| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 14
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 28 maja 2013 r.

w sprawie powołania Zespołu doradczo – eksperckiego w zakresie diagnozy obszaru wychowania fizycznego

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2012 r., poz. 392) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Zespół doradczo – ekspercki w zakresie diagnozy obszaru wychowania fizycznego, zwany dalej „Zespołem".

2. Zespół jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.

§ 2.

1. W skład Zespołu wchodzą:

1) Przewodniczący Zespołu – Tomasz Frołowicz;

2) Sekretarz Zespołu – Dariusz Buza;

3) pozostali członkowie Zespołu:

a) Eligiusz Madejski,

b) Małgorzata Plichcińska,

c) Jerzy Pośpiech,

d) Lech Szargiej,

e) Barbara Woynarowska.

2. W pracach Zespołu mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 3.

Zadaniami Zespołu są:

1) koordynacja prac związanych z diagnozą obszaru wychowania fizycznego w Polsce;

2) merytoryczne wsparcie Ministra Sportu i Turystyki w zakresie wiedzy eksperckiej dotyczącej rekomendacji dla działań koniecznych do podjęcia w celu zwiększenia efektywności działań realizowanych w procesie edukacji wychowania fizycznego;

3) przygotowanie raportu w zakresie stanu wychowania fizycznego oraz rekomendacji dla niezbędnych działań do realizacji.

§ 4.

1. Pracami Zespołu kieruje Przewodniczący Zespołu.

2. Do zadań Przewodniczącego Zespołu należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Zespołu;

2) kierowanie pracami Zespołu;

3) reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

4) wyznaczanie osoby prowadzącej posiedzenia Zespołu, w przypadku swojej nieobecności;

5) wykonywanie innych działań wynikających z zakresu prac Zespołu.

3. Do obowiązków sekretarza należy w szczególności prowadzenie dokumentacji Zespołu i protokołowanie jego posiedzeń.

§ 5.

1. Zespół obraduje na posiedzeniach.

2. Zespół podejmuje decyzje zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Zespołu. W przypadku zdania odrębnego członek Zespołu przedstawia pisemne uzasadnienie swojego stanowiska.

3. Posiedzenia Zespołu są jawne.

§ 6.

1. Członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu uczestnictwa w pracach Zespołu.

2. Zamiejscowym członkom Zespołu oraz osobom, o których mowa w § 2 ust. 2, przysługuje zwrot kosztów podróży służbowych na terenie kraju, w związku z udziałem w posiedzeniach Zespołu, na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 167).

3. Zwrot kosztów wskazanych w ust. 2 następuje na podstawie przedłożonych rachunków, faktur i biletów zatwierdzonych pod względem merytorycznym przez Dyrektora Departamentu Sportu dla Wszystkich. Nie podlegają zwrotowi koszty podróży samolotem.

4. Wydatki związane z działalnością Zespołu wskazane w ust. 2 pokrywane są z budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Departamentu Sportu dla Wszystkich.

§ 7.

Obsługę organizacyjno-techniczną Zespołu zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

§ 8.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Sportu i Turystyki

Joanna Mucha

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej: kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489).

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Piotr Wyrwa

Doradca podatkowy nr 12653

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »