, 546, 547, 548, 549, 551, 556, 559, 572, 573, 575, 576, 577, 578, 580, 584, 589, 592, 594, 601, 602, 607, 608, 611, 618, 619, 620, 626, 630, 631, 632, 634, 635, 639, 643, 645, 646, 647, 648, 651, 655, 656, 659, 660, 668, 669, 670, 671, 673, 675, 676, 677, 679, 680, 684, 685, 686, 692, 693, 694, 695, 699, 700, 701, 710, 711, 726, 727, 728, 732, 733, 737, 739, 747, 749, 751, 832, 833, 837, 840, 841, 843, 844, 845, 847, 848, 852, 870, 875, 878, 879, 880, 881, 882, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 897, 898, 899, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 908, 909, 910, 913, 918, 921, 922, 923, 925, 927, 935, 1140, 1144, 1155, 1163, 1165, 1175, 1176, 1177, 1178, 1179, 1186, 1188, 1191, 1193, 1211, 1216, 1221, 1223, 1251, 1252, 1253, 1261, 1262, 1265, 1268, 1270, 1272, 1277, 1281, 1283, 1285, 1288, 1289, 1290, 1291, 1292, 1293, 1294, 1296, 1299, 1300, 1302, 1304, 1305, 1306, 1307, 1311, 1312, 1316, 1317, 1318, 1319, 1321, 1326, 1337, 1338, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1350, 1351, 1355, 1356, 1358, 1359, 1369, 1371, 1379, 1388, 1389, 1396, 1410, 1459, 1484, 1553, 1554, 1559, 1562, 1563, 1564, 1566, 1567, 1582, 107/1, 1166/1, 1167/1, 1169/1, 1171/1, 1173/1, 1192/1, 1199/1, 120/1, 1201/1, 1205/1, 1219/1, 1219/3, 1230/1, 1236/1, 1242/1, 1247/1, 1264/1, 1274/1, 1357/1, 1368/1, 173/1, 258/1, 261/1, 404/1, 405/1, 405/7, 412/1, 439/1, 439/3, 442/1, 442/2, 442/3, 447/1, 447/2, 447/4, 503/9.

59. Obręb ewidencyjny Szorce, działki nr – 5, 10, 11, 13, 15, 19, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 31, 32, 33, 38, 43, 44, 47,48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 58, 60, 62, 67, 70, 73, 74, 75, 79, 97, 98, 100, 103, 105, 106, 107, 108, 112, 113, 116, 126, 127, 130, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 141, 142, 144, 147, 148, 153, 157, 159, 161, 162, 166, 167, 168, 169, 363, 367, 371, 374, 376, 377, 379, 383, 386, 389, 390, 391, 392, 395, 396, 402, 404, 408, 409, 410, 411, 412, 417, 436, 437, 441, 442, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 452, 453, 455, 457, 458, 468, 470, 472, 474, 485, 487, 489, 490, 491, 492, 1259, 1264, 63/1, 1269/1”

 

b) w pkt III „Sposoby ochrony czynnej ekosystemów na obszarach ochrony krajobrazowej”, lit. C „Inne, według specyfiki Parku” otrzymuje brzmienie:

„Lp.

Rodzaj zadań ochronnych

Rozmiar

Lokalizacja

1

Odstrzał redukcyjny dzika (Sus scrofa), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

Corocznie, do 140 sztuk

1. Rejony występowania szkód w uprawach rolnych i na użytkach zielonych.

2. Kompleksy leśne Parku

2

Zmniejszenie szkód w uprawach rolnych i na użytkach zielonych przez zakładanie w kompleksach leśnych (w szczególności na dawnych poletkach łowieckich) remiz śródleśnych i oszyjków oraz sadzenia wewnątrz lasu gniazd z dzikimi odmianami drzew i krzewów owocowych:

1) jabłoni (Malus sylvestris),

2) gruszy pospolitej (Pyrus communis),

3) wiśni (Cerasus avium),

4) tarniny (Prunus spinosa),

5) różą (Rosa sp.),

6) głogiem (Crataegus monogyna),

7) jarzębiną (Sorbus aucuparia)

Według możliwości

 

3

Odstrzał redukcyjny jelenia (Cervus elaphus) zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

Do 40 osobników (w tym osobników zakolczykowanych)

Rejony występowania szkód w uprawach rolnych i na użytkach zielonych w Basenie Środkowym Doliny Biebrzy”

 

2) w załączniku nr 3, w pkt I „Sposoby ochrony czynnej gatunków roślin i zwierząt na obszarach ochrony czynnej”, w lit. B „Ochrona czynna gatunków zwierząt”, w tabeli:

a) lp. 2 otrzymuje brzmienie:

„2

Cietrzew (Tetrao tetrix)

1. Wycięcie drzew i krzewów.

2. Ograniczenie liczebności lisa (Vulpes vulpes) i jenota (Nyctereutes procyonoides), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r.– Prawo łowieckie.

3. Zasilanie populacji osobnikami wychowanymi w hodowli lub dzikimi po ich odłowieniu.

4. Odstrzał redukcyjny bażanta (Phasianus colchicus), zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie

1. Wykonanie przerzedzeń zwartych zakrzaczeń i zadrzewień w celu uzyskania mozaiki środowisk oraz wydłużenie, poszerzenie i utrzymanie stref przejścia pomiędzy obszarami otwartymi a zadrzewionymi i zakrzaczonymi.

2. Coroczny odstrzał redukcyjny według możliwości – lisa (Vulpes vulpes) do 150 sztuk (łącznie w obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej) i jenota (Nyctereutes procyonoides) (nielimitowane), przy czym odstrzał ten powinien być wykonywany głównie na obszarach aktualnego występowania cietrzewia (Tetrao tetrix), w szczególności w obwodach ochronnych – Kapice, Ciszewo, Grzędy, Kopytkowo oraz Trzyrzeczki.

3. Wprowadzenie do 200 dodatkowych osobników (łącznie w obszarach ochrony czynnej i krajobrazowej) o pochodzeniu genetycznym właściwym dla północno-wschodniej Polski. Osobniki wypuszczane powinny być w miarę możliwości wyposażone w nadajniki telemetryczne w celu ich monitorowania i wnioskowania o efekcie ekologicznym realizacji tego zadania (realizacja zadania uzależniona jest od dostępności osobników kwalifikujących się do wypuszczenia w warunkach naturalnych).

4. Coroczny odstrzał redukcyjny bażanta (Phasianus colchicus) bez ograniczeń liczbowych”

 

b) w lp. 10, w kolumnie czwartej, pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zakładanie poletek żerowych na siedliskach boru mieszanego świeżego i gruntach rolnych klasy VIz oraz wykładanie lizawek solnych w celu odciągania łosia (Alces alces) od dróg i linii kolejowych oraz upraw leśnych i młodników”.

§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

MINISTER ŚRODOWISKA

 

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej – środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 1267).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 628 i 842, z 2014 r. poz. 805, 850, 926, 1002, 1101 i 1863 oraz z 2015 r. poz. 222, 774 i 1045.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

DoxyChain

We change business reality

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama