reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

ZARZĄDZENIE NR 4
MINISTRA SPORTU I TURYSTYKI1)

z dnia 24 stycznia 2014 r.

w sprawie powołania i trybu działania Komisji oceniających do spraw opiniowania ofert i wniosków konkursowych składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursów na rok 2014 z zakresu promowania i wspierania rozwoju sportu dla wszystkich ze środków budżetu państwa oraz Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

§ 1.

1. Powołuje się Komisję oceniającą o charakterze opiniodawczym-doradczym Ministra Sportu i Turystyki do opiniowania ofert i wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursów na dofinansowanie zadań w 2014 r. z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych oraz promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu, realizowanych w ramach zadania: „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich” działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz działań: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” i „Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu promocji aktywności i rozwoju sportu” dofinansowanych ze środków budżetu państwa, w skład której wchodzą:

1) Przewodniczący – Dariusz Buza, Departament Sportu dla Wszystkich;

2) Zastępca Przewodniczącego – Wojciech Kudlik, Departament Sportu dla Wszystkich;

3) Sekretarz – Tadeusz Rożej, Departament Sportu dla Wszystkich;

4) Członkowie:

a) Józefa Bielska, Departament Sportu dla Wszystkich,

b) Elżbieta Bojanowska, Departament Sportu dla Wszystkich,

c) Marcin Brzychcy, Departament Sportu dla Wszystkich,

d) Katarzyna Kacprzyk, Departament Sportu dla Wszystkich,

e) Artur Łaszczych, Departament Sportu dla Wszystkich,

f) Bożenna Potentas, Departament Sportu dla Wszystkich,

g) Magdalena Skrzeczyńska, Departament Sportu dla Wszystkich,

h) Anna Święs, Departament Sportu dla Wszystkich,

i) Marian Sypniewski, Polski Komitet Olimpijski.

2. Komisja oceniająca, o której mowa w ust. 1, prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji oceniającej”, stanowiącym załącznik Nr 1 do zarządzenia.

3. Wzór „Protokołu oceny oferty” z zakresu działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” stanowi załącznik Nr 2 do zarządzenia.

4. Wzór „Protokołu oceny wniosku” z zakresu działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych” stanowi załącznik Nr 3 do zarządzenia.

5. Wzór „Protokołu oceny oferty” z zakresu działania: „Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu promocji aktywności i rozwoju sportu” stanowi załącznik Nr 4 do zarządzenia.

§ 2.

1. Powołuje się Komisję oceniającą o charakterze opiniodawczo-doradczym Ministra Sportu i Turystyki do opiniowania wniosków składanych do Departamentu Sportu dla Wszystkich w ramach konkursów na dofinansowanie zadań w 2014 r. z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży oraz projektów wspierających programy inwestycyjne, realizowanych w ramach zadania: „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich” działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” oraz działania: „Koordynowanie projektów sportu dla wszystkich wspierających programy inwestycyjne MSiT” dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej , w skład której wchodzą:

1) Przewodniczący – Dariusz Buza, Departament Sportu dla Wszystkich;

2) Zastępca Przewodniczącego – Wojciech Kudlik, Departament Sportu dla Wszystkich;

3) Sekretarz – Anna Święs, Departament Sportu dla Wszystkich;

4) Członkowie:

a) Marcin Brzychcy, Departament Sportu dla Wszystkich,

b) Marcin Drabik, Departament Sportu dla Wszystkich,

c) Zbigniew Drożdż, Departament Sportu dla Wszystkich,

d) Katarzyna Kacprzyk, Departament Sportu dla Wszystkich,

e) Artur Łaszczych, Departament Sportu dla Wszystkich,

f) Maciej Pliszka, Departament Sportu dla Wszystkich,

g) Marian Sypniewski, Polski Komitet Olimpijski.

2. Komisja oceniająca, o której mowa w ust. 1, prowadzi postępowanie zgodnie z „Regulaminem Prac Komisji oceniającej”, stanowiącym załącznik Nr 5 do zarządzenia.

3. Wzór „Protokołu oceny wniosku” z zakresu działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” dla wspierania realizacji projektu „Multisport” i „Mały Mistrz” stanowi załącznik Nr 6 do zarządzenia.

4. Wzór „Protokołu oceny wniosku” z zakresu działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” dla czynności: „Organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów” i „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” oraz działania: „Koordynowanie projektów sportu dla wszystkich wspierających programy inwestycyjne MSiT” stanowi załącznik Nr 7 do zarządzenia.

§ 3.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym zarządzeniem mają zastosowanie przepisy zarządzenia Nr 40 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia wytycznych przyznawania i rozliczania dotacji na dofinansowanie lub sfinansowanie zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki.

§ 4

. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Minister Sportu i Turystyki

Andrzej Biernat

 

 

1) Minister Sportu i Turystyki kieruje działem administracji rządowej – kultura fizyczna, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów, z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Sportu i Turystyki (Dz. U. Nr 248, poz. 1489 oraz z 2013 r. poz. 606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244 i Nr 232, poz. 1378.

Załącznik 1. [Regulamin prac Komisji oceniającej]

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 4 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 24 stycznia 2014 r.

Regulamin prac Komisji oceniającej

§ 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań w 2014 r. z zakresu upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych, upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych oraz promocji aktywności fizycznej i rozwoju sportu, realizowanych w ramach zadania: „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich” działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych” dofinansowanego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz działań: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” i „Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu promocji aktywności i rozwoju sportu” dofinansowanych ze środków budżetu państwa, w formie Protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych – pod względem formalnym i merytorycznym – Protokołów oceny ofert lub wniosków sporządzonych przez członków Komisji.

3. Oferty lub wnioski niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Protokół oceny oferty lub wniosku jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.

5. Zaopiniowana pozytywnie pod względem merytorycznym jest oferta lub wniosek, który otrzymał w Protokole oceny wniosku, co najmniej 60 punktów.

6. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków budżetu państwa lub Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w Protokole oceny oferty lub wniosku oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 7 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja oceniająca przekazuje Protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca Protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje Protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym Protokołem zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl, w zakładce Sport Powszechny.

Załącznik 2. [Protokół oceny oferty na rok 2014 „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechnniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” z budżetu państwa]

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 4 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 24 stycznia 2014 r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY na rok 2014
„Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechnniania sportu różnych grup społecznych i środowiskowych” z budżetu państwa

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 3. [Protokół oceny wniosku na rok 2014 „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej]

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 4 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 24 stycznia 2014 r.

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2014
„Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu osób niepełnosprawnych” ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 4. [Protokół oceny oferty na rok 2014 „Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu promocji aktywności i rozwoju sportu”]

Załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 4 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 24 stycznia 2014 r.

PROTOKÓŁ OCENY OFERTY na rok 2014
„Współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu promocji aktywności i rozwoju sportu”

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 5. [Regulamin prac Komisji oceniającej]

Załącznik Nr 5 do Zarządzenia Nr 4 Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 24 stycznia 2014 r.

Regulamin prac Komisji oceniającej

§ 1. 1. Komisja oceniająca, zwana dalej „Komisją”, obraduje na posiedzeniach zamkniętych.

2. Posiedzenia Komisji prowadzi Przewodniczący lub Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku ich nieobecności, wyznaczony przez Przewodniczącego członek Komisji.

3. Sekretarz Komisji nadzoruje prowadzenie dokumentacji z prac Komisji. Po zakończeniu prac Komisji, sekretarz przekazuje dokumentację do Departamentu Sportu dla Wszystkich.

4. Obsługę administracyjną Komisji zapewnia Departament Sportu dla Wszystkich.

§ 2. 1. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania zadań w 2014 r. z zakresu upowszechniania sportu dzieci i młodzieży oraz projektów wspierających programy inwestycyjne, realizowanych w ramach zadania: „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich” działania: „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” oraz działania: „Koordynowanie projektów sportu dla wszystkich wspierających programy inwestycyjne MSiT” dofinansowanych ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, w formie Protokołu zbiorczego.

2. Propozycja dofinansowania, o której mowa w ust. 1 przygotowywana jest przez Komisję na podstawie pozytywnych – pod względem formalnym i merytorycznym – Protokołów oceny wniosków sporządzonych przez członków Komisji.

3. Wnioski niespełniające wymogów formalnych nie podlegają ocenie merytorycznej.

4. Protokół oceny wniosku jest sporządzany z uwzględnieniem przyjętych kryteriów merytorycznych i wartości punktowych. Maksymalna suma wynosi 100 punktów.

5. Zaopiniowany pozytywnie pod względem merytorycznym jest wniosek, który otrzymał w Protokole oceny wniosku, co najmniej 60 punktów.

6. Komisja opracowuje propozycje dofinansowania uwzględniając wysokość środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przeznaczonych na realizację ww. zadania, kierując się w szczególności oceną zawartą w Protokole oceny wniosku oraz priorytetami i kryteriami ogłoszonego konkursu.

7. Komisja podejmuje decyzję dotyczącą propozycji dofinansowania zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 6 członków Komisji.

§ 3. 1. Komisja oceniająca przekazuje Protokół zbiorczy do Departamentu Ekonomiczno-Finansowego w celu potwierdzenia posiadanych środków finansowych nie później niż 7 dni od daty posiedzenia Komisji.

2. W przypadku przekroczenia stanu dostępnych środków finansowych, Departament Ekonomiczno-Finansowy informuje o tym Departament Sportu dla Wszystkich oraz zwraca Protokół zbiorczy celem ponownego rozpatrzenia i dokonania ewentualnej korekty.

3. Departament Ekonomiczno-Finansowy, po potwierdzeniu posiadanych środków finansowych, przekazuje Protokół zbiorczy Ministrowi Sportu i Turystyki, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.

4. Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokonuje Minister Sportu i Turystyki. Stanowi to podstawę do zawarcia umowy z wybranym podmiotem, zgodnie z zatwierdzonym Protokołem zbiorczym.

§ 4. Wyniki konkursu, wraz z informacją o przeznaczeniu i wysokości kwoty przyznanej dotacji zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Sportu i Turystyki bip.msit.gov.pl, w siedzibie Ministerstwa Sportu i Turystyki na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki www.msport.gov.pl, w zakładce Sport Powszechny.

Załącznik 6. [Protokół oceny wniosku na rok 2014 „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” dla wspierania realizacji projektu „Multisport” i „Mały Mistrz”]

Załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr 4
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 24 stycznia 2014 r.

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2014
„Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” dla wspierania realizacji projektu „Multisport” i „Mały Mistrz”

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik 7. [Protokół oceny wniosku na rok 2014 „Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” dla czynności: „Organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów” i „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” oraz działania: „Koordynowanie projektów sportu dla wszystkich wspierających programy inwestycyjne MSiT”]

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 4
Ministra Sportu i Turystyki
z dnia 24 stycznia 2014 r.

PROTOKÓŁ OCENY WNIOSKU na rok 2014
„Wspieranie przedsięwzięć w zakresie upowszechniania sportu dzieci i młodzieży” dla czynności: „Organizacja wojewódzkich finałów Igrzysk Młodzieży Szkolnej oraz finałów zawodów dla uczniów gimnazjów i liceów” i „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” oraz działania: „Koordynowanie projektów sportu dla wszystkich wspierających programy inwestycyjne MSiT”

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Agnieszka Wnuk

ekspertka BCC ds. podatku dochodowego od osób prawnych i międzynarodowego prawa podatkowego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama