reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 3
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 22 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji konkursowej powołanej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinansowanie ze środków budżetu państwa na 2014 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie działalności edukacyjno–informacyjnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie

Na podstawie art. 11 ust. 2 i art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)) oraz w związku z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, z późn. zm.3)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Minister Sportu i Turystyki powołuje Komisję konkursową do przeprowadzenia postępowania konkursowego na dofinansowanie ze środków budżetu państwa na 2014 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie.

§ 2.

W skład Komisji konkursowej wchodzą:

1) Przewodniczący Komisji – Joanna Żukowska-Easton – Zastępca Dyrektora Departamentu Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

2) Zastępca Przewodniczącego Komisji – Rafał Piechota – Naczelnik Wydziału w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

3) Sekretarz Komisji – Emilia Krawczyk – Główny Specjalista w Departamencie Strategii i Współpracy Międzynarodowej;

4) pozostali członkowie Komisji:

a) Andrzej Banasiak – przedstawiciel Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

b) Zbigniew Drożdż – przedstawiciel Departamentu Sportu dla Wszystkich w Ministerstwie Sportu i Turystyki,

c) Grażyna Rabsztyn – przedstawiciel Polskiego Komitetu Olimpijskiego,

d) Anna Jaźwińska – przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

§ 3.

Komisja konkursowa prowadzi postępowanie zgodnie z Regulaminem prac Komisji konkursowej stanowiącym załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 4.

Komisja konkursowa prowadzi postępowanie zgodnie z Protokołem oceny oferty stanowiącym załącznik nr 2 do zarządzenia oraz Protokół zbiorczy stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia.

§ 5.

1. Potwierdzenie wykonania i rozliczenia zadania dokonywane jest na Karcie rozliczenia dotacji celowej, której wzór stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Do zadań Komisji konkursowej należy ocena ofert pod względem formalnym i merytorycznym.

3. Obsługę prac Komisji konkursowej zapewnia Departament Strategii i Współpracy Międzynarodowej.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym zarządzeniu, mają zastosowanie: Zarządzenie Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

MINISTER SPORTU I TURYSTYKI

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna oraz turystyka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378.

3) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. Nr 151, poz. 1014, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz. 1092, Nr 208, poz. 1241, z 2012 r. poz. 490 oraz z 2013 r. poz. 829.

Załącznik 1. [REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 3
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 22 stycznia 2014 r.

REGULAMIN PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ

§ 1. Komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją”, zobowiązana jest traktować na równych prawach wszystkie podmioty biorące udział w konkursie i prowadzić postępowanie w sposób gwarantujący zachowanie zasad uczciwej konkurencji.

§ 2. 1. Posiedzenia Komisji prowadzi przewodniczący lub w przypadku jego nieobecności – zastępca przewodniczącego Komisji lub inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego Komisji.

2. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji dotyczącej ogłoszenia konkursowego oraz protokołów oceny wniosków i przygotowuje protokół zbiorczy z oceny ofert.

3. W posiedzeniach Komisji mogą uczestniczyć z głosem doradczym osoby spoza składu Komisji posiadające specjalistyczną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa imprez sportowych i zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie, zaproszone przez przewodniczącego Komisji. Udział w pracach Komisji odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu oraz bez prawa do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu.

4. Posiedzenia Komisji zwoływane są przez przewodniczącego w zależności od potrzeb związanych z liczbą składanych ofert. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji, posiedzenie Komisji zwołuje zastępca przewodniczącego Komisji lub inny członek Komisji upoważniony przez przewodniczącego Komisji.

§ 3. 1. Komisja ocenia oferty pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Wartość merytoryczna ofert dopuszczonych po ocenie formalnej do dalszego procedowania oceniana jest na podstawie następujących kryteriów i wartości punktowych:

1) charakterystyka zadania zgodna z celami i zakładanymi rezultatami realizacji zadania wymienionymi w punkcie I i II ogłoszenia o konkursie ofert na dofinansowanie w 2014 r. ogólnopolskiego projektu na rzecz poprawy bezpieczeństwa imprez sportowych w zakresie działalności edukacyjno-informacyjnej oraz zwalczania negatywnych zjawisk w sporcie ze środków pochodzących z budżetu państwa – pkt od 0 do 25;

2) opis potrzeb wskazujących na konieczność wykonania zadania, opis ich przyczyn oraz skutków – pkt od 0 do 15;

3) spójność kosztów zadania z planowanymi działaniami – pkt od 0 do 15;

4) kalkulacja przewidywanych kosztów zadania uwzględniająca różne źródła ich finansowania – pkt od 0 do 10;

5) zasięg realizacji zadania – pkt od 0 do 10;

6) opis zadań koordynatora krajowego i koordynatorów lokalnych ośrodków projektu zgodny z ww. celami i zakładanymi rezultatami realizacji zadania – pkt od 0 do 5;

7) opis grup adresatów zadania publicznego – pkt od 0 do 5;

8) harmonogram planowanych działań (z podaniem terminów ich rozpoczęcia i zakończenia) – pkt od 0 do 5;

9) zasoby kadrowe przewidywane do wykorzystania przy realizacji zadania publicznego – pkt od 0 do 5;

10) dotychczasowe doświadczenia w realizacji zadań publicznych podobnego rodzaju – pkt od 0 do 5.

Maksymalna liczba punktów możliwych do zdobycia wynosi – 100 pkt.

3. Komisja dokonując oceny oferty, poza kryteriami określonymi w ust. 3, kieruje się również zatwierdzonymi przez Ministra Sportu i Turystyki kryteriami formalnymi i merytorycznymi zawartym w ogłoszeniu konkursowym.

4. Komisja opracowuje propozycje wysokości dofinansowania uwzględniając wyniki oceny wg sumy przyznanych punktów.

5. Na podstawie oceny merytorycznej udokumentowanej w Protokołach oceny ofert, sekretarz Komisji przygotowuje Protokół zbiorczy z rekomendowaną przez Komisję wysokością dofinansowania na 2014 r.

6. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 5 członków Komisji.

7. Decyzja ta nie stanowi decyzji w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.). Od niniejszej decyzji nie przysługuje odwołanie.

§ 4. Ostateczne rozstrzygnięcie o wyborze oferty oraz wysokości przyznanych środków finansowych zatwierdza Minister Sportu i Turystyki.

§ 5. Udział w pracach Komisji odbywa się w ramach obowiązków służbowych bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu oraz bez prawa do ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu.

Załącznik 2. [WZÓR – PROTOKÓŁ OCENY OFERTY NA ROK: 2014]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 3
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 22 stycznia 2014 r.

WZÓR – PROTOKÓŁ OCENY OFERTY na rok: 2014

Dofinansowanie zadań zleconych ze środków budżetu państwa

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [WZÓR – PROTOKÓŁ ZBIORCZY Z OCENY FORMALNO-MERYTORYCZNEJ KOMISJI KONKURSOWEJ]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 3
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 22 stycznia 2014 r.

WZÓR – PROTOKÓŁ ZBIORCZY
z oceny formalno-merytorycznej Komisji konkursowej

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [WZÓR – KARTA ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ]

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 3
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 22 stycznia 2014 r.

WZÓR – KARTA ROZLICZENIA DOTACJI CELOWEJ

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Sylwia Jezierska

Radca prawny/Adwokat kościelny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama