reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 2
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 17 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniającej powołanej do spraw opiniowania ofert oraz wniosków składanych w ramach konkursów na realizację zadań z zakresu wsparcia procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w procesie przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata i Europy dofinansowanych ze środków budżetu państwa, zadań związanych z działalnością kontrolną sportu młodzieżowego oraz organizacji zawodów finałowych ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w 2014 roku dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)), art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.3)) oraz § 9 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Powołuje się Komisję oceniającą, zwaną dalej „Komisją” do spraw przeprowadzenia postępowania konkursowego na realizację zadań z zakresu wsparcia procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w procesie przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata i Europy dofinansowanych ze środków budżetu państwa, zadań związanych z działalnością kontrolną sportu młodzieżowego oraz organizacji zawodów finałowych ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w 2014 roku dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, o charakterze opiniodawczo-doradczym w zakresie oceny ofert lub wniosków składanych w ramach konkursów na realizację zadań z zakresu wsparcia procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w procesie przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata i Europy, zadań związanych z działalnością kontrolną sportu młodzieżowego w 2014 roku dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz organizacji zawodów finałowych ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w 2014 roku.

§ 2.

W skład Komisji wchodzą:

1) Adam Soroko – przewodniczący;

2) Paweł Słomiński – zastępca przewodniczącego;

3) Jarosław Debert – sekretarz;

4) Marta Przeździecka – członek;

5) Jan Pośnik – członek;

6) Katarzyna Antkiewicz – członek;

7) Zbigniew Winiarski – członek;

8) Maciej Hartfil – Akademicki Związek Sportowy Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.

§ 3.

Zadaniem Komisji jest ocena formalna i merytoryczna wniosków.

§ 4.

Komisja prowadzi postępowanie zgodnie z Regulaminem prac Komisji stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 5.

Obsługę prac Komisji zapewnia Departament Sportu Wyczynowego.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu zastosowanie mają Decyzja nr 16 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z działalnością kontrolną sportu młodzieżowego w roku 2014, Decyzja nr 17 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Programu dofinansowania zadań z budżetu państwa związanych ze wspieraniem procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w przygotowaniach do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych oraz mistrzostw świata i Europy w roku 2014, Decyzja nr 20 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z organizacją finałowych zawodów Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w roku 2014.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działami administracji rządowej – kultura fizyczna i turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092 i Nr 208, poz. 1240 i 1241 oraz z 2012 r. poz. 490 oraz z 2013 r. poz. 829.

Załącznik 1. [Regulamin komisji oceniającej]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 17 stycznia 2014 r.

Regulamin komisji oceniającej

§ 1. Komisja oceniająca zwana dalej „Komisją” zobowiązana jest do traktowania na równych prawach wszystkich podmiotów składających wnioski lub oferty.

§ 2. 1. Posiedzenia Komisji prowadzi przewodniczący lub zastępca przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności pisemnie upoważniony przez przewodniczącego członek Komisji.

2. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji prac Komisji. Z prac Komisji sekretarz sporządza protokół zbiorczy, z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania realizacji zadania publicznego. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu Wyczynowego.

3. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez przewodniczącego lub zastępcę przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności przez pisemnie upoważnionego przez Przewodniczącego członka Komisji.

§ 3. 1. Komisja ocenia pod względem formalnym i merytorycznym złożone wnioski lub oferty.

2. Wartość merytoryczna wniosków lub ofert oceniana jest na podstawie następujących kryteriów:

1) zgodność zakresu merytorycznego projektu z obszarami zadań i priorytetami określonymi w ogłoszeniu konkursowym oraz znaczenie projektu dla realizacji zadań publicznych z tego obszaru;

2) zasięg działania wnioskodawcy, wskazujący na możliwość realizacji zadania;

3) stan zasobów kadrowych i rzeczowych, wskazujących na możliwość realizacji zadania;

4) doświadczenie wnioskodawcy w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju (ocena oparta będzie na danych zawartych we wniosku lub ofercie, jak i na dotychczasowej współpracy w realizacji podobnych zadań);

5) udział w finansowaniu zadania środków własnych, środków jednostek samorządu terytorialnego, funduszy UE oraz innych źródeł;

6) oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów przewidzianych na realizację zadania;

7) innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i rozszerzania projektu na inne środowiska;

8) rzetelność i terminowość rozliczeń realizowanych w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane).

3. Na podstawie protokołów oceny wniosków/ofert sporządzany jest protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania zadań przewidzianych do realizacji w roku 2014. Wzór protokołu oceny wniosku/oferty określa załącznik nr 1 do regulaminu. Wzór protokołu zbiorczego z oceny Komisji określa załącznik nr 2 do regulaminu.

4. Ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze wniosków lub ofert oraz o wysokości dofinansowania podejmuje Minister Sportu i Turystyki.

Załącznik nr 1
do Regulaminu prac Komisji

WZÓR PROTOKOŁU OCENY WNIOSKU/OFERTY
o dofinansowanie zadań z zakresu wsparcia procesu szkolenia zawodników kadry narodowej w procesie przygotowań do igrzysk olimpijskich, igrzysk paraolimpijskich, igrzysk głuchych, mistrzostw świata i Europy dofinansowanych ze środków budżetu państwa, zadań związanych z działalnością kontrolną sportu młodzieżowego oraz organizacji zawodów finałowych ogólnopolskiej olimpiady młodzieży w 2014 roku dofinansowanych ze środków funduszu rozwoju kultury fizycznej

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik nr 2
do Regulaminu prac Komisji

PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z OCENY KOMISJI

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Wnuczek

Jestem aplikantem adwokackim Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. W swojej pracy wspierałem klientów w obszarze prawa podatkowego i postępowań.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama